Čtvrtletník SILNICE MOSTY přináší informace z oblasti silničního a mostního stavitelství, včetně projektování, výstavby a údržby. Podává zprávy o činnosti odborných týmů Sdružení pro výstavbu silnic a přináší informace z oborů asfaltů a asfaltových technologií, cementobetonových krytů, mostů, podkladních vrstev a tunelů.

Redakční rada:
Ing. Marie Birnbaumová
Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Ing. Jiří Fiedler
Ing. Tomáš Koudelka
Ing. Petr Svoboda
Ing. Jan Valentin, Ph.D.
Ing. Jan Zajíček

Redakce: Ing. Petr Svoboda, Mgr. Eva Procházková

Grafický návrh a realizace: Titty, s.r.o.

MK ČR E 10489
p-ISSN 1804-8684
e-ISSN 2787-9488

Četnost: 4x ročně
Cena: tištěného časopisu SILNICE MOSTY pro odběratele mimo Sdružení: 250 Kč/výtisk + DPH, roční předplatné 1 000 Kč + DPH
Vydává: Sdružení pro výstavbu silnic, Thámova 181/20, Praha 8, 186 00
Redakce: PRAGOPROJEKT, a.s., Oddělení PŠČ, Thámova 181/20, Praha 8, 186 00, tel.: 255 723 752; e-mail: svs@pragoprojekt.cz; svs@sdruzeni-silnice.cz; www.sdruzeni-silnice.cz

Za obsah a právní přípustnost textových a obrazových podkladů pro inzerci podle platných právních norem odpovídá její zadavatel. Redakce neodpovídá za správnost dodaných údajů v uveřejněných inzerátech a není povinna zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.