Logo Logo

Informace ze 108. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 11. 12. 2019 se uskutečnilo tradičně v hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Čížek, který přivítal přítomné. Ing. Petr Svoboda informoval, že společnost Delta bloc Deutschland GmbH, odštěpný závod DELTABLOC CZ projevila zájem vstoupit do Sdružení a splnila všechny předpoklady a formální náležitosti, aby se mohla stát řádným […] »

Tým pro legislativu

Dne 6. prosince 2019 se v sídle SWIETELSKY stavební s.r.o., v Rubín Office Centre uskutečnilo již 37. zasedání týmu pro legislativu. Na jednání byla diskutována rekodifikace stavebního práva. K návrhu stavebního zákona, verze 25. 10. 2019, byly zpracovány připomínky a pod hlavičkou SPS v ČR odeslány na MMR. Do konce roku probíhalo připomínkování v rámci mezirezortního připomínkového […] »

Tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze

Dne 3. prosince 2019 se v Kouřimi pod záštitou firmy TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. uskutečnilo 50. zasedání týmu č. 7 pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze. Zasedání zahájil vedoucí týmu č. 7, Ing. V. Valentin, přivítáním přítomných a stručným seznámením s historií města Kouřim. Poděkoval hostitelské organizaci TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. za záštitu a předal slovo zástupci […] »

Tým pro projektování a přípravu staveb

Dne 14. listopadu 2019 se uskutečnila ve společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., 14. porada týmu. Jednání zahájil a řídil vedoucí týmu Ing. Radovan Hrnčíř. Ing. Petr Svoboda seznámil s aktivitami Sdružení za poslední období. Sdružení se účastní činnosti 2 pracovních skupin zřízených ministrem dopravy. Cílem pracovní skupiny pro financování dopravní infrastruktury je navrhnout opatření k navýšení finančních prostředků […] »

Tým pro jakost

47. jednání týmu č. 3 se konalo 7. listopadu 2019 pod patronací SaM silnice a mosty a.s. v Sosnové. Účastníky jednání přivítal ředitel společnosti Ing. Dušan Drahoš a s využitím videoprezentace ji stručně představil. Ing. Petr Svoboda podal informaci o činnosti Sdružení od poslední porady týmu. Tyto informace jsou vesměs uvedeny v jiných částech Zpravodaje a zejména […] »

Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy

Třicáté deváté jednání týmu č. 8 Sdružení pro výstavbu silnic se konalo dne 28. 11. 2019 v penzionu POHODA NÁRAMEČ pod záštitou společností EUROVIA CS, a.s. a OAT, s.r.o. Jednání bylo přítomno 34 účastníků, 8 členů se nezúčastnilo a 4 členové se omluvili. Na úvod jednání týmu přivítal všechny přítomné předseda týmu Ing. Petr Škoda a poděkoval společnostem EUROVIA CS, a.s. a OAT, […] »

Tým pro kamenivo

Ve dnech 16. a 17. 10. se v Tovačově uskutečnilo 67. jednání týmu č. 9. Hostitelem byla organizace Českomoravský štěrk, a.s., kterou krátce představil Mgr. Roman Netoušek. Společnost patří mezi největší výrobce kameniva v České republice.  Tajemník týmu Ing. Petr Svoboda provedl kontrolu všech úkolů z posledního 66. jednání týmu. Problematika hrozícího nedostatku kameniva byla […] »

Informace ze 107. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 25. 9. 2019 se uskutečnilo tradičně v hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Čížek, který přivítal přítomné a oznámil účast hostů na SR. Pozvání přijali náměstek ministra dopravy Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., a ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica. ŘSD ČR reprezentoval ředitel úseku odboru kvality Ing. Jiří Hlavatý, […] »

Tým pro životní prostředí

Dne 9. 9. 2019 se v Praze v sídle Sdružení uskutečnilo 16. jednání týmu pro ŽP. Toto jednání bylo svoláno především z důvodu výměny informací členů týmu ohledně naplňování požadavků nově vydané vyhlášky č. 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Rovněž byla projednávána norma ČSN 73 6141 Požadavky […] »

Tým pro BOZP

Dne 2. 10. 2019 se v Praze ve společnosti Skanska uskutečnilo 5. jednání týmu č. 11. Jednání zahájil vedoucí týmu č. 11 pro BOZP Ladislav Škaroupka a přivítal hosty z Ministerstvy dopravy a Ředitelství silnic a dálnic. Kontrolu plnění úkolů z poslední porady provedl Ing. Petr Svoboda. Tabulka pro sběr dat týkajíc se incidentů na pozemních komunikacích […] »