Logo Logo

Informace o nových pracovních skupinách EAPA

Na podzimních zasedáních EAPA bylo dohodnuto, že budou založeny nové pracovní skupiny, které se budou zabývat aktuálními otázkami výroby asfaltových směsí a realizace asfaltových vozovek. Úkolem těchto pracovních skupin (Task Forces − TF) bude shromažďovat a vyměňovat si informace, poskytovat fórum pro diskuzi, sledovat novou legislativu a připravovat interní poziční zprávy a informace určené ke zveřejnění mimo EAPA. […] »

Použití nanočástic u oprav trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem

Tato nová technologie oprav trhlin na asfaltových vozovkách byla vyvinuta ve švýcarském výzkumném ústavu EMPA (Eidgenössische Materialprüfungs und Forschungsanstalt) v Dübendorfu. Metoda umožňuje opravu zkřehlé, zestárlé asfaltové směsi. Inspirací při vývoji nové metody byla pro řešitele (Etienne Jeoffroy) metoda používaná při léčbě nádorových onemocnění. Trvalý nárůst těžké nákladní dopravy a probíhající klimatické změny zvyšují namáhání vozovek nad únosnou míru. […] »

Výstavba dálnice „D3 O3O9/I Bošilec-Ševětín”

Hlavním cílem projektu byla výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcemi Bošilec a Ševětín. Zhotovitelem stavby byla společnost firem Metrostav a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a Doprastav, a.s. Význam stavby dálnice D3 Trasa dálnice D3 leží na hlavním mezinárodním tahu E55, který vede ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii směrem do Řecka. […] »

Hluk od dopravy a nové druhy směsí do obrusné vrstvy – poznatky z Francie

Kvalita ovzduší a hluk od dopravy jsou jedny z aktuálních témat, která jsou předmětem odborných článků a diskuzí. Měření hluku od dopravy, hlukových map, vlivu hluku na zdraví a inovační technologie asfaltových směsí pro městský provoz jsou tématem tohoto příspěvku. V článku jsou shrnuty informace o výsledcích měření hluku od dopravy francouzských autorů [1], které jsou doplněny údaji o měření vývoje hluku na několika vozovkách v pařížské oblasti, […] »

Věstník 1/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. ledna 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN ISO 10007 (01 0334) Management kvality − Směrnice pro management konfigurace; vydání: leden 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10007 (01 0334) Systémy managementu jakosti − Směrnice managementu konfigurace; vydání: říjen 2004 ČSN EN 13967+A1 (72 7612) Hydroizolační pásy a fólie − Plastové a pryžové […] »

Informace ze 108. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 11. 12. 2019 se uskutečnilo tradičně v hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Čížek, který přivítal přítomné. Ing. Petr Svoboda informoval, že společnost Delta bloc Deutschland GmbH, odštěpný závod DELTABLOC CZ projevila zájem vstoupit do Sdružení a splnila všechny předpoklady a formální náležitosti, aby se mohla stát řádným […] »

Tým pro legislativu

Dne 6. prosince 2019 se v sídle SWIETELSKY stavební s.r.o., v Rubín Office Centre uskutečnilo již 37. zasedání týmu pro legislativu. Na jednání byla diskutována rekodifikace stavebního práva. K návrhu stavebního zákona, verze 25. 10. 2019, byly zpracovány připomínky a pod hlavičkou SPS v ČR odeslány na MMR. Do konce roku probíhalo připomínkování v rámci mezirezortního připomínkového […] »

Tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze

Dne 3. prosince 2019 se v Kouřimi pod záštitou firmy TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. uskutečnilo 50. zasedání týmu č. 7 pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze. Zasedání zahájil vedoucí týmu č. 7, Ing. V. Valentin, přivítáním přítomných a stručným seznámením s historií města Kouřim. Poděkoval hostitelské organizaci TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. za záštitu a předal slovo zástupci […] »

Tým pro projektování a přípravu staveb

Dne 14. listopadu 2019 se uskutečnila ve společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., 14. porada týmu. Jednání zahájil a řídil vedoucí týmu Ing. Radovan Hrnčíř. Ing. Petr Svoboda seznámil s aktivitami Sdružení za poslední období. Sdružení se účastní činnosti 2 pracovních skupin zřízených ministrem dopravy. Cílem pracovní skupiny pro financování dopravní infrastruktury je navrhnout opatření k navýšení finančních prostředků […] »

Tým pro jakost

47. jednání týmu č. 3 se konalo 7. listopadu 2019 pod patronací SaM silnice a mosty a.s. v Sosnové. Účastníky jednání přivítal ředitel společnosti Ing. Dušan Drahoš a s využitím videoprezentace ji stručně představil. Ing. Petr Svoboda podal informaci o činnosti Sdružení od poslední porady týmu. Tyto informace jsou vesměs uvedeny v jiných částech Zpravodaje a zejména […] »