Čtyřicátá pátá porada týmu pro asfaltové technologie za horka se uskutečnila 30. května 2024 pod záštitou TPA ČR s.r.o. v Plzni.

Jednání týmu bylo zaměřeno na informace k problematice asfaltových směsí a na informace z činnosti Sdružení pro výstavbu silnic za poslední období.

Na úvod jednání členy týmu přivítal za pořádající organizaci TPA ČR s.r.o. Ing. Jan David a Ing. Michal Dvořák členy týmu informoval o organizačním zajištění jednání týmu. Jednání zahájil a podle uvedeného programu řídil vedoucí týmu Ing. Petr Bureš. Tajemník týmu Ing. Milan Slavíček seznámil členy týmu se závěry z poslední porady. Jednalo se celkem o 3 závěry:

Jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Ing. Petr Svoboda podal členům týmu informaci o plnění přednesených závěrů. Konstatoval, že úkoly byly splněny. Již se neplánuje prodloužení souběhu platnosti původní normy ČSN 73 6121:2019 a ČSN 73 6121:2023. ŘSD přislíbilo upravit zadávací podmínky s ohledem na nové normy. Problematika přilnavosti byla za účasti jednatele Sdružení a vedoucího týmu č. 6 projednána s ředitelem ÚKKS Ing. Hlavatým a návrh řešení je k projednání v rámci programu jednání týmu.

V diskuzi k tomuto bodu zástupce M-SILNICE a.s. Jan Pácal upozornil na rozpor mezi normou ČSN 73 6121 a ČSN 73 6120 pro četnosti odběrů prováděných zkoušek ze staveb.

Závěr č. 1: Bude snaha iniciovat revizi normy ČSN 73 6120, tak aby došlo ke sjednocení s normou ČSN 73 6121

Ing. Petr Svoboda stručně shrnul uplynulé období činnosti sekretariátu Sdružení. Seznámil s prezentací Ing. Radka Mátla z jednání správní rady Sdružení, která reagovala na podněty Sdružení. Dále seznámil členy týmu se závěry z jednání dne 11. 3. 2024 na MD s Mgr. Skovajsou. V krátkosti informoval o zpracovaném materiálu „Přehledy výroby a zpracování materiálů pro stavbu vozovek za rok 2023“. Uvedl, že výroba asfaltových směsí byla v roce 2023 srovnatelná s předchozím obdobím. (Prezentace byly zaslány se záznamem). Na závěr uvedl, že Sdružení získalo dotaci na pořádání školení, kterou mohou získat členské organizace a uvedl školení a konference, které bude Sdružení pořádat.

Ing. Jiří Fiedler informoval o jednáních EAPA, které se uskutečnily od podzimu 2023 do dubna 2024. Celkem to byla 4 jednání, kterých se účastnil on-line. Ke každému jednání zpracoval podrobné zprávy, které jsou uvedeny na webových stránkách zpravodaje Silnice mosty.

Jednalo se o:

 • jednání TC EAPA v říjnu 2023;
 • jednání EAPA Eurobitume v lednu 2024;
 • jednání TC EAPA březen 2024;
 • seminář EAPA o údržbě silnic duben 2024.

Informaci k používání Centrálního evidenčního sytému (CES) ŘSD přednesl Ing. Tomáš Donát z ÚKKS ŘSD, který je jeho správcem. CES pracuje jako interaktivní webová aplikace, která uživatele navádí a usměrňuje při schvalování a kontrole dokumentů ve všech fázích stavby.

Základní předpis definující používání CES jsou vzorové ZTKP.

Uvedl základní funkce aplikace CES:

 • vytvářet a spravovat databázi výrobků určených pro zabudování do staveb PK;
 • vybírat jednoduchým způsobem z databáze potřebný výrobek a požádat o jeho schválení dle TKP 1;
 • předkládat ke schválení výrobně technickou dokumentaci;
 • podávat žádosti o schválení zkoušek typu asfaltových (betonových) směsí určených pro použití ve stavbách ŘSD;
 • jednotné nastavení systému kontrol výroben.

Dále uvedl výhody aplikace CES:

 • jednotný schvalovací postup;
 • jednoznačně definovaný soubor požadovaných dokladů;
 • zjednodušení a zrychlení komunikace;
 • nahrazení stávajícího analogového systému;
 • okamžitá reakce na změnu legislativy.

