Zasedání správní rady dne 12. 6. 2024 se uskutečnilo v Hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Laušman, který přivítal účastníky a oznámil účast hostů. Pozvání přijala vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy Ing. Lenka Hamplová, generální ředitel ŘSD Ing. Radek Mátl a ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica.

Ing. Laušman informoval o uskutečněných jednáních se státní správou a s dalšími institucemi. K novele zákoníku práce, která je účinná od 1. 1. 2024, uvedl, že v rámci připomínkování v Parlamentu se podařilo prosadit, že není povinnost ručit za mzdy poddodavatelů v celém řetězci, povinnost se vztahuje při splnění dalších podmínek pouze na přímého poddodavatele. Sdružení sepsalo body, které byly projednány v rámci panelové diskuze, která se za účasti MPSV uskutečnila dne 26. 3. 2024. Bylo rovněž domluveno, že bude v rámci další revize zákoníku práce možné navrhnout změny. Změny byly navrženy, projednány interně v rámci SPS a Sdružení a předloženy MPSV. Ministerstvo většinu připomínek akceptovalo a předložilo k novele zákoníku práce pozměňovací návrh, který byl doporučen ke schválení usnesením výboru pro sociální politiku dne 5. 6. 2024.

Sdružení připomínkovalo vyhlášku o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Podařilo se do stanoviska konsolidovat kromě připomínek členských organizací také další projektové firmy a stanovisko CACE a ČKAIT. Připomínky pak byly uplatněny prostřednictvím SPS a KZPS a také byly zaslány přímo na MD. Návrh vyhlášky bohužel dostatečně nereflektoval odlišnosti dopravních staveb, proto je připomínek velké množství. Na jednání k vypořádání připomínek dne 11. 6. 2024 bylo ze strany MD vysvětleno, že uspořádání musí zůstat stejné jako u vyhlášky MMR, a body, které se netýkají dopravních staveb, se nebudou vyplňovat. Přibližně 65 % připomínek Sdružení bylo akceptováno, zbylých cca 35 % bylo vysvětleno s tím, že k vyhlášce bude zpracována metodická pomůcka, která vysvětlí sporné záležitosti. Vyhláška bude upravena a koncem července bude vydána.

Ing. Laušman informoval o projednání připomínek k ZOP RED BOOK FIDIC. Připomínky ke smluvním podmínkám ŘSD byly nejdříve projednány s ŘSD a následně projednány na MD po jednotlivých okruzích. Jednání k připomínkám změn FIDIC RED BOOK SŽ a ŘVC na MD bylo zaměřeno na jednotlivé okruhy, v rámci jednání byla snaha o sladění podmínek SŽ s podmínkami dalších investorů, od kterých se odlišují. Jednání pokračují, další vrcholové jednání se bude konat 27. 6. 2024 u Ing. Hamplové. Byla připravena vzorová smlouva a odsouhlasena se Svazem měst a obcí, lze najít na https://www.poradnaproobce.cz/automaticke-dokumenty/smlouva-o-dilo-ai102. K materiálu Nové principy zadávání technických dozorů bylo zasláno stanovisko, ŘSD zpracovává návrh, který by měl být zaslán Sdružení k diskuzi a poté teprve bude vyhlášena předběžná tržní konzultace.

Ing. Svoboda seznámil s aktuálními informacemi z EAPA. Uskutečnila se valná hromada EAPA, Ing. Svoboda navrhl, že by se v budoucnu mohla uskutečnit v ČR. Seznámil s aktuálním číslem Magazínu EAPA.

