Zasedání správní rady dne 27. 3. 2024 se uskutečnilo v Hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Laušman, který přivítal přítomné i připojené členy správní rady a oznámil účast hostů SR. Pozvání přijali vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy Ing. Lenka Hamplová, ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica a generální ředitel ŘSD Ing. Radek Mátl.

Ing. Laušman informoval o uskutečněných jednáních se státní správou a s dalšími institucemi. K novele zákoníku práce, která je účinná od 1. 1. 2024, uvedl, že v rámci připomínkového řízení byly připomínky Sdružení uplatněné prostřednictvím SPS zamítnuty, ručení mezd platí jen pro stavebnictví. V rámci připomínkování v Parlamentu se podařilo prosadit, že není povinnost ručit za mzdy poddodavatelů v celém řetězci, povinnost se vztahuje při splnění dalších podmínek pouze na přímého poddodavatele. Ze znění vyplývá hodně nejasností. Sdružení sepsalo body, které byly projednány v rámci panelové diskuse, která se za účasti MPSV uskutečnila dne 26. 3. 2024. Ze strany MPSV bylo sděleno, že se to bude týkat pouze těch pracovníků, kteří jsou přímo na staveništi. Ze strany MPSV bylo také nabídnuto v rámci připravované další úpravy zákoníku práce provést dílčí změny. Tato nabídka bude využita a všichni dosud oslovení zástupci firem se budou moci k návrhu vyjádřit.

Sdružení se zapojilo do reformy přezkumu veřejných zakázek. Ing. Laušman upozornil, že ČR má 5 instancí přezkumu veřejných zakázek jako jediná (Slovensko od roku 2022 o jednu méně). V Evropské unii má 24 z 27 států EU 3 a méně instancí. ČR je jediným státem v EU, kde ve správním řízení rozhoduje monokratický orgán. V současné době probíhají expertní debaty se zástupci ÚOHS, soudů a profesionálů v oblasti veřejného zadávání, předpoklad předložení návrhu do Poslanecké sněmovny je v 1. polovině 2024, plánovaná účinnost reformy 1. 1. 2025.

Ing. Laušman informoval o konání České dopravní stavby, galavečer se uskuteční dne 25. 6. 2024 ve Fantově budově. Soutěž pořádá TOP EXPO CZ s.r.o. a partnery večera jsou MD, SFDI, ŘSD, SŽ a ŘVC. Zmínil i skutečnost, že Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství pořádá soutěž Stavba roku dopravní a technické infrastruktury, na kterou je možné se také přihlásit do 10. 6. 2024, galavečer má být 28. 11. 2024 v Národním technickém muzeu.

Ing. Svoboda informoval o připravovaných normách: ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6001 tzv. bezbariérová norma, ČSN 65 7222-2 Asfalty a asfaltová pojiva – Silniční modifikované asfalty – Část 2: Asfalty modifikované pryžovým granulátem, ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění, ČSN 73 6122 Stavba vozovek – Vrstvy z litého asfaltu – Provádění a kontrola shody, ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací, ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek – Cementobetonové kryty – Část 1: Provádění a kontrola shody, ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací, ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací a ČSN 73 6131 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců. Ing. Svoboda dále informoval, že byl ze strany ŘSD sestaven plán pro revize předpisů TKP a TP v roce 2024. Sdružení nominovalo své zástupce do Technických redakčních rad.

Činnost týmu č. 3 pro jakost prezentoval jeho vedoucí Ing. Stanislav Bedřich, zprávu o činnosti tým č. 7 pro asfaltové emulze a pojiva přednesl vedoucí týmu doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. a tým č. 11 pro BOZP reprezentoval jeho vedoucí Ing. Lukáš Koubek.

Ing. Svoboda informoval, že vzhledem k rozšíření témat o problematiku zemních těles byl upraven název konference na Podkladní vrstvy vozovek a zemní těleso a konference je připravována jako dvoudenní. Konference se uskuteční ve dnech 20.–21. listopadu 2024 v OREA Congress Hotel Brno. Do 15. 5. 2024 je možné přihlásit příspěvek do sborníku. Dne 26. 3. 2024 se uskutečnil webinář CES zaměřený na schvalování průkazních zkoušek betonů a schvalování zkoušek typu asfaltových směsí. Připojilo se téměř 200 účastníků. Prezentace jsou na webových stránkách Sdružení.

