Logo Logo

Regenerační a konzervační postřiky – prodloužení životnosti asfaltových vrstev

Ředitelství silnic a dálnic ČR jako hlavní silniční investor přišlo se snahou změnit a zefektivnit některé procesy v oblasti asfaltových i cementobetonových vozovek a ustavilo expertní týmy, které jsou složeny jak z pracovníků ŘSD ČR, tak i z externích spolupracovníků. Tyto týmy jsou poradním orgánem ředitele Úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR. Tým pro asfaltové vozovky řeší v rámci […] »

Projekt „LIFE C-LOW-N ASPHALT – LIFE COOL & LOW NOISE ASPHALT“

Evropská unie financuje projekty v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a klimatu prostřednictvím svého programu LIFE. Tento program vznikl v roce 1992 pro financování projektů v EU a v kandidátských zemích. »

Pokročilé asfaltové ložní vrstvy

Díky stále vzrůstajícímu dopravnímu zatížení v posledních desetiletích se zvýšily i požadavky na namáhání, která musí jednotlivé asfaltové vrstvy na silničních komunikacích vydržet bez poškození. Jednu ze zásadních funkcí ve stavbě vozovky přebírá v této souvislosti asfaltová ložní vrstva. »

Asfaltové směsi s vysokým obsahem R-materiálu – dosavadní zkušenosti

V roce 2015 byl realizován zkušební úsek s použitím vysokého podílu R-materiálu na části komunikace II/204 mezi obcemi Kaznějov a Mrtník. Technologie byla vyzkoušena u směsi typu asfaltový beton. »

Francouzský předpis pro diagnostiku vozovek a návrh jejich zesílení

Pro navrhování vozovek se ve Francii dlouhou dobu užívá návrhová metoda založená na teorii lineárního vrstevnatého poloprostoru a používání funkčních vlastností materiálů. První příručka byla vydána v roce 1994. »

Specifika použití R-materiálu v asfaltových směsích modifikovaných pryžovým granulátem

„Doporučení pro asfalty a asfaltové směsi modifikované pryžovým granulátem“ (Empfehlungen zu gummimodifizierten Bitumen und Asphalten – E-GmBA) vydala Výzkumná společnost pro silniční stavitelství a dopravu (FGSV) v roce 2012. Tento předpis je pozoruhodný tím, že nevylučuje použití R-materiálu v asfaltových směsích »

Zkoušení a charakterizace výkonových vlastností asfaltových pojiv

Další díl reflexe odborného přínosu kongresu Eurasphalt & Eurobitume 2016 se zaměřuje na jeho příspěvkově nejobsáhlejší sekci zabývající se vlastnostmi asfaltových pojiv a jejich zkoušením (sekce 5, celkem 61 příspěvků). Protože je tento tematický okruh velmi obsáhlý, část odborných sdělení pojednávající o stárnutí asfaltových pojiv »

Vliv vybraných vstupních parametrů na naměřené hodnoty zkoušky MSCR

Trvanlivost asfaltových směsí je do značné míry závislá na kvalitě a užitném chování asfaltového pojiva. Základní empirické zkoušky nám umožňují po desetiletí asfaltová pojiva charakterizovat či třídit, ale k jejich přesnějšímu popisu chování je potřeba využívat funkční zkoušky, které lze stanovit například s využitím dynamického smykového reometru (DSR). »

Nová technologie emulzního mikrokrytu

Technologie emulzního mikrokrytu je od roku 2016 součástí platné normy ČSN 73 6130 Stavba vozovek – Kalové vrstvy a Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací Kapitola 27 – Emulzní kalové vrstvy. V průběhu zpracování revize uvedených předpisů byla projednávána možnost provedení zkušebního úseku v roce 2017, »

Asfaltové plochy s fotokatalytickým efektem: společný výzkumný projekt firmy F. C. Nüdling a technické univerzity v Darmstadtu

Zatížení oxidem dusičitým (NO2) v důsledku silniční dopravy zůstává i nadále ústředním problémem ochrany životního prostředí ve městech a ochrany zdraví obyvatel. Technická, právní a infrastrukturní opatření v posledních letech vedla jen k nepatrnému zlepšení kvality vzduchu ve městech. Zatížení oxidem dusičitým lze zřejmě zvládnout »