Dne 31. května 2024 se v sídle SWIETELSKY stavební s.r.o. uskutečnila 42. porada týmu pro legislativu. Jednání bylo zároveň přenášeno prostřednictvím MS Teams, prezenčně se zúčastnilo 9 osob, 7 členů týmu se připojili on-line.

Ing. Petr Svoboda upozornil na sérii školení s názvem Legislativní úterky. První týkající se trestní odpovědnosti a zákoníku práce a druhé k liniovému zákonu byly realizovány v květnu, třetí školení týkající se stavebního zákona se bude konat v září, čtvrté k zadávání zakázek a ESG v říjnu a v listopadu páté ke smluvním podmínkám. Ing. Svoboda informoval, že pokračuje příprava konference Podkladní vrstvy vozovek a zemní těleso, tato konference se uskuteční tradičně v Brně v listopadu 2024.

Bc. Matěj Král informoval, že na ŘSD přistupují k novému systému zadávání veřejných zakázek, a to formou dynamického nákupního systému (DNS). Stejně jako v rámcových dohodách (RD) se tím při operativním poptávání opakující ho se plnění sníží administrativní zátěž a zamezí se nezákonnému dělení zakázek. Oba způsoby zadávání jsou dvoufázové (zavedení DNS nebo uzavření RD a poté minitendry). Mezi výhody oproti rámcovým dohodám patří neomezená doba trvání a předpokládaná hodnota, otevřenost a možnost změn. Bc. Král prezentoval v ŘSD již zavedené DNS (většinou zakázky týkající se údržby), a dále připravované nebo aktuálně zaváděné DNS (kromě dodávek začínají být spouštěny také zakázky na stavební práce, i když zatím jen opravy). Informace o DNS pro dodavatele, včetně seznamu zavedených DNS, jsou na webových stránkách ŘSD, v sekci veřejné zakázky – dynamické nákupní systémy. JUDr. Galousková doplnila, že se u některých zavedených DNS budou konat ještě předběžné tržní konzultace.

JUDr. Simona Galousková informovala, že pravidla uplatňování odpovědného přístupu při zadávání VZ byla již v roce 2017 součástí usnesení vlády. Odpovědné zadávání je rovněž obsaženo v §6 odst. 4 ZZVZ, kde je zadavateli uložena povinnost dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, je-li to možné/vhodné. ŘSD je od roku 2021 aktivním členem Platformy odpovědného zadávání. ŘSD přistoupilo v rámci sociálně odpovědného zadávání k bonifikaci dodavatelů (při zapojení osoby znevýhodněné na trhu práce) u veřejných zakázek malého rozsahu. Jedná se především o osoby evidované na úřadech práce, osoby se zdravotním postižením, osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let, absolventy a mladé do 24 let, osoby po skončení rodičovské dovolené a o osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody / se záznamem v evidenci rejstříku trestů. v rámci environmentálně odpovědného veřejného zadávání mohou být požadavky na ISO 14001, podporu cirkulární ekonomiky (odkup vytěženého materiálu – minimalizace odpadů), na určité % R-materiálu, eliminaci a třídění odpadu, požadavky na vozidla s tepelně izolovanými korbami (termo-korbami) při dopravě asfaltových směsí nebo použití digitálního modelu terénu pro technologii 3D navádění frézy pomocí DMT/3D navádění finišeru. V aktuálně připravovaném zadávacím řízení na zimní údržbu je v rámci environmentálního zadávání požadavek, že mechanizace nebude starší 15 let a bude splňovat emisní normy EURO 5, v rámci bonifikace mohou být dodavatelé lépe hodnoceni při použití prostředků, splňujících normu EURO 6. ŘSD připravilo dynamický nákupní systém pro osoby znevýhodněné na trhu práce na úklidové práce, nakládání s odpadem a údržbu zeleně podél PK. Ke konci lhůty pro podání žádosti o účast 7. 5. 2024 bylo podáno 26 žádostí. Na základě zkušeností s DNS na služby připravuje ŘSD další DNS na jednoduché stavební práce. Při tvorbě zadávacích podmínek spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování.

Ing. Petr Holub informovoval, že na odboru strategie ŘSD se zabývají problematikou udržitelnosti a záležitostí kolem „Green Deal“. V současné době se začala zpracovávat směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2464 ze dne 14. prosince 2022, pokud jde o reporting podniků o udržitelnosti. V našich podmínkách se promítá do zákona o účetnictví. Na směrnici navazují evropské standardy pro udržitelnost. Na ŘSD se připravuje databáze požadavků, a to pro všechny oblasti. Jsou zpracovány otázky, byly ustanoveny 3 pracovní skupiny (vliv na životní prostředí, sociální oblast a chování firmy), které sbírají data. Směrnice ukládá využívat cirkulární ekonomiku, ŘSD hledá technologie a postupy, které by plnily podmínky k uhlíkové neutralitě. Firmy budou muset v rámci ESG reportingu dokládat, jak jsou ekologicky i společensky zodpovědné. ŘSD V současné době povinnost reportovat nemá. Požadavek na reporting mají banky, pak budou reportovat akciové a obchodní společnosti, mělo by zatím jít od příštího roku jen o významné dodavatele, nebude v nejbližším období vyžadováno u malých dodavatelů (možná prostřednictvím nějakého certifikátu). Aby se dospělo ke správným závěrům, musí se nastavit emisní faktory. Emisní faktory je třeba sjednotit, vzniká pracovní skupina na úrovni MF, MŽP, ČHMU a Karlovy univerzity. V otázce elektromobility Ing. Holub sdělil, že pro nákladní automobily je to zatím problém z hlediska pojezdů, zvažuje se spíše využití syntetických paliv.

JUDr. Hana Nevřalová, MBA, stručně informovala o vývoji novely zákoníku práce a poté seznámila přítomné s navrženými změnami, týkajícími se ručení za mzdy zaměstnanců poddodavatelů (§ 279 a § 324a zákoníku práce), které MPSV akceptovalo a které budou projednány v rámci pozměňovacích návrhů k novele Zákoníku práce. První úprava ruší v případě vyvinění povinnost dodavatele informovat jeho zaměstnance o ručení za mzdy. Dále je v návrhu přesně definováno, na jaké pozice se toto ručení vztahuje, jedná se tedy o práce na staveništi a na zaměstnance, kteří jsou přímo na stavbě. Vznikne-li ručení, má dodavatel povinnost informovat subdodavatele, v návrhu bylo doplněno: je-li mu znám. Dále je v úpravě nový odstavec, který říká, že lhůta pro uspokojení mzdových nároků běží od prokázání existence pracovněprávního vztahu a výše mzdových nároků, při nedodání do 3 měsíců nárok zaniká. Další změny se týkají poskytnutí dokladů. Upravené bylo i přechodné ustanovení. JUDr. Nevřalová přislíbila na příštím jednání vyhodnocení přijatých návrhů.

Závěrem Ing. Vebrová poděkovala všem za účast. Termín konání příští porady se předpokládá ke konci roku 2024, a to v závislosti na stavu projednávání právních předpisů a dalších dokumentů, které jsou ve spektru zájmu týmu.

Zpracovala: Ing. Radka Knottová