Informace z okolních zemíNízkoteplotní asfaltové směsi (NTAS) budou s platností od 1. 1. 2025 průmyslovým standardem pro provádění asfaltových vrstev v Německu. Tato skutečnost je velkou výzvou nejen pro realizační firmy při výrobě a pokládce asfaltových směsí, přináší současně i pochopitelné změny v systému plánování, projektování i vypisování veřejných zakázek.

Rozhodujícím faktorem pro zavedení NTAS v Německu bylo stanovení termínu pro zavedení maximálního emisního zatížení pracovního místa (MAK hodnota) ve výši 1,5 mg/m3.

Do roku 2025 platí v Německu přechodné ustavení, které umožňuje tuto hodnotu překračovat (aktuální hodnoty v rámci SRN ukazují, že hodnoty MAK při využití standardních asfaltových směsí se pohybují v rozmezí 3,5 mg/m3 až 5,5 mg/m3). Současně přispívá snížení manipulační teploty při využití NTAS k energetickým úsporám a snižuje emise CO2.

I když byly nízkoteplotní asfaltové směsi testovány a ověřovány v posledních cca 20 letech (první informační příručka k problematice NTAS byla v Německu vydána DAV v roce 2009), mají jak zpracovatelé, tak zadavatelé málo nebo téměř žádné zkušenosti s jejich využíváním.

Výše uvedené skutečnosti vedly německý svaz výrobců asfaltových směsí k rozhodnutí uspořádat pracovní informační seminář zaměřený výhradně na problematiku NTAS. Místo plánovaných 4 seminářů bylo nakonec uspořádáno celkem 6 seminářů v různých místech Německa. Seminářů se zúčastnilo více než 900 zájemců jak ze strany prováděcích společností, tak ze strany zadavatelů a projektantů.

Shrnutí zkušeností ukázalo následující zásadní body:

  • Příslušný předpis TA Asphalt klade velký důraz na kvalitu i bezpečnost při práci.
  • Je naprosto zřejmé, že poměrně vysoká hladina výparů a aerosolů při výrobě a pokládce jsou důvodem pro diskusi o možných řešeních. Dosavadní zkušenosti a výsledky ukazují, že poměrně přísnou hodnotu MAK lze při využití NTAS dodržet.
  • Řada aditiv, která jsou dnes ke snížení manipulačních teplot využívána, je ověřována řadu let, a jsou tedy k dispozici zjištěné naměřené hodnoty i technické zkušenosti. Není proto nutné prokazovat, zda snížení manipulačních teplot při výrobě a pokládce asfaltových směsí skutečně funguje a přispívá tak ve snížení dopadů na zdraví i klima.
  • Je pouze nezbytné, aby byla pozornost věnována zlepšené komunikaci mezi obalovnou a stavbou, protože u NTAS je velmi důležité vědět, s jakou teplotou je asfaltová směs dodávána na stavbu a tomu přizpůsobovat další postup při pokládce a hutnění tak, aby byla zajištěna konečná kvalita provedené úpravy.
  • Zásadním bodem je podpora ze strany zadavatele, který musí zadávací podmínky pro realizaci stanovit tak, aby byly brány v potaz zejména podmínky kvalitativní a enviromentální a nikoli pouze hledisko cenové. V tomto případě se jedná o zásadní změnu celkového koncepčního přístupu všech zúčastněných stran.

Zcela jistě proto stojí za úvahu, zda by nebylo vhodné, aby např. Silniční společnost nebo Sdružení pro výstavbu silnic ve spolupráci s ŘSD společně převzaly iniciativu a uspořádaly obdobný osvětový seminář i v rámci České republiky. Lze předpokládat, že problematika snižování emisí CO2, větší důraz na ochranu zdraví a ochranu pracovního prostředí nebo problematika snižování energetické náročnosti se dříve či později budou výrazně týkat i tuzemského trhu. Z tohoto pohledu by proto bylo efektivnější hledat cesty, jak zavést problematiku NTAS do procesu vypisování veřejných zakázek, projektování i provádění staveb tak, aby nedocházelo k mnohdy nelogickým a zbytečným argumentacím, které zpravidla neřeší zásadní technické otázky, ale neustále sledují pouze minimalizaci ceny. Tento přístup často vede nejen ke snížení kvality prováděných prací, ale má mnohdy i negativní dopad do energetické bilance nebo na ochranu zdraví i ovzduší.

Ing. Václav Valentin (s využitím příspěvku „Aufklärung über Temperaturabsenkende Asphalte“, Asphalt 2023, č. 8)