Ve dnech 21. až 23. února 2024 proběhla v bavorském Berchtesgadenu tradiční konference s názvem „Německé dny asfaltových technologií 2024“ (Deutsche Asphalttage 2024). Tato konference, která je pořádána tradičně v tomto alpském středisku každé dva roky a kterou pořádá Německý svaz pro asfaltové vozovky (Deutscher Asphaltverband – DAV), byla již 22. ročníkem. Konference tentokrát proběhla netradičně rok po konání 21. ročníku, jehož termín byl kvůli pandemii covidu posunut o jeden rok a letošní 22. ročník byl tak návratem k tradičnímu dvouletému cyklu v sudých letech. Stejně jako při minulých ročnících byl program konference složen ze tří částí, které se úzce prolínaly. Dvě části byly oficiální – část přednášková a část expoziční. Třetí část – společenská – není nikde na programu uvedena, ale je tradičně významnou součástí průběhu celé konference. Tradičně šlo v tomto případě o část neformální, v jejímž rámci proběhla celá řada schůzek, setkání a diskusí o různých tématech a na různých úrovních.

V části expoziční se prezentovalo celkem 89 vystavovatelů z různých evropských zemí. Jejich spektrum pokrylo celou oblast asfaltových vozovek, od návrhu až po realizaci, a kontrolu. Své stánky zde měli jak výrobci asfaltových pojiv, tak výrobci asfaltových emulzí. Výraznou část tvořili výrobci různých přísad, aditiv, SBS, emulgátorů, vyztužovacích vláken, mříží či geotextilií. Zastoupeni byli i výrobci obaloven, silničních stavebních strojů či laboratorních přístrojů a v neposlední řadě pochopitelně i některé prováděcí firmy a společnosti. Své stánky měli pochopitelně i zástupci z důležité oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Celkem se letošních asfaltových dnů zúčastnilo v Berchtesgadenu více než 1 000 registrovaných účastníků, k nimž v průběhu konference přibyli ještě další neregistrovaní návštěvníci doprovodné výstavy. Z České republiky se konference účastnilo pouze několik jednotlivců!

Vlastní program konference byl rozložen opět do tří dnů. V první den konání konference od proběhlo 52. řádné zasedání členů DAV a 46. řádné zasedání DAI (Německý asfaltový institut).

Slavnostní zahájení německých asfaltových dnů se uskutečnilo ve středu 12. 2. 2024 za účasti bavorského ministra pro výstavbu a dopravu pana Berenreitera. Dále v úvodní uvítací vystoupil prezident DAV pan Nohse a následně opět pan Franz Rasp, starosta města Berchtesgaden.

Po oficiálním zahájení konference následovaly dvě prezentace. První se věnovala stavu transformace správce dálniční sítě Autobahn GmbH, druhá přednáška byla věnována problematice e-mobility z pohledu elektrovozidel a příslušné infrastruktury.

Přednášky i diskuse v jednacím sále probíhaly celý čtvrtek a v pátek dopoledne. Jednotlivé bloky byly zaměřeny na zásadní témata, která se oblasti asfaltových vozovek bytostně dotýkají:

Téma 1: Oběhové hospodářství
V tomto bloku byla pozornost zaměřena na nezbytný růst recyklace, využití rejuvenátorů nebo inovacím v oblasti obaloven.

Téma 2: Digitalizace jako zásadní faktor pro úspěšnou budoucnost
Tato část obsahovala zajištění precizní dokumentace využitím digitálního zařízení u stavebních strojů, využití umělé inteligence v trvale udržitelném silničním stavitelství či efektivnímu využití digitalizace.

Téma 3: Trvale udržitelný rozvoj
zde byla pozornost věnována jednak nové ekologické deklaraci pro asfaltové směsi, reálným možnostem výstavby CO2 neutrálních vozovek i smysluplným pobídkám v zadávacích řízeních, které podporují využití udržitelných technologií.

Čtvrteční program uzavřelo všeobecně očekávané vystoupení bývalého prezidenta SRN pana Joachima Gaucka. Přednáška byla nazvána „Co ohrožuje naší demokracii zvnějšku a zevnitř“. Toto vystoupení skutečně patřilo k vrcholu letošní konference, byť se přímo nedotýkalo odborného zaměření vlastní konference. Pan Gauck je všeobecně známý jako vynikající řečník a filozof a jím přednášené argumenty skutečně všechny účastníky v sále i mimo něj přivedly k zamyšlení (přednášku bylo možné sledovat na velkoplošných obrazovkách i mimo sál a je nutné podotknout, že se po dobu této přednášky víceméně zastavil i ruch na jednotlivých stáncích). Přednáška zaujala většinu přítomných a některé debaty nad jejím obsahem pokračovaly i během večerních setkání po ukončení druhého dne konference.

