Dne 27. května 2024 se uskutečnila 20. porada týmu pro projektování a přípravu staveb Sdružení pro výstavbu silnic. Jednání se zúčastnilo celkem 19 účastníků z řad členů týmu a hostů, dalších 9 osob se připojilo on-line. Jednání zahájil a řídil vedoucí týmu Ing. Radovan Hrnčíř.

Ing. Petr Svoboda připomenul klíčové informace z aktivit Sdružení za poslední období. Informoval o novele zákoníku práce, která ustanovila pro stavební firmy povinnost ručit za mzdy poddodavatelů. Byly zpracovány připomínky ke smluvním podmínkám ŘSD, nejdříve byly projednány s ŘSD a následně na MD po jednotlivých okruzích. Byl připomínkován návrh vyhlášky MD o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Podařilo se do stanoviska konsolidovat kromě připomínek členských organizací také další projektové firmy a stanovisko CACE a ČKAIT. Ing. Svoboda informoval o akcích Road fest, které jsou připraveny pro rok 2024 a upozornil na řadu školení (5 kurzů) s názvem Legislativní úterky. První týkající se trestní odpovědnosti a zákoníku práce a druhé k liniovému zákonu byly realizovány, uskuteční se ještě třetí školení ke stavebnímu zákonu, čtvrté týkající se zadávání zakázek a ESG a páté ke smluvním podmínkám. Ing. Svoboda informoval, že pokračuje příprava konference Podkladní vrstvy vozovek a zemní těleso, tato konference se uskuteční tradičně v Brně v listopadu 2024.

Ředitel úseku výstavby ŘSD Ing. Petr Kůrka úvodem informoval o čerpání rozpočtu v letech 2010–2023, rozpočtu na letošní rok a návrhu rozpočtu SFDI pro rok 2025 výhled 2026–2027. Ing. Kůrka promítl seznam velkých staveb s plánovaným zadávacím řízením na výběr zhotovitele 2024 a objem podepsaných smluv pro výkon stavebního dozoru od roku 2018. Na www.pjpk.cz jsou zveřejněny smluvní podmínky. ŘSD využívá pro TDI rámcové smlouvy, nyní jsou zpracovávány přílohy pro WB FIDIC – TDI. Ing. Kůrka promítl přehled největších připravovaných zakázek pro TDI. Upozornil, že nabídky na stavební práce se pohybují kolem 65 % předpokládané hodnoty, u zemních prací pro záchranný archeologický výzkum se nabídky pohybují dokonce kolem 35 %. Z tohoto důvodu byla zadána aktualizace ceníku ZEM-ZAV, případně úprava specifikace položek OTSKP. Ing. Kůrka zmínil problematické položky OTSKP pro oceňování zemních prací staveb se zápornou bilancí kubatur a argumenty pro vyřazení RDS ze soupisu prací. v případě navrácení RDS do oddílu „0“ soupisu prací bude nutné nastavit jednoznačná pravidla, tedy způsob ocenění v nabídce a jeho zdůvodnění. v této věci byla zahájena jednání se SFDI. Ing. Kůrka informoval o stavebním zákoně a vyhláškách z hlediska ŘSD. Předpoklad účinnosti vyhlášky MMR k PD je od 1. 7. 2024, MD pak od 1. 8. 2024. Byly zahájeny práce na aktualizaci Směrnice pro dokumentaci staveb PK – upřesnění rozsahu projektových dokumentací, přílohou bude vzorové provedení výkresové části DPS. V rámci prezentace Ing. Kůrka promítl soutěže na projektové práce v roce 2024. V důsledku transformace na státní podnik probíhá od 1. 1. 2024 postupná revize všech uzavřených rámcových smluv se správci sítí. K problematice životního prostředí Ing. Kůrka uvedl, že nový zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (JES), je účinný od 1. 1. 2024 pro dálnice, pro silnice I. třídy až od 1. 7. 2024. Ing. Kůrka promítl schéma JES. Preferovaná varianta je nejdřív získat EIA, až pak řešit JES před řízením o povolení stavby. Ing. Kůrka informoval o důsledcích změny legislativy k hluku (změna nařízení vlády č. 272/2011 Sb. účinná od 1. 7. 2023) a o novinkách v problematice hluku v roce 2024. Je připravována metodika Projekty záchranných archeologických průzkumů.

