Logo Logo

Měření emisí a aerosolů z asfaltu v Německu

Úvod Problematika maximálních expozičních limitů pracovního místa emisemi a aerosoly je již dlouhou dobu předmětem diskusí, které se týkají jednak ochrany zdraví a současně i ochrany životního prostředí. Jednu oblast tvoří i oblast zpracovávání horkého asfaltového pojiva. Do této oblasti tedy patří zpracovaní horkých asfaltových směsí i litého asfaltu. Jak ukazují výsledky řady měření, jsou […] »

Tým pro životní prostředí

Silnice Mosty 2021, 3, 18 Zpracoval: Ing. Petr Svoboda Osmnácté jednání týmu pro životní prostředí se uskutečnilo dne 21. června 2021 v sídle Sdružení pro výstavbu silnic v prezenční podobě a také s on-line přístupem. Jednání zahájil a vedl vedoucí tmu Ing. Jan Valentin, Ph.D. Kontrolu plnění úkolů z posledního jednání týmu provedl tajemník týmu Ing. Petr Svoboda. Na posledním jednání nebyl stanoven žádný […] »

Měření emisí na obalovnách asfaltových směsí – výsledky z nových výzkumných studií

Problematika snižování emisí u obaloven asfaltových směsí (zejména z pohledu snižování celkových hodnot uhlíkových emisí) není pochopitelně stále ukončena a bude obor provázet ještě dlouhou dobu. Již dnes je však k dispozici celá řada měření realizovaných jak výrobci obaloven, tak i samotnými výrobci asfaltových směsí či výrobců aditiv. V nedávné době přibyly k těmto výsledkům např. i výstupy z výzkumného […] »

Projekt „LIFE C-LOW-N ASPHALT – LIFE COOL & LOW NOISE ASPHALT“

Evropská unie financuje projekty v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a klimatu prostřednictvím svého programu LIFE. Tento program vznikl v roce 1992 pro financování projektů v EU a v kandidátských zemích. »

Jednání týmu pro životní prostředí

Jednání týmu pro ŽP se uskutečnilo dne 20. 5. 2019. Jednání zahájil vedoucí týmu Ing. Jan Valentin, Ph.D., kontrolu plnění úkolů z 14. jednání týmu pro ŽP provedl Ing. Petr Svoboda. Vzhledem k tomu, že v právě probíhá novelizace zákona o odpadech a Sdružení prostřednictvím SPS v ČR novelu připomínkovalo, poměrně značná část jednání byla […] »

Asfaltové plochy s fotokatalytickým efektem: společný výzkumný projekt firmy F. C. Nüdling a technické univerzity v Darmstadtu

Zatížení oxidem dusičitým (NO2) v důsledku silniční dopravy zůstává i nadále ústředním problémem ochrany životního prostředí ve městech a ochrany zdraví obyvatel. Technická, právní a infrastrukturní opatření v posledních letech vedla jen k nepatrnému zlepšení kvality vzduchu ve městech. Zatížení oxidem dusičitým lze zřejmě zvládnout »

Texturování ztvrdlého betonu metodou grinding pro nízkohlučné cementobetonové kryty – výsledky výzkumných projektů v Německu

Textura povrchu vozovky hraje podstatnou roli při vzniku hluku na styku pneumatika/vozovka. Ovlivňuje jak kmitání pneumatik na vozovce, tak i aerodynamické procesy mezi pneumatikou a vozovkou, které vedou ke vzniku hlukových emisí. Technologie Grinding (broušení) se v Německu úspěšně používá již po léta, především pro zlepšení »

Recyklace s maximálním podílem R-materiálu: ověření pilotních úseků

V rámci výzkumu možností co nejvyššího dávkování R-materiálu do nově vyráběných asfaltových směsí byly v letech 2011 a 2012 ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko vybudovány pilotní úseky ze směsí s podstatně zvýšeným podílem R-materiálu. Podrobná zpráva o tomto záměru byla uveřejněna »

Nízkohlučný cementobetonový kryt z drenážního betonu

Více než polovina německého obyvatelstva pociťuje v různém stupni obtěžování hlukem – v nejzávažnějších případech vedoucí až k poškození zdraví. Jednou z cest, které mají tento problém vyřešit, jsou moderní technologie nízkohlučných povrchů vozovek, které snižují hlukové emise. Ve spolupráci s oddělením »