Páteční dopoledne bylo věnováno ještě dalším dvěma blokům:

Téma 4: Změny norem a předpisů
Prezentace v tomto bloku se věnovaly zejména připravované revizi předpisu TA Asphalt, který bude vydán v roce 2025 jako komplexní předpis a bude částečně obsahovat i výkonové parametry nejen pro asfaltová pojiva, ale i některé parametry pro asfaltové směsi. Další prezentace pak byla zaměřena na problematiku emisí, jejich měření a interpretaci. Součástí této problematiky je i zavedení povinného využívání nízkoteplotních směsí NTAS v Německu s platností od 1. 1. 2025.

Téma 5: Výrobní společnosti v restrukturalizaci
Poslední blok byl věnován spíše problematice personálních řešení a obsahoval tak např. prezentaci k využití sociální sítě TikTok pro získávání nových pracovníků nebo způsobu komunikace v krizových situacích.

Jak je z přehledu patrné, byla tradičně akcentována odborná stránka, do níž se ale výrazněji, než v minulosti promítla problematika ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje, a to zejména z pohledu uhlíkové stopy a emisí. Řada odborných diskusí probíhala pochopitelně i při setkáních na stáncích jednotlivých vystavovatelů či při řadě kuloárních jednání v místě konání konference nebo přilehlém okolí.

Této možnosti bylo poměrně hojně využito a z řady diskusí bylo zřejmé, že celý obor se nachází v poměrně velké nejistotě způsobené ne zcela uspokojivým hospodářským vývojem Německa, nestabilitou v oblasti zásobování různými materiály nebo nedostatek pracovních sil na pracovním trhu. S ohledem na rostoucí vlnu stávek v Německu bylo zřejmé, že řadu firem tíží nejen nedostatek odborných pracovních sil, ale současně se více a více potýkají i s jejich nedostatečnou motivací.  

Pozitivním jevem byla skutečnost, že se konference i řady diskusí účastnila v tomto roce výrazně více i mladá generace, přičemž i podíl žen a mužů se u mladé generace více vyrovnává.

V kuloárech se pochopitelně hodně diskutovalo i o problematice kvality materiálů, kvality prací, moderních technologiích se silným ekologickým podtextem, o udržitelném rozvoji, ale i o aktuálním stavu dopravy na silnicích. Obecně panuje shoda, že kapacita vozovek obecně je téměř vyčerpaná a další nárůst dopravy může vést k problémům. Z pohledu řady účastníků a odborníků chybí aktuálně nejen dostatek finančních prostředků, ale i dostatek vůle koncepčně řešit zejména rostoucí potřebu oprav a údržby. Tento stav může ohrozit vývoj ekonomiky nejen v Německu, ale v celé EU z důvodů zastaralé a nevyhovující dopravní infrastruktury.Zejména komunální úroveň nemá už téměř žádný manipulační prostor, protože se neustále zvyšují částky v sociální oblasti, které ale nejsou nijakým způsobem z centrální úrovně kompenzovány.

Je a bude ale nezbytné, aby asfaltový průmysl byl schopen nabídnout skutečně obhajitelná technická řešení, která pomohou udržet smysluplný ekonomický rozvoj při respektování požadavků na ochranu jednak zdraví, ale i na ochranu životního prostředí. To se týká například výrazné potřeby snížení energetické náročnosti. Řešení jsou v mnoha případech k dispozici a měl by být kladen i důraz na jejich ověření a následné zavedení do praktického užívání místo cyklicky se opakujících diskusí na téma vhodných předpisů nebo akceptovatelné (chápej nejnižší) ceny.

Celkově lze konstatovat, že dojem z letošní konference Německé asfaltové dny 2024 byl opět velmi dobrý, i když aktuální politické nálady příliš optimismu neukazují. Zejména vývoj vztahu mezi EU, Ruském, USA, Čínou i částí arabského poloostrova vyžaduje ze strany EU jasnější a sebevědomější kroky než ty, kterých jsme aktuálně svědky. To se týká pochopitelně i vnitřních vztahů mezi členskými zeměmi EU.

Německý asfaltový průmysl se pohybuje v degresi už několik let a tento stav bude evidentně dále přetrvávat i do budoucího období. Toto zjištění spojené i s určitou ztrátou sebevědomí hospodářsky nejsilnějšího člena evropského společenství není zjištění příjemné, což se zřejmě promítne do finanční kondice celé EU, by mělo vést k určitému zamyšlení.

Zpracoval: Ing. Václav Valentin