Ing. Milan Dont, Ph.D., uvedl, že probíhají jednání s ŘSD i SŽ nad jednotlivými ustanoveními v metodikách týkajících se BIM, ne vždy jsou názory v rámci resortu shodné. Aktualizace cenových databází proběhla již s menším skluzem než v loňském roce dle standardního ročního harmonogramu aktualizace s tím, že je optimální počkat, v prosinci jsou známy ceny 2. pololetí, v únoru vydaný ceník pak bere v potaz ceny z 2. pololetí předchozího roku. Byla aktualizována resortní Metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb. Ing. Dont vyjmenoval přehled úprav a dopady změn v metodice. Také v letošním roce se pracuje na další aktualizaci. Použití této metodiky je závazné pro nově zadávané akce, současně platí přechodné období do 30. 6. 2024 dle původního znění metodiky. V rámci plánu digitalizace zmínil Ing. Dont problematiku monitorovacích zpráv z realizovaných projektů a konstatoval, že manažerská shrnutí investorských organizací monitorovacích zpráv nejsou zpracována tak, aby bylo možné z nich vyvodit nějaké závěry, které by vedly k dalším úpravám metodik. Ing. Dont připomněl, že se SFDI zavázalo ke spolupráci s ČAS. Problematické je v rámci datového standardu sjednocování, kdy se daná entita popisuje stejně u pozemních, energetických i liniových staveb. Zákon o BIM je aktuálně v mezirezortním připomínkovém řízení s plánovaným datem účinnosti od 1. 7. 2025. SFDI návrh připomínkovalo. Ing. Dont vyzval k využívání BIM v dopravních stavbách bez ohledu na legislativního vývoj zákona. Podstatnější budou navazující prováděcí předpisy. Závěrem Ing. Dont upozornil na webové stránky, v budoucnu by měly být nahrazeny modernějšími, a kde jsou k dispozici všechny informace.

Mgr. Martin Kozák k liniovému zákonu uvedl, že první změnou je samotný název – zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. Novelou se rozšířila působnost o infrastrukturu pro vodní dopravu (2 úseky), o některé terminály železniční a silniční dopravy (ve vazbě na transevropskou dopravní infrastrukturu), o energetickou infrastrukturu (stavby pro energetickou bezpečnost, dobíjecí stanice, vodíkové čerpací stanice a čerpací stanice na zkapalněný metan), o těžební infrastrukturu, infrastrukturu pro ukládání oxidu uhličitého a o strategické investiční stavby. Mgr. Kozák informoval, že pokrok nastal v řešení blanketního odvolání. Významnou změnou také je, že se nevyžaduje povolení k dělení a scelování pozemků (je-li součástí záměru dle §1 odst. 2 písm. a) nebo b)). K řadě úprav došlo v otázce vyvlastňování (explicitní vyjádření DPH v ceně posudku, nepřihlížení k námitce požadující změnu, je-li v rozporu s povolením, doručování do ciziny). V oblasti majetkoprávní přípravy DI došlo k urychlení, kdy s výkupy pozemků bude možné začít ve chvíli, kdy bude vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA, případně po zjištění, že nepodléhá EIA. Mgr. Kozák vyjmenoval rozšíření působnosti mezitímního rozhodnutí společného stavebního a vyvlastňovacího řízení. Třetí část zákona se věnuje stavbám transevropské dopravní infrastruktury, jedná se o transpozice směrnic EP a Rady EU.

Ing. Milan Kalný informoval, že se bude připravovat nová evropská směrnice pro projektové práce, sjednocení bude problematické. Očekává se zpřísnění požadavků na udržitelnost. Ing. Kalný uvedl, že záměrem CACE je nahradit zastaralý ceník UNIKA a stanovit novou metodiku pro zjišťování cen konzultačních služeb jako součást cenových normativů SFDI. Inspirací je německý ceník HOAI, kde je 5 na sebe navazujících pásem, a kde jsou stanoveny křivky závislosti ceny služeb na výši stavebních nákladů. Pro vyšší projektové stupně by bylo vhodné určovat cenu podle skladby objektů. Dokončení konceptu návrhu se předpokládá do konce 2Q 2024 a schválení a vydání ceníku do konce roku 2024. Ing. Kalný promítl současný stav návrhu nového ceníku pro projektové práce a inženýrské činnosti – doporučené hodinové sazby 2024 včetně inflační valorizace. Přípravu staveb komplikují plánovaným datem účinnosti od 1. 7. 2025. SFDI návrh připomínkovalo. Ing. Dont vyzval k využívání BIM v dopravních stavbách bez ohledu na legislativního vývoj zákona. Podstatnější budou navazující prováděcí předpisy. Závěrem Ing. Dont upozornil na webové stránky, v budoucnu by měly být nahrazeny modernějšími, a kde jsou k dispozici všechny informace.

Vedoucí týmu Ing. Hrnčíř poděkoval přednášejícím za jejich příspěvky. Další jednání týmu je plánováno na konec roku 2024.

Zpracovala: Ing. Radka Knottová