Logo Logo

V Linci realizují velké dálniční stavby

V koridoru silnice E55 (Praha–Linec) se v samotném Linci v letech 2015–2031 proinvestuje neskutečných 22 mld. Kč, tj. průměrně 1,3 mld. Kč ročně po dobu 17 let. Přitom má Linec v současnosti 204 000 obyvatel a dálniční napojení již od 70. let. Dopravní plánování v Linci bylo vždy na špičce Rakouska. »

K propojení české a rakouské dálniční sítě zbývá na tahu D3–S10 do roku 2024 zprovoznit 77 km

Většina článků na téma dálnice D3 se zaměřuje na samotnou dálnici D3, případně na její středočeskou či jihočeskou část. Tento příspěvek je zaměřen na komplexní popis propojení české a rakouské dálniční sítě na tahu mezinárodni silnice E55, tj. v trase jihočeské dálnice D3 a rakouské rychlostní silnice S10. »

Umělé kamenivo pro stavby pozemních komunikací

Příspěvek popisuje umělé kamenivo vyráběné recyklací vzduchem chlazené vysokopecní strusky z kladenské haldy Koněv. Takto vyráběné umělé kamenivo splňuje všechny požadavky na kamenivo určené pro použití v inženýrských a silničních stavbách podle ČSN EN 13242+A1 »

Dimenzovanie stmelenej podkladovej vrstvy pre mimoriadne zaťažené dopravné plochy intermodálnych terminálov

Zo skúseností s použitím aj dimenzovaním nadmerne zaťažených dopravných plôch, napríklad terminálov intermodálnej prepravy automobilovej, železničnej, leteckej alebo lodnej dopravy, alebo iných priemyselných plôch, možno konštatovať, že pri ich prevádzke dochádza k tak výrazným lokálnym »

Pokročilé asfaltové ložní vrstvy

Díky stále vzrůstajícímu dopravnímu zatížení v posledních desetiletích se zvýšily i požadavky na namáhání, která musí jednotlivé asfaltové vrstvy na silničních komunikacích vydržet bez poškození. Jednu ze zásadních funkcí ve stavbě vozovky přebírá v této souvislosti asfaltová ložní vrstva. »

Novinky z oblasti navrhování vozovek

Stejně jako v minulých letech také letos se ve francouzské výzkumné organizaci IFSTTAR konal seminář „Journées techniques routes“ (Dny silničních technologií). Přinášíme informace z části semináře, která byla věnována novinkám při navrhování vozovek, a zároveň některé zajímavé poznatky z letos publikované práce o monitorování chování vozovek na dvou dálnicích ve Francii. »

Tunel Norðfjörður

Tunelování je relativně nedávný trend islandské silniční infrastruktury. První tunel byl dokončen teprve v roce 1967 a pomohl městu Siglufjörður od úplné izolace od okolního světa v zimním období. Dalším otevřeným tunelem byl v roce 1977 tunel Oddsskarð, který byl nahrazen právě raženým tunelem Norðfjörður. Třetí byl uveden do provozu v roce 1992. Tyto první […] »

Rekonstrukce mostu Generála Pattona v Plzni

V březnu 2017 zahájila společnost COLAS CZ, a.s. rekonstrukci mostu Generála Pattona v Plzni. Je součástí jedné z nejdůležitějších a nejvytíženějších dopravních tepen města a převádí silnici I/20, tramvajovou trať a chodník pro pěší přes řeku Mži, »

Použití recyklovaného kameniva do cementobetonových krytů

Poslední dobou se stále více diskutuje o nutnosti používání recyklovaného kameniva z rekonstruovaného cementobetonového krytu (CBK) zpět do nově budovaného krytu. »

Alternativní možnosti snižování emisí CO2 v oblasti silniční dopravy a silničního hospodářství

Řada vědeckých studií dokladuje výrazný podíl činnosti člověka na klimatických změnách, kterých jsme reálnými svědky. Jedním z faktorů, který k růstu průměrné teploty přispívá, je rostoucí množství emisí CO2, k nimž dochází i v důsledku průmyslové činnosti lidstva. »