Ing. Svoboda dále informoval, že se Sdružení zapojilo do dvou projektů MPSV. V rámci výzvy Společně za vzděláním byla vybrána vzdělávací agentura, která nabídne i standardní školení – ekonomická, účetní, manažerská apod. Sdružení připravilo v rámci projektu legislativní školení „Legislativní úterky“ a technické školení „Silniční akademie“, program je připraven a přihlásit se bude možné od cca poloviny dubna. Druhým projektem je vzdělávání DIGI dovedností v rámci výzvy NPO – digi vzdělávání pro zastřešující subjekty. Do tohoto projektu se z 80 % musí zapojit malé nebo střední podniky. Vzhledem k této omezující podmínce bylo rozhodnuto zatím využít schválené finanční prostředky pouze částečně.

V roce 2024 je naplánován Roadfest v Českých Budějovicích (dne 6. 6. 2024 na výstavišti v rámci akce Dobrodružství s technikou). Dne 20. 9. 2024 v Havlíčkově Brodě, akce by se konala na náměstí spolu s oslavami 75. výročí místní SPŠ stavební. Byla navázána spolupráce se společností Stavební gramotnost s.r.o. v rámci projektu „Stavební gramotnost“, jehož cílem je zvýšení povědomí o možnostech studia na technicky zaměřených vysokých školách a zvyšování gramotnosti v oblasti stavebních technologií mezi žáky posledních ročníků základních a středních škol. Sdružení se tak bude podílet na přípravě přednášek pro žáky, zapojeny jsou jako partneři také přímo některé členské organizace.

Vrchní ředitelka Ing. Lenka Hamplová k přípravě rozpočtu uvedla, že požadavky resortních investorských organizací pro SFDI jsou rekordní, ve výši 160 mld. Kč. Mezi hlavní způsoby zajištění zdrojů pro SFDI patří PPP projekty, úvěry od Evropské investiční banky a emise dluhopisů od MF. Na konci roku 2023 se podařilo domluvit úvěr od EIB ve výši 10 mld. Kč, byl výhodnější než emise dluhopisů od MF. Finanční prostředky se promítnou v rozpočtu ŘSD v 3Q 2024. Původně mělo být především pro SŽ, ale podařilo se dojednat s EIB pro Pražský okruh (stavba 511). K PPP D35 Ing. Hamplová uvedla, že byl zrušen původní tendr na transakčního poradce. V novém tendru jsou tři nabídky, které se nyní vyhodnocují. Na další tři projekty jsou připravovány studie proveditelnosti (středočeská D3, severní část Pražského okruhu a D55). Na Ministerstvu dopravy došlo ke změnám, vzniklo samostatné oddělení PPP projektů, novým ředitelem Odboru pozemních komunikací se stal Mgr. Ján Skovajsa (Ing. Laušman potvrdil, že se již s novým ředitelem uskutečnila schůzka týkající se, kromě jiného, obnovení činnosti Rady pro jakost), část pracovníků z MD přešla na DESU.

Ing. Hamplová uvedla, že byly požadavky od resortních investorů na úpravy a sladění RB FIDIC. Sdružení poslalo připomínky ke všem třem dokumentům, k projednání budou svolány dvě schůzky za účasti zástupce investorských organizací. Původně byl předpoklad, že začnou platit od července 2024, s ohledem na velké množství připomínek je pravděpodobnější termín 1. 1. 2025.

Ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica okomentoval financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI v letech 2001–2023, celkem bylo vynaloženo 1 740 mld. Kč. Dále prezentoval financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI v roce 2023. Upravený rozpočet SFDI na rok 2023 byl ve výši 147,1 mld. Kč. Uvolněno z rozpočtu bylo celkem 143,5 mld. Kč (97,6 %). Investiční výdaje – uvolněno ve výši 94,4 mld. Kč (96,57 %), neinvestiční výdaje ve výši 49,1 mld. Kč (99,56 %). Z toho pro ŘSD z 66,788 mld. Kč uvolněno 66,696 mld. Kč (99,9 %), SŽ z 64,032 mld. Kč čerpáno 63,960 mld. Kč (99,9 %). Na financování silnic II. a III. třídy byla v roce 2023 uvolněna z 6,761 mld. Kč částka 6,293 mld. Kč, na rok 2024 jsou alokovány 4 mld. Kč.

