Silnice mosty 2024, 1, 14–20

Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D., VIALAB CZ s.r.o.
doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D., VUT v Brně


V České republice se nízkoteplotní asfaltové směsi (NTAS) aktuálně téměř nevyužívají, přestože v minulosti byla tato technologie úspěšně použita na několika významných stavbách (tunel Blanka, dálnice D5 aj.). Současný stav je přitom způsoben několika faktory. Mezi nejvýznamnější patří absence poptávky ze strany investorů, nulová bonifikace směsí NTAS oproti za horka vyráběným směsím, požadavek na osvědčení o vhodnosti, kterým nedisponuje žádná přísada na trhu, nutnost záměny typu pojiva v projektu aj. Cílem článku je popsat způsoby, jakými lze změnit aktuální stav a zvýšit tak povědomí o výhodách technologie NTAS.

Klíčová slova: nízkoteplotní asfaltové směsi, NTAS, WMA, ČSN 73 6120, zhutnitelnost

Nízkoteplotní asfaltové směsi