Logo Logo

Tým pro legislativu

Dne 11. června 2019 se v sídle SWIETELSKY stavební s.r.o. uskutečnilo 36. zasedání týmu pro legislativu. Elektronizace stavebnictví, Národní elektronický nástroj Ing. Jan Ségl, vedoucí oddělení NEN Ministerstva pro místní rozvoj zopakoval, že od 1. 7. 2018 je povinnost využívat Národní elektronický nástroj (NEN). Od tohoto termínu byl zaznamenán velký zájem dodavatelů, registruje se až […] »

106. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 19. 6. 2019 se uskutečnilo tradičně v hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Čížek, který přivítal přítomné a oznámil účast hostů na SR. Pozvání přijali náměstek ministra dopravy Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., a generální ředitel ŘSD ČR Ing. Pavol Kováčik, Ph.D., MBA. SFDI bude reprezentovat Ing. […] »

Tým pro asfaltové technologie za horka

Třicátá sedmá porada týmu pro asfaltové technologie za horka se uskutečnila 29.–30. května 2019 pod záštitou firmy OMV Česká republika, s.r.o. Jednání zahájil a podle programu řídil vedoucí týmu Ing. Zdeněk Komínek. Tajemník týmu Ing. Milan Slavíček shrnul závěry z 36. porady týmu. Jediný závěr se týkal problému uvádění výrobce pojiva ve zkoušce typu. Závěr […] »

Školení STEPS 10 a STEPS 11

Sdružení pro výstavbu silnic uspořádalo od ledna do března 2019 v osmi městech České republiky školení STEPS 10 – Projektování silnic a dálnic a STEPS 11 – Re-cyklace vozovek. Školení se setkalo s velkým zájmem a celkově bylo hodnoceno kladně, celkem 16 kurzů absolvovala téměř tisícovka účastníků. Z rozboru školení vyplynulo, že nejvíce odborných pracovníků »

Tým pro jakost

Čtyřicáté šesté jednání týmu č. 3 pro jakost se konalo 21. května 2019 pod patronací OAT, s.r.o. Kontrola závěrů z poslední porady se týkala zákona o stavebních výrobcích, dalšího vývoje evropských harmonizovaných norem pro stavení výrobky a revidovaného metodického pokynu SJ-PK. »

Jednání týmu pro životní prostředí

Jednání týmu pro ŽP se uskutečnilo dne 20. 5. 2019. Jednání zahájil vedoucí týmu Ing. Jan Valentin, Ph.D., kontrolu plnění úkolů z 14. jednání týmu pro ŽP provedl Ing. Petr Svoboda. Vzhledem k tomu, že v právě probíhá novelizace zákona o odpadech a Sdružení prostřednictvím SPS v ČR novelu připomínkovalo, poměrně značná část jednání byla […] »

Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy

Třicáté osmé jednání týmu č. 8 Sdružení pro výstavbu silnic se konalo dne 14. 5. 2019 pod záštitou společností STRABAG a.s. a Skanska a.s. Jednání vedl Ing. Petr Škoda (EUROVIA CS, a.s.). Nosným tématem byla problematika předpisů v oboru pozemních komunikací, jejich aplikace v praxi a další technické informace z oboru. Ing. Marie Birnbaumová přítomné […] »

Tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze

Dne 30. dubna 2019 se v Praze ve společnosti EUROVIA CS, a.s., uskutečnilo 49. zasedání týmu č. 7 pro asfaltová pojiva a asfaltové emuzle. Zasedání zahájil vedoucí týmu Ing. V. Valentin. Poté tajemník týmu provedl kontrolu plnění závěrů z předchozí porady. Ing. P. Ševčíkovi byly předány navržené úpravy a zpracovatelem ČSN 73 6121 do konečného […] »

Jednání týmu pro kamenivo

Jednání se uskutečnilo ve dnech 16.–17. 4. 2019. Jednání zahájila vedoucí týmu Ing. Z. Sazimová. Ing. Svoboda provedl kontrolu všech úkolů z posledního 65. jednání týmu. Vzhledem k tomu, že zákon o stavebních výrobcích je momentálně v notifikačním procesu a není úplně jasné, jak tento proces dopadne, nebyl zván na jednání týmu pro kamenivo žádný […] »

105. zasedání správní rady Sdružení

105. zasedání správní rady, které se uskutečnilo dne 27. 3. 2019, zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Čížek. Pozvání přijali náměstek ministra dopravy Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., generální ředitel ŘSD ČR Ing. Jan Kroupa, FEng., a Ing. Ivo Vykydal, ředitel odboru kanceláře ředitele SFDI. Na správní radě vystoupil nový prezident SPS v ČR Ing. Jiří Nouza. […] »