Logo Logo

Vlastnosti podkladových vrstiev vozoviek zhotovených recykláciou na mieste za studena

Silnice mosty 2022, 3, 30–33 Ing. Zsolt Boros, Ing. Filip Buček, prof. Dr. Ing. Jozef Komačka TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s.r.o Hlavným motorom recyklácie vozoviek v uplynulom období bola ekonomika.Materiál získaný z vozovky (R-materiál) je cenovo dostupný, nachádza sa priamona stavbe, nie je potrebné ťažiť a prepravovať prírodné kamenivo. S tým súvisianižšie náklady na prepravu materiálov, nižšia […] »

Příklady vyššího dávkování R-materiálů do asfaltových směsí v posledních letech ve Francii

Silnice mosty 2022, 3, 23–28 Ing. Jiří Fiedler Ve Francii byly v letech 2018 a 2019 dokončeny výzkumné projekty MURE a Biorepavation. Prokázaly, že je možné zvýšit obsah R-materiálu v asfaltových směsích a že do směsí lze používat pojiva rostlinného původu. Poznatky z těchto projektů byly již využity na několika stavbách, na nichž také byly provedeny ověřovací zkoušky funkčních vlastností. Je plánováno sledování realizovaných vozovek. […] »

Experimentální posouzení asfaltového betonu s 50 % R-materiálu a oživovací přísadou (rejuvenátorem) Anova 1817

Silnice mosty 2022, 3, 14–22 Ing. Jan Valentin, Ph.D., Ing. Pavla Vacková, Ph.D., ČVUT v Praze, Majda Belhaj, MSc.; ČVUT v Praze, Fakulta stavebníIng. David Matoušek; CIUR a.s. Článek se zaměřuje na poznatky experimentálního posouzení vlivu nového typu komerčně dostupného rejuvenátoru na vlastnosti asfaltové směsi s vyšším podílem R-materiálu při zohlednění různého procenta dávkování přísady s cílem dosáhnout […] »

Měření emisí a aerosolů z asfaltu v Německu

Úvod Problematika maximálních expozičních limitů pracovního místa emisemi a aerosoly je již dlouhou dobu předmětem diskusí, které se týkají jednak ochrany zdraví a současně i ochrany životního prostředí. Jednu oblast tvoří i oblast zpracovávání horkého asfaltového pojiva. Do této oblasti tedy patří zpracovaní horkých asfaltových směsí i litého asfaltu. Jak ukazují výsledky řady měření, jsou […] »

Vývoj recyklovaného pryžového prachu pro modifikaci asfaltových směsí

Silnice mosty 2022, 2, 23–26, Ing. Václav Valentin V oblasti výroby asfaltových směsí modifikovaných pryží dosud převládá v Německu tzv. suchý proces, kdy je přidáván připravený pryžový výrobek do asfaltové směsi v průběhu procesu míchání na obalovně. Na trhu existuje řada výrobků od aditivované pryžové moučky, přes pryžový granulát až po pelety, které mohou v závislosti na způsobu zpracování […] »

Použití směsí kameniv s různou ohladitelností do asfaltových směsí pro obrusné vrstvy

Silnice mosty 2022, 2, 34–40 Ing. Pavla Nekulová, Ing. Jaroslava Dašková, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavebníLeoš Nekula, Měření PVVIng. Jiří Kašpar, Ing. Petr Bureš, Ing. Jakub Šedina, Ing. Michal Sýkora, EUROVIA CS, a.s. Článek popisuje závěry projektu TH02030194, který se zabýval použitím směsí kameniv s vysokou a nízkou ohladitelností do asfaltových směsí při zachování životnosti protismykových vlastností […] »

Možnosti hodnocení vlastností nízkoteplotních asfaltových pojiv

Silnice mosty 2021, 3, 33-39 Ing. Ondřej Dašek, Ph.D., doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavebníIng. Tomáš Koudelka, Ph.D., Eurovia CS, a.s. Norma ČSN 65 7222-3 specifikuje požadavky na speciální polymerem modifikované asfalty, mezi které se počítají zejména pojiva s přísadami pro zlepšení zpracovatelnosti asfaltových směsí vyráběných nebo hutněných při snížených pracovních teplotách. Cílem článku je ověřit možnosti aplikace některých […] »

Měření chování vozovek za provozu ve Francii

Silnice mosty 2021, 3, 29-32 Ing. Jiří Fiedler Sledování chování vozovek za provozu umožňuje ověřovat některé předpoklady používané při navrhování vozovek, pomáhá plánovat jejich údržbu a rekonstrukce. Diagnostické metody jako rázové zkoušky FWD je možné použít pro posouzení stavu vozovky v konkrétní situaci. Kontinuální sledování napětí a přetvoření ve vrstvách vozovky pomocí snímačů ale poskytne komplexnější představu. Měření chování vozovek […] »

Využití polymerem modifikovaného asfaltu se sníženou viskozitou při opravě tunelu

Silnice mosty 2021, 3, 27-28 Ing. Václav Valentin Historické centrum Mnichova je pro projíždějící vozidla uzavřeno a řidiči jej musí objíždět po Staroměstském okruhu. Jeho součástí je i Staroměstský tunel,kde od roku 2019 probíhá rozsáhlá rekonstrukce, jejímž cílem je, aby tunelodpovídal moderním bezpečnostním požadavkům. Součástí rekonstrukce jei obnova asfaltových vrstev vozovky. Při realizaci bylo použito nízkoteplotní modifikované asfaltové pojivo. Hlavní […] »

Nízkoteplotní vlastnosti stanovené tříbodovým ohybem – zkouška pevnosti v tahu za ohybu

Silnice mosty 2021, 2, 26-31 Ing. Pavla Vacková, Ph.D., Ing. Jan Valentin, Ph.D.ČVUT v Praze, Fakulta stavební Pevnost v tahu za ohybu je stanovena dle metodiky definované v technických podmínkách Ministerstva dopravy ČR TP 151, které upravují podmínky návrhu a použití asfaltových směsí s vysokým modulem tuhosti VMT. Pevnost v tahu za ohybu je stanovena tříbodovým ohybem na trámkových zkušebních tělesech při teplotě 0 °C. Metodika […] »