Ing. Jiří Fiedler v prezentaci shrnul výsledky čtyř jednání EAPA, kterých se zúčastnil. Na jednání TC EAPA v říjnu 2023 byly podány informace o činnostech pracovních skupin EAPA pro použití R-materiálu a pro nízkoteplotní asfaltové směsi NTAS. Prioritami EAPA zůstávají nízkoteplotní směsi a recyklace, dále využití odpadních plastů do asfaltových směsí a použití alternativních pojiv. Na programu jednání EAPA Eurobitume v lednu 2024 byla Biopojiva. Nízkoteplotní asfaltové směsi by měly být povinné od příští generace technických předpisů. Na jednání se diskutovalo o možném prodloužení přechodného období, které má skončit v prosinci 2024. Na jednání TC EAPA v březnu 2024 byly opět diskutovány nízkoteplotní asfaltové směsi. Seminář EAPA o údržbě silnic v dubnu 2024 byl součástí akcí pořádaných k mezinárodnímu dni údržby (International Road Maintenance Day – IRMD). Zástupce Evropského sdružení výrobců nákladních automobilů informoval o dopadech zavádění elektrického pohonu u kamionů. Ty mají kvůli bateriím větší hmotnost. Sdružení výrobců kamionů požaduje zvýšit přípustné zatížení na nápravy o 10 %, to bylo v 03/2024 EU v prvním čtení schváleno. Znamenalo by to zesílit tloušťku nových vozovek a větší nároky na údržbu stávajících i nových. Závěrem informoval o pracovní skupině TF EAPA Decarbonisation, která je v rámci komise HSE a připravila zprávu o dekarbonizaci v oboru asfaltových vozovek, která bude prezentována v červnu 2024 v Budapešti.

Činnost týmu č. 1 pro legislativu prezentovala jeho vedoucí Ing. Marie Vebrová, tým č. 4 pro vzdělávání reprezentovala tajemnice týmu Mgr. Eva Procházková a zprávu o činnosti týmu č. 9 pro kamenivo přednesl tajemník týmu Ing. Petr Svoboda.

Ing. Svoboda informoval, že vzhledem k rozšíření témat o problematiku zemních těles byl upraven název konference na Podkladní vrstvy vozovek a zemní těleso a konference je připravována jako dvoudenní. Konference se uskuteční ve dnech 20.–21. listopadu 2024 v OREA Congress Hotel Brno. V rámci Silniční konference je Sdružení zapojeno do celkové přípravy, podílí se na přípravě úvodního bloku a ve spolupráci se SFDI také bloku k digitalizaci a BIM, bude zahrnuta i problematika ESG.

Ing. Svoboda doplnil informaci z týmu pro vzdělávání týkající se Legislativních úterků. 17. 9. 2024 se uskuteční školení ke stavebnímu zákonu, bude snaha zahrnout i nově vznikající vyhlášku MD. Čtvrté školení se bude týkat zadávání zakázek a ESG a páté smluvních podmínek. Požádal o zvážení zapojení malých a středních podniků do DIGI výzvy, kde musí být 80 % podpořených osob zaměstnanci malých a středních podniků.

Ing. Lenka Hamplová k přípravě rozpočtu na rok 2025 uvedla, že se uvažuje o meziročním růstu v řádech o 20 mld. Kč oproti roku 2024. Informovala, že původně mělo v rámci revize RB FICIC dojít jen k drobným úpravám, připomínek se sešlo tolik, že bylo utvořeno několik pracovních komisí, v rámci kterých jsou jednotlivé body diskutovány. Dále uvedla, že účinnost vyhlášky MD o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb byla původně plánovaná od 1. 6. 2024, posouvá se na 1. 8. 2024. Připomínky k vyhlášce byly vypořádány. K PPP D35 sdělila, že byl vybrán transakční poradce a byla podepsána smlouva s konsorciem, které radí, jak koncipovat soutěž na koncesionáře. Dne 13. 6. 2024 se koná tzv. investorský den, na kterém se představí technické aspekty projektu. Na studii proveditelnosti se také prověřuje možnost dostavby SO kolem Prahy a běží pilotní projekt na železnice – spojení centra města s letištěm Václava Havla. Ke změně rozpočtového určení daní sdělila, že se jedná o politické rozhodnutí. Toto rozhodnutí může mít vliv na rozpočet SFDI v tom smyslu, že dotace pro kraje na opravy a údržbu silnic II. a III. tříd by byla nahrazena změnou rozpočtového určení daní a kraje a obce by finanční prostředky získaly prostřednictvím přerozdělení daňových výnosů.

