Logo Logo

Věstník 10/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. října 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 12697-1 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 1: Obsah rozpustného pojiva; vydání: říjen 2020Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 12697-1 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 1: Obsah rozpustného pojiva; vyhlášena: září 2020 ČSN EN 12697-12 (73 6160) Asfaltové směsi […] »

K dispozici je „BituNetz“

(Informace z okolních zemí) BituNetz umožňuje grafické porovnávání hodnot všech dostupných typů asfaltových pojiv s dostatečnou vypovídací schopností. Grafické znázornění lze využít jak pro základní empirické hodnoty (bod měknutí, penetrace) v jednoduchém síťovém diagramu, tak i pro znázornění výsledků komplexnějších metod (DSR) v rozšířeném síťovém diagramu. Zadávání hodnot může být podporováno výpočetními funkcemi. Na jednom diagramu lze pochopitelně ukázat […] »

Urychlení silničních stavebních prací za použití prefabrikovaných opěrných zdí

Použití opěrných zdi z prefabrikátů k zabezpečení svahů přináší nejen významnou úsporu času, nýbrž i nezanedbatelné snížení nákladů v řádu milionů. Přinášíme informaci ze stavby v Bavorsku, která vzbudila mimořádnou pozornost odborné veřejnosti. Pro mimoúrovňovou křižovatku na Weberově křížení v bavorském Hepbergu byly použity opěrné zdi z prefabrikátů s přírodním kamenem místo opěrných zdí z betonu […] »

Zvyšovat investice do dopravní infrastruktury je jistě správná cesta

Vážení čtenáři,před několika dny jsme dostali k připomínkám rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Nemáme připomínky k celkové výši plánovaných finančních prostředků na rok 2021, rozpočet přesahuje 128 mld. Kč, každoročně ovšem upozorňujeme na několik poměrně zásadních nedostatků závazného plánování finanční prostředků určených na výstavbu, opravy a údržbu pouze na následující roční období. Pro rok 2022 je sice výhledově plánováno téměř 147 mld. […] »

Realizace přestavby silnice I/48 na dálnici D48 Rybí − MÚK Rychaltice

Přestavba téměř 12km úseku silnice I/48 na dálnici D48 mezi obcemi Rybí a Rychaltice na Frýdecko-Místecku se chýlí ke konci. Na náročné stavbě, jež zahrnuje mimo jiné i 134 stavebních objektů rozložených po celé délce stavby, se podílí řada výrobních provozů firmy Metrostav Infrastructure a.s. Stavbu realizuje sdružení firem Metrostav Infrastructure a.s., Swietelsky stavební s.r.o. a Colas CZ, a.s. Cílem stavby je rekonstrukce […] »

Zesvětlené asfaltové směsi jako kompromis

(Informace z okolních zemí) V rámci realizace projektu stezky pro cyklisty na silnici L 545 mezi Steinfeld a Scheibenhardt (Porýní-Vestfálsko) byla ověřována možnost využití zesvětlené asfaltové směsi. Využití této alternativy se opírá o poznatky ochránců přírody – tmavé povrchy absorbují více tepla, a jsou tedy nebezpečnější pro plazivá zvířata. Proto bylo ze strany ochránců přírody požadováno […] »

Věstník 9/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. září 2020 ÚNMZ ZMĚNY ČSN ČSN EN ISO 12006-2 (73 0101) Budovy a inženýrské stavby − Organizace informací o stavbách − Část 2: Rámec pro klasifikaci; vydání: květen 2017Změna Z1; (idt ISO 12006-2:2015); Vydání: Září 2020Označení ČSN ISO 12006-2 se mění na ČSN EN ISO 12006-2 EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO […] »

Měření emisí na obalovnách asfaltových směsí – výsledky z nových výzkumných studií

Problematika snižování emisí u obaloven asfaltových směsí (zejména z pohledu snižování celkových hodnot uhlíkových emisí) není pochopitelně stále ukončena a bude obor provázet ještě dlouhou dobu. Již dnes je však k dispozici celá řada měření realizovaných jak výrobci obaloven, tak i samotnými výrobci asfaltových směsí či výrobců aditiv. V nedávné době přibyly k těmto výsledkům např. i výstupy z výzkumného […] »

Ochrana asfaltových vrstev proti vlivu slunečního záření

Ani asfaltové vozovky nejsou věčné. Proces stárnutí je doprovázen některými nepříjemnými jevy, jako např. výtluky, trhlinami apod. Proces stárnutí pak výrazně ovlivňují zejména působení kyslíku, UV záření a vyšší teploty. Proto se řada výzkumných pracovišť snaží hledat cesty, jak proces stárnutí asfaltových vrstev zpomalit. Experti TU Braunschweig – Institutu silničního stavitelství představili jednu z alternativních možností, […] »

Věstník 8/2020

ročník 2020_zveřejněno 7. srpna 2020 ÚNMZ . VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 4259-1+A1 (65 6003) Ropa a ropné výrobky – Preciznost metod a výsledků měření – Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám; (idt ISO 4259-1:2017);(idt ISO 4259-1:2017/Amd.1:2019); vydání: srpen 2020Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO 4259-1 (65 6003) Ropa a ropné […] »