Logo Logo

Věstník 11/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. listopadu 2021 ÚNMZ OZNÁMENÍ č. 120/21 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvío určených normáchÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se […] »

Informace ze 115. jednání správní rady Sdružení

Zpracovala: Ing. Radka Knottová Zasedání správní rady se uskutečnilo dne 20. 9. 2021 v Nadaci ABF v Praze. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Laušman, který přivítal přítomné a oznámil účast hostů na správní radě. Pozvání přijali náměstkyně ministra dopravy Ing. Lenka Hlubučková, ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica a generální ředitel ŘSD ČR Ing. Radek Mátl. Ing. Laušman […] »

Možnosti hodnocení vlastností nízkoteplotních asfaltových pojiv

Silnice mosty 2021, 3, 33-39 Ing. Ondřej Dašek, Ph.D., doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavebníIng. Tomáš Koudelka, Ph.D., Eurovia CS, a.s. Norma ČSN 65 7222-3 specifikuje požadavky na speciální polymerem modifikované asfalty, mezi které se počítají zejména pojiva s přísadami pro zlepšení zpracovatelnosti asfaltových směsí vyráběných nebo hutněných při snížených pracovních teplotách. Cílem článku je ověřit možnosti aplikace některých […] »

Měření chování vozovek za provozu ve Francii

Silnice mosty 2021, 3, 29-32 Ing. Jiří Fiedler Sledování chování vozovek za provozu umožňuje ověřovat některé předpoklady používané při navrhování vozovek, pomáhá plánovat jejich údržbu a rekonstrukce. Diagnostické metody jako rázové zkoušky FWD je možné použít pro posouzení stavu vozovky v konkrétní situaci. Kontinuální sledování napětí a přetvoření ve vrstvách vozovky pomocí snímačů ale poskytne komplexnější představu. Měření chování vozovek […] »

Pilotní projekt BIM D35 Opatovice – Časy

Silnice mosty 3021, 3, 44-47 Ing. Ivan Rybák, Ing. Jiří Buneš, PRAGOPROJEKT, a.s.Ing. Martin Sirotek, VIAPONT s.r.o. Dálnice D35 je jedou z nejvýznamnějších dálnic v dopravní síti České republiky. Ve vnitrostátních vazbách je spojnicí čtyř krajů – Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého. Její význam je také v tom, že se jedná o alternativní trasu k dálnici D1. Z hlediska mezinárodního významu je dálnice D35 součástí […] »

BIM na Ředitelství silnic a dálnic ČR

Silnice mosty 2021, 3, 40-43 Ing. Josef Šejnoha; Ředitelství silnic a dálnic ČR Metodou BIM (Building Information Modeling/Management) se Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) aktivně zabývá již od roku 2017, a to v souladu s požadavky dokumentu Koncepce BIM v České republice, schváleným usnesením vlády ČR č. 682 ze dne 25. září 2017, resp. jeho aktualizací ze dne 18. […] »

Nový zákon o odpadech

Silnice mosty 2021, 3, 24-26 Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl; Ministerstvo životního prostředí V lednu letošního roku nabyl účinnosti dlouho připravovaný zákon č. 541/2020 Sb.,o odpadech. V červenci pak vyšla nejdůležitější prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb.,o podrobnostech nakládání s odpady. Tento příspěvek se zaměřuje na vybrané důležité změny, které mají dopady na osoby provádějící výstavbu pozemních komunikací. Původce stavebních a demoličních odpadů Důležitou změnou v zákoně […] »

Stavba I/37 Chrudim – obchvat, úsek I/17 – Slatiňany

Silnice mosty 2021, 3, 20-23 Marek Šibal, M – SILNICE a.s. Chrudim patří v rámci Pardubického kraje, co se týče intenzity dopravy uvnitř města, k jedněm z nejvytíženějších. Obchvat má tuto situaci změnit, plynule navazuje na první etapu stavby „I/37 Chrudim – obchvat, Medlešice – křiž. se sil. I/17“ dokončenou v roce 2015. Druhá etapa obchvatu prochází západně od obce Vlčnov, […] »

Využití polymerem modifikovaného asfaltu se sníženou viskozitou při opravě tunelu

Silnice mosty 2021, 3, 27-28 Ing. Václav Valentin Historické centrum Mnichova je pro projíždějící vozidla uzavřeno a řidiči jej musí objíždět po Staroměstském okruhu. Jeho součástí je i Staroměstský tunel,kde od roku 2019 probíhá rozsáhlá rekonstrukce, jejímž cílem je, aby tunelodpovídal moderním bezpečnostním požadavkům. Součástí rekonstrukce jei obnova asfaltových vrstev vozovky. Při realizaci bylo použito nízkoteplotní modifikované asfaltové pojivo. Hlavní […] »

Věstník 10/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. října 2021 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN ISO 10013 (01 0331) Systémy managementu kvality – Návod k dokumentovaným informacím, Vydání: Říjen 2021Jejím vydáním se zrušujeČSN ISO/TR 10013 (01 0331) Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti; Vydání: Září 2002 ČSN ISO 37301 (01 0394) Systémy managementu shody –  Požadavky s návodem pro použití*); Vydání: […] »