V prezentaci dále okomentoval:

 • registraci do systém;
 • přístup výrobce do aplikace CES;
 • definování a zadávání produktů – zde upozornil na dvě definované úrovně v aplikaci, a to výrobekvarianta výrobků; špatný výběr může dělat aplikaci problémy, na příkladu tyto úrovně vysvětlil:
 • výrobek – asfaltová směs;
 • varianta výrobků – ACP 22S PMB 25/55-65;
 • žádost podání;
 • vkládání AS do systému;
 • vkládání AS s již vydanou schvalovací doložkou;
 • vkládání AS s požadavkem na schválení ZT;
 • schvalovací procesy pro AS;
 • harmonogram schvalování ZT AS v aplikaci CES:
 • od 1. 4. 2024 je souběh schvalování – přes papírový postup anebo přes CES;
 • od 1. 9. 2024 jen přes CES.

Ing. Donát uvedl v prezentaci přehled podaných žádostí a také počty žádostí v řešení.

V krátké diskuzi členové týmu upozornili na problém při zadávání ZT AS, kdy musí ke každé ZT opětovně zadávat veškeré podklady (např. protokoly vstupních materiálů), přičemž tyto jsou již v systému uloženy. To výrazně zdržuje a stěžuje práci. Jednoduchým řešením je, aby aplikace již zadané podklady dohledala a přiřadila k další ZT. Ing. Donát byl požádán, zda nejde aplikaci upravit. Pokud by tyto úpravy nebyly provedeny, doporučují členové týmu, aby byl posunut termín povinného používání CES odsunut.

Dalším bodem jednání byla otázka přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu dle ČSN 73 6161. S touto problematikou seznámila členy týmu Ing. Tereza Fričová, Ph.D., z ŘSD s.p.

Uvedla, že se zkoušky přilnavosti prováděly na kamenivu HDK 8/16 Kobylí Hora s pojivem 70/100 bez přilnavostní přísady a pak také na pojivu 70/100 s 0,2 % s přísadou Wetfix. Na těchto zkouškách se podílelo 11 laboratoří.

V krátkosti prošla postup provádění zkoušky přilnavosti pojiv a ke kamenivu podle ČSN 73 6161. V rámci zaznamenání výsledků byla každou laboratoří vyfocena jednotlivá stanovení, a to dvěma způsoby:

– pod vodou (stejně jako vizuální hodnocení);

– na sucho (po slití vody).

Dále seznámila s grafickým vyhodnocením zkoušek. Ing. Fričová uvedla, že interpretace výsledků v rámci MPZ ukázala diametrálně odlišné hodnocení jednotlivých laboratoří, a to hlavně u varianty HDK 8/16 Kobylí Hora s pojivem 70/100 bez přilnavostní přísady.

Zpochybnila vlastní metodu stanovení přilnavosti popsanou v ČSN 73 6121 a možné chyby při vyhodnocování jednotlivých vzorků, kdy hodně záleží na posouzení laboranta.

Dále Ing. Fričová v prezentaci uvedla možnost inovace hodnocení vzorků na přilnavost pomocí digitálního obrazového snímkování, a to pomocí semi-automatické metody. Krátce popsala tyto metody a doplnila ještě o informace projektu TA ČR Doprava 2030 – Digitální obrazová analýza pro vyhodnocení zkoušky přilnavosti asfaltu ke kamenivu s využitím nástrojů umělé inteligence.

Na závěr Ing. Fričová navrhla zvážit revizi normy ČSN 73 6161. Navrhla:

 • upřesnění podmínek provádění zkoušky (velikost misky, částečné využití ČSN EN 12697-11, jak připravovat vzorek kameniva obaleného asfaltovým pojivem apod.) a následného vyhodnocení připravených vzorků a proškolení laborantů provádějících tuto zkoušku;
 • dokládání zkoušky přilnavosti lomem, a to i v ročních zkouškách (jeden výsledek kameniva např. pro několik obaloven);
 • možný přístup – pro účely dvojí kontroly by existovala skupina např. 5 laboratoří, které budou pro databázi ŘSD a vyhodnocování obrazovou analýzou provádět zkoušku pro používaná kameniva v ČR s četností 1x ročně pro kontrolní stanovení + účast laboratoří v MPZ;
 • u směsí požadavek ITSR (rozšíření pro více směsí) – odpadá vliv subjektivního hodnocení.

K tomuto bodu proběhla diskuze: 

 • RNDr. S. Stoklásek upozornil na to, že bylo vybráno velmi problematické kamenivo, které obsahuje velké množství slídy a křemene, a konstatoval, že toto kamenivo mohlo mít vliv na zkreslení výsledků provedených zkoušek.
 • Dokládání zkoušky přilnavosti lomem – bylo přítomnými zamítnuto, jedná se o českou normu. Pro deklaraci lomem by bylo nutné využít evropský postup, a i ten by měl být s velkou pravděpodobností do budoucna z evropských norem na kamenivo vyřazen.
 • Prof. Dr. Ing. Michal Varaus upozornil na to, že v ČSN EN 12697-11 existují celkem tři metody pro hodnocení přilnavosti pojiva ke kamenivu a že naše metodika v EN není.
 • Případnou revizi české normy členové týmu podpořili.
 • Zvážit robustnější úpravu normy s využitím většího rozsahu zkoušek pro ověření zvolené metody pro přilnavost.

