Informace z okolních zemí


Předpokládané zavedení max. emisního limitu pro emise a aerosoly z asfaltových směsí ve výši 1,5 mg/m3 znamená pro celý německý asfaltový průmysl velkou výzvu. Z řady měření je zřejmé, že pouze kombinace využití aditiv pro snížení teploty a technických opatření u stavebních strojů umožní tento limit dodržet.

Stále větší význam získávají v případě HMA chemická aditiva, která snižují povrchové napětí mezi kamenivem a asfaltovým pojivem. Velký nárůst v posledních letech zaznamenal například výrobek Evotherm, který zlepšuje přilnavost pojiva ke kamenivu a usnadňuje hutnění, umožňuje snížení manipulační teploty a snižuje tak i množství emisí.

V oblasti litého asfaltu však na rozdíl od HMA nebyla k dispozici ani technická řešení u strojů (týká se jak lišty finišeru, tak i výpustného ventilu LA), ani vhodné a funkční chemické přísady, které vy umožnily skutečně významné snížení teploty pod 200 °C.

V posledním období je k dispozici výrobek Indulin AD2, který prokazatelně umožňuje snížit teplotu u LA o 30 °C a realizovat tak pokládku LA při teplotě ca 180 °C.

V případě litého asfaltu je výrazným důvodem pro využití vhodného aditiva skutečnost, že nejsou k dispozici vhodná asfaltová pojiva naftenického původu (např. z venezuelské ropy). Tyto typy pojiv měly výrazně lepší zpracovatelnost, což bylo pro použití v LA zásadní. V současné době používaná parafinická pojiva ukazují při aplikaci vhodného aditiva srovnatelnou zpracovatelnost. Indulin AD2 je typem aditiva, které příznivě ovlivňuje polaritu asfaltu a vede tak ke zlepšené zpracovatelnosti. To je zásadní podmínkou pro úspěšné použití litého asfaltu, který obsahuje filer (vápennou moučku) v množství ca 25 % hm. Současně použití uvedeného aditiva zajišťuje i vhodné spolupůsobení dalších přísad, jako např. přírodního asfaltu nebo vhodného vosku.

Litý asfalt s přísadou Indulin AD2 byl použit např. na jaře 2023 při opravě mostu na dálnici A 7 u Hamburku jižně od labského tunelu (Elbtunnel) nebo při provádění ochranné vrstvy na mostě spolkové silnice v prostoru Duisburgu. V obou případech byl litý asfalt vyroben při teplotě ca 195 °C, pokládka probíhala při teplotách okolo 187 °C. Snížení manipulační teploty ve srovnání se standardním způsobem provádění tak činilo ca 35 °C. Současně bylo vizuálně patrné výrazné snížení par, které bylo dále redukováno i využitím vhodného separačního prostředku na liště finišeru.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že použité dávkování aditiva ve výši 1 % hm. může být ještě mírně zvýšeno, což umožní další snížení emisního zatížení.

Je však naprosto nezbytné současně na dalších zkušebních úsecích sledovat vliv počasí i dalších okrajových podmínek při pokládce LA a pozornost zaměřit zejména na případně možné snížení přilnavosti vrstvy LA k podkladu, příp. na zamezení vzniku vzduchových bublin a puchýřů.

Zdroj: časopis Straße + Autobahn 2/2024
Zpracoval: Ing. Václav Valentin