Logo Logo

Věstník 5/2021

ročník 2021_zveřejněno 7. května 2021 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 8501-4 (03 8221) Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po tryskání vodou; (idt ISO 8501-4:2020); vydání: květen 2021Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO 8501-4 (03 […] »

Informace ze 113. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 24. 3. 2021 se uskutečnilo v sídle České silniční společnosti a bylo přenášeno on-line prostřednictvím MS Teams. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Čížek, který přivítal přítomné i připojené členy správní rady. Připomněl, že 1. dubna slaví Sdružení pro výstavbu silnic 40 let od svého založení a patří mezi nejstarší podnikatelské svazy. […] »

Věstník 4/21

ročník 2021_zveřejněno 8. dubna 2021 ÚNMZ OZNÁMENÍ č. 32/21Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvío určených normáchÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se k jednotlivým […] »

Zpráva z jednání TC EAPA (březen 2021)

Jednání TC EAPA se uskutečnilo 17. 3. 2021 formou videokonference a zúčastnilo se ho více než 20 členů TC. Nejprve podal Breixo Gomez informaci o činnosti pracovní skupiny (TF) EAPA pro využívání R-materiálu.Skupina měla 7 zasedání a připravila podrobný interní dokument „Re-use of Reclaimed Asphalt EAPA Task Force Report“, který má 71 stran. Dokument je […] »

Koronavirus a oslavy založení Sdružení

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí kolegové, Česká republika se nachází ve složité situaci. Zemi zachvátila koronavirová krize, která velmi negativně ovlivňuje naše životy a zachmuřuje naši mysl. Proto většina z nás vítá i jiné, radostnější články než ty, které mluví o nemoci covid-19. Byl bych rád, kdyby k nim patřil i tento můj úvodník. Sdružení pro výstavbu silnic, které je vydavatelem tohoto […] »

Věstník 3/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. března 2021 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 1097-2 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení; vydání: březen 2021Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 1097-2 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení; vyhlášena: říjen […] »

Věstník 2/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. února 2021 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 933-2 (72 1184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 2: Stanovení zrnitosti – Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů; vydání: únor 2021Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 933-2 (72 1184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 2: Stanovení zrnitosti – Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů; vyhlášena: leden […] »

Věstník 1/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. ledna 2021 ÚNMZ EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN ČSN EN 933-2 (72 1184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 2: Stanovení zrnitosti – Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů; EN 933-2:2020; platí od 2021-02-01Jejím vyhlášením se zrušujeČSN EN 933-2 (72 1184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 2: Stanovení zrnitosti – […] »

ČSN 73 6141 Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí

Norma byla vydána v prosinci a nabyla účinnosti k 1. 1. 2021. Reaguje na vyhlášku č. 130/2019, o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Norma a souvisí s ČSN EN 13108-8 ed. 2 a z hlediska národních požadavků upřesňuje a doplňuje touto normou stanovené podmínky. Konkrétně specifikuje požadavky na […] »

Společnost NYNAS úspěšně dokončila reorganizaci

(Informace z okolních zemí) Na základě dohody věřitelů, kterou byl přijat návrh na vyrovnání, rozhodl Městský soud v Södertörn, že tímto krokem je ukončena reorganizace společnosti NYNAS. Rozhodnutí vstoupilo v platnost 21. prosince loňského roku a společnost NYNAS tak není dále limitována reorganizačními opatřeními. Předseda správní rady a prezident společnost pan Bo Askvik toto rozhodnutí přivítal s tím, […] »