Logo Logo

Vývoj nového materiálu pre podkladové vrstvy vozoviek v TPA Slovensko

Silnice mosty 2022, 4, 27–31 Ing. Zsolt Boros, Ing. Filip Buček, prof. Dr. Ing. Jozef Komačka,TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební V článku je predstavená podkladová vrstva vozoviek vyvinutá v TPA Slovensko, ktorá svojimi návrhovými parametrami vypĺňa medzeru medzi stmelenými a nestmelenými podkladovými vrstvami. Je opísaný vývoj […] »

Stavební recyklované materiály do konstrukce vozovky účelové komunikace

Silnice mosty 2021, 2, 7-9 Doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.VUT v Brně Fakulta stavební Výzkumný projekt Technologické agentury České republiky TH04030342 Recyklované stavební materiály pro dopravní stavby se ve druhém roce řešení zabýval využitím stavebně demoličních recyklovaných materiálů do násypu a konstrukce vozovky účelových komunikací se zaměřením na snížení vstupních nákladů při zachování odpovídající kvality konstrukčních vrstev pro účelové […] »

Umělé kamenivo pro stavby pozemních komunikací

Příspěvek popisuje umělé kamenivo vyráběné recyklací vzduchem chlazené vysokopecní strusky z kladenské haldy Koněv. Takto vyráběné umělé kamenivo splňuje všechny požadavky na kamenivo určené pro použití v inženýrských a silničních stavbách podle ČSN EN 13242+A1 »

Dimenzovanie stmelenej podkladovej vrstvy pre mimoriadne zaťažené dopravné plochy intermodálnych terminálov

Zo skúseností s použitím aj dimenzovaním nadmerne zaťažených dopravných plôch, napríklad terminálov intermodálnej prepravy automobilovej, železničnej, leteckej alebo lodnej dopravy, alebo iných priemyselných plôch, možno konštatovať, že pri ich prevádzke dochádza k tak výrazným lokálnym »

Francouzský předpis pro diagnostiku vozovek a návrh jejich zesílení

Pro navrhování vozovek se ve Francii dlouhou dobu užívá návrhová metoda založená na teorii lineárního vrstevnatého poloprostoru a používání funkčních vlastností materiálů. První příručka byla vydána v roce 1994. »

Chyby při posuzování únosnosti a navrhování úpravy podloží vozovek

Počátky problémů s posuzováním únosnosti podloží obvykle začínají již ve fázi projektování, kde se nepostupuje vždy správným způsobem. K tomu stále přispívá skutečnost, že způsob posuzování podloží, používaný do roku 2010 podle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací – všeobecná část, katalog, návrhová metoda, byl problematický a nutil projektanty k improvizaci. »