Logo Logo

Dokončení francouzských výzkumných projektů o vlastnostech asfaltových směsí s R-materiálem a nízkoteplotních směsích

V prosinci 2019 byly dokončeny dva francouzské výzkumné projekty (MURE a IMPROVMURE) zabývající se vlastnostmi a použitím asfaltových směsí s R-materiálem. Zaměřily se hlavně na směsi s vyšším podílem R-materiálu, na vícenásobnou recyklaci a na nízkoteplotní směsi. Projekt MURE Tento rozsáhlý národní výzkumný projekt PN MURE (Projet National) zabývající se kromě jiného vícenásobnou recyklací (Multiple recycling) asfaltových směsí probíhal od roku 2015. Do projektu se zapojilo […] »

Koroze ocelové předpínací výztuže a dopad na mechanické vlastnosti

Předpínací výztuž ze zušlechtěné vysokopevnostní oceli se dlouhou dobu používá pro vyztužení předem i dodatečně předpínaných betonových konstrukcí. Poruchy a havárie některých mostních objektů z nedávné doby, spojené s korozí této předpínací výztuže, nasměrovaly pozornost odborné veřejnosti k této problematice. S tímto problémem se současně otevírá otázka spolehlivosti a životnosti předpjatých konstrukcí. U starších konstrukcí byla protikorozní ochrana zajišťována primárně zejména alkalitou prostředí, tj. […] »

Problémy s novým dálničním ředitelstvím v Německu

Obecně je zřejmé, že se největší evropská ekonomika potýká s řadou problémů. Stavebnictví se potýká v důsledku pandemie s výrazným poklesem zakázky a předpokládaný boom ukazuje vážné trhliny. Přesto jsou představitelé spolkového stavebního svazu podnikatelů ve stavebnictví stále relativně optimističtí a předpokládají, že by stavebnictví mohlo zpětně získat ztracenou dynamiku v relativně krátkém čase v důsledku plánovaných investic z konjukturního […] »

Věstník 11/2020

ročník 2020_zveřejněno 6. listopadu 2020 ÚNMZ OZNÁMENÍ č. 110/20Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvío určených normáchÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle §4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se k […] »

Zpráva z jednání TC EAPA (září 2020)

Jednání se uskutečnilo formou videokonference. Zúčastnil se ho obvyklý počet členů TC.  Nejprve se diskutovalo o návrhu interního dokumentu EAPA vypracovaném pracovní skupinou pro využívání R- materiálu (TF Re-use of Reclaimed Asphalt). Text byl v TC EAPA celkově přijat příznivě. Bylo dohodnuto, že některé body budou v pracovní skupině ještě upřesněny, například terminologické otázky. Po schválení dokumentu […] »

Věstník 10/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. října 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 12697-1 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 1: Obsah rozpustného pojiva; vydání: říjen 2020Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 12697-1 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 1: Obsah rozpustného pojiva; vyhlášena: září 2020 ČSN EN 12697-12 (73 6160) Asfaltové směsi […] »

K dispozici je „BituNetz“

(Informace z okolních zemí) BituNetz umožňuje grafické porovnávání hodnot všech dostupných typů asfaltových pojiv s dostatečnou vypovídací schopností. Grafické znázornění lze využít jak pro základní empirické hodnoty (bod měknutí, penetrace) v jednoduchém síťovém diagramu, tak i pro znázornění výsledků komplexnějších metod (DSR) v rozšířeném síťovém diagramu. Zadávání hodnot může být podporováno výpočetními funkcemi. Na jednom diagramu lze pochopitelně ukázat […] »

Urychlení silničních stavebních prací za použití prefabrikovaných opěrných zdí

Použití opěrných zdi z prefabrikátů k zabezpečení svahů přináší nejen významnou úsporu času, nýbrž i nezanedbatelné snížení nákladů v řádu milionů. Přinášíme informaci ze stavby v Bavorsku, která vzbudila mimořádnou pozornost odborné veřejnosti. Pro mimoúrovňovou křižovatku na Weberově křížení v bavorském Hepbergu byly použity opěrné zdi z prefabrikátů s přírodním kamenem místo opěrných zdí z betonu […] »

Změna vlastníků ve společnosti NYNAS

Švédská společnost NESTE, která je dceřinou společností finské NESTE OYJ, v září oznámila, že prodá celý svůj podíl ve společnosti NYNAS společnosti BITUMINA Industries Ltd. Tato společnost je celosvětovým hráčem na trhu s asfaltem a aktuálně je činná ve více než 100 zemích světa. Jedná se o důležitý krok při reorganizaci společnosti NYNAS. Po uzavření tohoto obchodu […] »

Zvyšovat investice do dopravní infrastruktury je jistě správná cesta

Vážení čtenáři,před několika dny jsme dostali k připomínkám rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Nemáme připomínky k celkové výši plánovaných finančních prostředků na rok 2021, rozpočet přesahuje 128 mld. Kč, každoročně ovšem upozorňujeme na několik poměrně zásadních nedostatků závazného plánování finanční prostředků určených na výstavbu, opravy a údržbu pouze na následující roční období. Pro rok 2022 je sice výhledově plánováno téměř 147 mld. […] »