Logo Logo

EAPA – Asfaltové technologie 2020 v číslech

Informace z okolních zemí EAPA vydala opět přehledy o vývoji spotřeby asfaltů a výrobě asfaltových směsí za rok 2020. Přehledy zahrnují jak údaje o stavu v 27 členských zemích EU, tak i doplněné údaje z Norska, Švýcarska Turecka a Velké Británie. Podle tohoto přehledu došlo ke snížení výroby asfaltových směsí o 3,8 % ve srovnání s rokem 2019 […] »

Zpráva z jednání TC EAPA (březen 2022)

Jednání se uskutečnilo formou videokonference. Zúčastnilo se ho 23 členů TC.  Zpráva je vypracována podle bodů programu jednání, na základě informací při jednání a skenů obrazovky. Některé ve zprávě uvedené informace byly dohledány na internetu. Po zaslání zápisu a vložení dalších souborů na web EAPA bude tato zpráva dle potřeby doplněna.Předseda TC Knut Johannsen byl […] »

Zpráva z jednání TC EAPA (březen 2021)

Jednání TC EAPA se uskutečnilo 17. 3. 2021 formou videokonference a zúčastnilo se ho více než 20 členů TC. Nejprve podal Breixo Gomez informaci o činnosti pracovní skupiny (TF) EAPA pro využívání R-materiálu.Skupina měla 7 zasedání a připravila podrobný interní dokument „Re-use of Reclaimed Asphalt EAPA Task Force Report“, který má 71 stran. Dokument je […] »

Zpráva o webináři k analýze životního cyklu

Problematice udržitelnosti a analýze životního cyklu se v poslední době v Evropě věnuje zvýšená pozornost. EAPA se proto rozhodla uspořádat ve dnech 16. 12. 2020 a 17. 12. 2020 on-line seminář k udržitelnosti, zaměřený na asfaltové vozovky. Informace ze semináře jsou v této zprávě doplněny dalšími souvisejícími údaji. Na semináři bylo přihlášeno okolo 400 účastníků ze všech 5 světadílů. K jednotlivým prezentacím byly […] »

Zpráva z jednání TC EAPA (září 2020)

Jednání se uskutečnilo formou videokonference. Zúčastnil se ho obvyklý počet členů TC.  Nejprve se diskutovalo o návrhu interního dokumentu EAPA vypracovaném pracovní skupinou pro využívání R- materiálu (TF Re-use of Reclaimed Asphalt). Text byl v TC EAPA celkově přijat příznivě. Bylo dohodnuto, že některé body budou v pracovní skupině ještě upřesněny, například terminologické otázky. Po schválení dokumentu […] »

Zpráva z jednání EAPA TF Fumes

Jednání pracovní skupiny EAPA „Výpary při výrobě a pokládce asfaltových směsí“ (TF Fumes) proběhlo dne 17. 4. 2020 formou videokonference. Jednání se zúčastnilo šest jejích členů, ostatní členové se jednání nemohli zúčastnit. Členové TF Fumes shromáždili a sdíleli dokumenty k dané problematice. Jednalo se například o článek z roku 2010 o podrobném porovnání mezi americkou a německou […] »

Informace z jednání TC EAPA (březen 2020)

Jednání TC EAPA se uskutečnilo formou videokonference. Byla podána zpráva o jednání vybraných členů TC a HSE EAPA s Eurobitume, které se konalo v prosinci 2019. Bylo dohodnuto, že tato společná jednání s Eurobitume se budou konat jednou ročně. Na jednání se diskutovalo se o dokumentu Asphalt in Figures vydaném EAPA. Bylo konstatováno, že využití nízkoteplotních směsí […] »

Informace o nových pracovních skupinách EAPA

Na podzimních zasedáních EAPA bylo dohodnuto, že budou založeny nové pracovní skupiny, které se budou zabývat aktuálními otázkami výroby asfaltových směsí a realizace asfaltových vozovek. Úkolem těchto pracovních skupin (Task Forces − TF) bude shromažďovat a vyměňovat si informace, poskytovat fórum pro diskuzi, sledovat novou legislativu a připravovat interní poziční zprávy a informace určené ke zveřejnění mimo EAPA. […] »

Záruční doby na silničních stavbách v zahraničí

Záruční doby v oboru silničních staveb jsou problematikou, o kterou je z pochopitelných důvodů velký zájem mezi zadavateli staveb i prováděcími firmami. V rámci aktivit Evropského sdružení pro asfaltové vozovky (EAPA) byla uspořádána v listopadu 2018 diskuse u kulatého stolu zástupců členských organizací. Účastníci diskuse si vyměnili informace o situaci v 9 evropských zemích a v Turecku (jehož silničářská organizace ASMUD je rovněž členem EAPA). Zápis […] »

Informace z jednání TC EAPA (4/2019, Paříž)

V dubnu 2019 se v Pařížiuskutečnilo jednání Technické komise EAPA (TC EAPA). V úvodu setkání byla podána stručná informace o jednání a činnosti skupiny výrobců stavebních strojů v EAPA, které se konalo 1. 3. 2019 v Paříži. Aktivita této skupiny v posledním období poklesla, ale bylo dohodnuto v její činnosti zatím pokračovat. Skupina se zabývala harmonizací komunikačních protokolů mezi stroji. […] »