Dále Ing. Hořelica přednesl klíčové informace rozpočtu SFDI na rok 2024. Vyrovnaný rozpočet ve výši 150,1 mld. Kč, z toho národní zdroje 117,9 mld. Kč, z toho 28,5 mld. Kč dluhové financování a EU zdroje 32,1 mld. Kč. Rozdělení výdajů na investice ve výši 100,3 mld. Kč a neinvestice 49,8 mld. Kč. Ing. Hořelica podrobně popsal příjmy a výdaje rozpočtu na rok 2024. Výdaje dle příjemců: ŘSD ve výši 78,088 mld. Kč a SŽ 57,479 mld. Kč.

Ing. Hořelica se vyjádřil k roli SFDI při zavádění BIM. V rámci plánu digitalizace plánuje SFDI zvýšit využívání BIM u nadlimitních VZ, možnost využívání CDE ze strany zhotovitele a větší spolupráci se správci silnic II. a III. třídy. SFDI připomínkuje zákon o BIM a aktualizaci Koncepce BIM, spolupracuje na přípravě vyhlášky MD ke stavebnímu zákonu a aktualizuje datový standard SFDI (další stupeň DSPS). Datový standard využívá kromě ŘSD, SŽ a ŘVC také několik krajů a krajských silničních správ, dále i TSK a je využíváno na PPP D4. Byla schválena aktualizace OTSKP na rok 2024, probíhá aktualizace resortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivity projektů a metodiky měření. SFDI nastavuje kontrolu transformovaného ŘSD.

Generální ředitel ŘSD Ing. Radek Mátl prezentoval graf čerpání rozpočtu SFDI v letech 2010–2023, má stále vzrůstající trend. Na rok 2024 je plánováno přes 78 mld. Kč. Rekordní jsou také prostředky pro přípravu staveb. V roce 2023 to bylo přes 5 mld. Kč (včetně výkupů pozemků). Dále promítl mapky s přehledem běžících staveb (245,4 km), staveb plánovaných zahájit v roce 2024 (161,1 km) a staveb zprovozněných v roce 2024 (147,2 km, z toho 118,1 km dálnic). V roce 2024 by měla být zahájena stavba SOKP 511 Běchovice–D1. Ing. Mátl také prezentoval přehled plánovaných soutěží na zhotovitele pro rok 2024. Kompenzace podle vládní metodiky za rok 2022 v úseku výstavby činily celkem 377,167 mil. Kč (jedná se o 15 staveb), pro rok 2023 je předpoklad 5 staveb a nejsou ještě vyčíslené. Souhrn kompenzací na akcích oprav pro rok 2022 ve výši 168,335 mil. Kč pro 78 staveb, na rok 2023 mají nárok 4 stavby.

Ke změně DPH od 1. 1. 2024 Ing. Mátl připomněl, že u výstavby dálnic a silnic I. třídy nedochází k žádným změnám. Neinvestiční akce jsou pro ŘSD zdanitelným plněním. Všichni dodavatelé byli informováni dopisem. Ing. Mátl představil výčet nejdůležitějších změn, které byly ze strany ŘSD zapracovány do návrhu revize ZOP RB FIDIC. K TP 170 – Navrhování vozovek PK uvedl, že předpis byl schválen s účinností od 1. 3. 2024 a v té souvislosti vznikl i nový softwarový nástroj pro ověření návrhu vozovky ELaS – webová aplikace je dostupná na pjpk.rsd.cz a elas.rsd.cz. Ing. Mátl představil akce, ve kterých bude vyžadováno využití nízkoteplotních směsí dle ČSN 73 6120 příloha I. Co se týká digitalizace, Ing. Mátl upozornil, že především v rámci ZBV je stále používáno velké množství papíru, pracuje se na CDE – Společné datové prostředí. Každoročně jsou vyhodnocovány pilotní piloty BIM, SFDI prostřednictvím doporučení ŘSD a požadavků zpracovatelů upravuje metodiky. Ing. Mátl stručně vysvětlil základní koncepci materiálu Nové principy zadávání technických dozorů, který byl připraven a ke kterému v současné době probíhají jednání. K problematice zajištění zásobování kameniva ve vztahu k novele zákona č. 416/2009 Sb., zákon č. 465/2023 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2024, uvedl, že ŘSD spolupracuje s ČGS a Těžební unií. ŘSD zadává Studii dostupnosti zdrojů stavebních surovin pro připravované projekty rozvoje dopravní infrastruktury v návaznosti na zákon č. 465/2023 Sb., jejím cílem je získat přehled, kde je konkrétně nedostatek kameniva s ohledem na připravované stavby.

Předseda Sdružení Ing. Petr Laušman poděkoval hostům i členům správní rady za aktivní účast.


Zpracovala: Ing. Radka Knottová