Silnice mosty 2024, 1, 31–40

Ing. Majda Belhaj, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
doc. Ing. Jan Valentin, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební


V posledních několika letech se na ČVUT v Praze věnuje pozornost porovnání tuhosti asfaltových směsí, kterou lze v souladu s ČSN EN 12697-26 stanovit různými metodami. V ČR dosud používané metody jsou dvoubodová zkouška na tělesech tvaru komolého klínu (2PB-TR) a opakované namáhání v příčném tahu na válcových zkušebních tělesech (IT-CY). Hodnoty měřené oběma metodami se do nedávné doby vztahovaly k jedné normové mezní hodnotě, přičemž není vůbec jasné, zda oba přístupy měření při stejné teplotě zkoušení vedou ke stejné hodnotě tuhosti. Aby byla problematika složitější, existuje i další v mezinárodním prostředí častá metoda využívající čtyřbodový ohyb na trámečkových tělesech (4PB-PR). Příspěvek se zaměřuje na vzájemná porovnání zkušebních metod.

Klíčová slova: asfaltové směsi, tuhost, 2PB-TR, IT-CY, 4PB-PR

Experimentální poznatky z porovnání tuhosti asfaltové směsi stanovené třemi různými laboratorními metodami