Závěr č. 2: Zvážit provedení revize ČSN 73 6161 a upřesnit metodiku zkoušení. 

Závěr č. 3: Svolat jednání za účasti ŘSD, vysokých škol a laboratoří a vybrat vhodnou metodu pro přilnavost. Případně dohodnout rozsah zkoušek pro ověření vhodné metody pro přilnavost.

Informaci o opravách vozovek s využitím nízkoteplotních asfaltových směsí (NTAS) za Ing. Evu Hruškovou vedoucí odboru přednesl Ing. Jiří Škrabka.

Uvedl připravované stavby s využitím NTAS v rámci pilotních projektů na ŘSD.

Nízkoteplotní směsi budou použity u všech asfaltových vrstev (které jsou pokládány celoplošně, souvislá pokládka). Směsi se bude řídit normou: ČSN 73 6120 příloha I.

V prezentaci uvedl následující 4 stavby:

 • I/27 Přeštice, x Dukelská (Správa Plzeň);
 • I/38 Hostěrádky – Olbramkostel–Žerůtky (Závod Brno);
 • I/45 Dětřichov nad Bystřicí (Správa Ostrava);
 • I/10 Kořenov, most 10-076 (Správa Liberec).

Ing. Jiří Škrabka upozornil na to, že v této chvíli není v ČR od ASPK schválena ani jediná nízkoteplotní přísada. I když přísady pro zvýšení přilnavosti schválené ASPK mají při podstatně vyšším dávkování rovněž nízkoteplotní vlastnosti, ale žádná z nich není dosud jako nízkoteplotní schválena

Z tohoto důvodu je do zadání soutěže doplněno, že jde o experimentální úseky, a z tohoto důvodu je možné použít i neschválenou nízkoteplotní přísadu. Postup samozřejmě dle ČSN 73 6120, Příloha I – Požadavky na nízkoteplotní asfaltové směsi.

Ještě upozornil na to, že při použití NTAS neplatí tab. 6, kde jsou uvedeny nelze využít minimální povolené teploty pro pokládku dle ČSN 73 6121:2023.

S problematikou asfaltových směsí se zvýšeným obsahem pojiva (RBL) měl členy týmu seznámit Ing. Petr Mondschein, který se však omluvil, a tak tento bod bude přesunut na podzimní termín jednání týmu.

Ing. Jiří Škrabka uvedl, že požádal GŘ ŘSD aby na rok 2025 vyhlásil úseky, kde by se použily RBL asfaltové směsi.

Informaci o připravovaných ČSN přednesla Ing. Mária Míková. Představila normalizační úkoly řešené CTN PRAGOPROJEKT.

Jednalo se o:

 • úkoly dokončené v roce 2023;
 • úkoly dokončené v roce 2024;
 • probíhající úkoly,

Seznam normalizačních úkolů je součástí záznamu z týmu (pro členy dostupné na stránkách Sdružení v členské sekci).

Informaci k 3D frézování přednesl Ing. Marek Přikryl z firmy EXACT. Seznámil členy týmu s možností využití data digitálních map ČR. Představil tři úrovně dat LOD 1, LOD 2 a LOD 3. Shrnul výhody těchto metod při 3D frézování povrchu vozovek. Data z map se nahrají do počítače frézy a ta potom pomocí dvou GPS modulů provádí frézování.

V různém vystoupil z prezentací Ing. Jiří Škrabka, který informoval o:

 • možnostech „přeschválení“ ZT;
 • řešení přilnavosti u směsí s vyšším obsahem R-materiálu;
 • záměně přilnavostních přísad ve ZT;
 • nedostatku R – materiálu;
 • spojení asfaltových vrstev.

V prezentaci ke každému bodu podal krátký odborný komentář. Podrobně je tento bod rozepsán v záznamu z jednání týmu.

Závěr č. 4: Ing. Jiří Škrabka napíše stanovisko za ŘSD k záměně přilnavostních přísad u asfaltových směsí. Toto stanovisko bude zasláno členům týmu.

Jednání ukončil vedoucí týmu Ing. Petr Bureš a poděkoval zástupcům společnosti TPA ČR s.r.o. za uspořádání jednání týmu.

Zpracoval: Ing. Milan Slavíček