Logo Logo

Věstník 5/2023

ročník 2023_zveřejněno 5. května 2023 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN 73 6147 Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena; Vydání: Květen 2023 ČSN 73 6148 Recyklace asfaltových vrstev na místě za horka; Vydání: Květen 2023 ČSN EN 12697-15 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci; Vydání: Květen 2023Jejím […] »

Věstník 4/2023

ročník 2023_zveřejněno 7. dubna 2023 ÚNMZ OZNÁMENÍ č. 35/23Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvío určených normáchÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se […] »

Revize TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací Část 3. – Návrh vozovky výběrem z katalogu, návrh a posouzení vozovky výpočtem

Silnice mosty 2023, 1, 26–27 Ing. Jan Zajíček Obsah tohoto článku navazuje na předchozí Část 1. – Důvody revize a koncepce řešení a Část 2. – Vstupní údaje, uveřejněné v minulých vydáních zpravodaje Silnice mosty. Úvod Technicky správný a ekonomický návrh konstrukce vozovky je základní podmínkou pro její spolehlivé fungování. Znakem poddimenzované vozovky je její předčasné porušování, na druhé […] »

Věstník 3/2023

ročník 2023_zveřejněno 8. března 2023 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody; Vydání: březen 2023Jejím vydáním se zrušujeČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody; Vydání: únor 2019 ZMĚNY ČSN ČSN 73 6214 Navrhování betonových mostních konstrukcí; Vydání: leden […] »

Věstník 2/2023

ročník 2023_zveřejněno 8. února 2023 ÚNMZ EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN ČSN EN 14487-1 (73 2431) Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace a shoda; EN 14487-1:2022; platí od 2023-03-01Jejím vyhlášením se zrušujeČSN EN 14487-1 (73 2431) Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace a shoda; vydání: srpen 2006 ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ […] »

Věstník 1/2023

ročník 2023_zveřejněno 6. ledna 2023 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 12850 (65 7049) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí; vydání: leden 2023Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 12850 (65 7049) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí; vydání: srpen 2009 ČSN EN 1097-6 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních […] »

Revize TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací Část 2. – Vstupní údaje

Silnice mosty 2022, 4, 43–46 Ing. Jan Zajíček Článek navazuje na příspěvek Revize TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, Část 1. – Důvody revize a koncepce řešení, který byl uveřejněn ve zpravodaji Silnice mosty č. 3/2022. Úvod Záměrem úvodní části TP 170 je uvést čtenáře jednoduchým a srozumitelným způsobem do problematiky navrhování vozovek a tak jej co nejlépe […] »

Uvádění kameniva na trh – harmonizované produkty

Silnice mosty 2022, 4, 32–34 Ing. Alexander Trinner, TZÚS Praha, s.p. Kamenivo vždy představovalo důležitý stavební materiál nebo významnou komponentu pro řadu druhů stavebních produktů. Použití kameniva je dnes převážně dáno strukturou dosavadních předmětových norem, které procházejí různými fázemi vývoje jejich dlouhodobě a složitě připravovaných revizí. Kamenivo vždy představovalo důležitý stavební materiál nebo významnou komponentu pro […] »

Inspekce betonáren

Silnice mosty 2022, 3, 34–35 Ing. Ivo Dušek, SILMOS-Q Exkurze do historie V roce 2015 jsem se aktivně zúčastnil revize TKP 18 se snahou narovnat neakceptovatelný stav, který musely od roku 2005 podstupovat betonárny dodávající beton pro stavby ŘSD ČR. Jednalo se o situaci, kdy podle TKP 18, čl. 18.1.3.3 d) ze srpna 2005 byly nuceny podstupovat 2x ročně betonárny inspekci prováděnou […] »

Revize TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací Část 1. – Důvody revize a koncepce řešení

Silnice mosty 2022, 3, 40–43 Ing. Jan Zajíček Ve čtyřech částech, které budou vycházet ve zpravodaji Silnice mosty, přinášíme podrobné informace o čerstvě provedené revizi TP 170:1. Důvody revize a koncepce řešení, 2. Vstupní údaje – návrhová úroveň porušení, dopravní zatížení, parametry podloží, klimatické podmínky, návrhové parametry konstrukčních vrstev, 3. Návrh vozovky výběrem z katalogu, návrh a posouzení […] »