Ing. Zbyněk Hořelica úvodem okomentoval plnění rozpočtu v roce 2024. Upravený rozpočet SFDI na rok 2024 je ve výši 154 mld. Kč, aktuální čerpání je ve výši 48,9 mld. Kč (32 %), vyšší čerpání v porovnání s rokem 2023 ve stejném období o 8 mld. Kč. Uvolněno: investiční výdaje ve výši 32,1 mld. Kč a neinvestiční výdaje ve výši 16,8 mld. Kč. Rozpočet pro ŘSD byl navýšen a aktuálně je ve výši 78,7 mld. Kč, čerpání 25,8 mld. Kč. Rozpočet SŽ navýšen na 58,7 mld. Kč, čerpání ve výši 20,9 mld. Kč. V průběhu roku dojde k úpravám, jsou požadavky na posílení položek na přípravu staveb. Je dojednán úvěr u MF i EIB. Na rok 2025 jsou požadavky investorských organizací ve výši 177 mld. Kč, z toho národní zdroje 139,6 mld. Kč a 37,4 mld. Kč evropské zdroje. Pro ŘSD rozpočet ve výši 88,5 mld. Kč (z toho národní zdroje 68 mld. Kč a evropské 20,5 mld. Kč), pro SŽ rozpočet ve výši 67 mld. Kč (z toho národní zdroje 54,1 mld. Kč a evropské 12,9 mld. Kč). Je patrný trend postupného snižování evropských zdrojů, daří se úspěšně čerpat prostředky z OPD. Výhledy na rok 2026: požadavky ve výši až 208 mld. Kč (z toho národní zdroje 180 mld. Kč a evropské 27,8 mld. Kč) a na rok 2027: požadavky ve výši až 285 mld. Kč (z toho národní zdroje 266,2 mld. Kč a evropské 19,7 mld. Kč). K BIM Ing. Hořelica uvedl, že stále probíhá příprava zákona o BIM, probíhá vypořádání připomínek. Aktualizuje se datový standard SFDI (další stupeň DSPS), bude předložen do TRT k projednání, na konci 3Q/2024 by mohl být předložen Centrální komisi MD ke schválení. Pokračuje spolupráce s Agenturou ČAS, integrace datových standardů je problematická. Probíhá aktualizace OTSKP, je možné zasílat podněty. Rozběhly se kontroly transformovaného ŘSD, vzniká resortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů a metodiky měření. Ing. Hořelica potvrdil, že není jistota, že finanční prostředky při změně rozpočtového určení daní nebudou přesměrovány např. do kultury, školství nebo zdravotnictví, ale opravdu budou investovány do dopravní infrastruktury.

Ing. Mátl promítl mapky s přehledem běžících staveb (259,9 km), staveb plánovaných zahájit v roce 2024 (161,1 km) a staveb zprovozněných v roce 2024 (147,2 km, z toho 118,1 km dálnic). V roce 2024 by měla být zahájena stavba SOKP 511 Běchovice–D1. Prezentoval přehled plánovaných soutěží na zhotovitele a soutěže na projektové práce pro rok 2024. Prezentoval nejzásadnější změny, které jsou v aktualizaci Zvláštních podmínek RB FIDIC zapracovány. K problematice BIM uvedl, že bez ohledu na legislativní proces zákona o BIM práce na implementaci BIM postupují a popsal problematické oblasti: Definice grafické podrobnosti digitálních modelů staveb, datové sady BIM-DSPS v jednotné databázi, číselníky hodnot atributů negrafických informací elementů digitálních modelů staveb a společné datové prostředí (CDE). O problematice nových principů zadávání Správce stavby a TDS se jedná, zatím není dotaženo tak, aby byly nové rámcové dohody v souladu s novými principy. Nové rámcové dohody dle nových principů by mohly být vypsány v 4Q/2024. Ing. Mátl prezentoval obsah jednotlivých příloh OP/ZP.  Byl vydán metodický pokyn schválený MD dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024. Hlavními změnami je sjednocení terminologie se smluvními podmínkami FIDIC, vyřešení problematiky „technického dozoru stavebníka (TDS)“ z pohledu SZ, doplnění elektronického stavebního deníku a jednoznačné stanovení kvalifikačních požadavků na jednotlivé pozice týmu správce stavby. K využití nízkoteplotních asfaltových směsí představil 4 pilotní projekty – připravované opravy vozovek s využitím NTAS. Probíhá finalizace projektové dokumentace. V této chvíli není v ČR od ASPK schválena ani jediná nízkoteplotní přísada. Posledním prezentovaným tématem byla problematika nedostatku kamenina. V závislosti na novele zákona 416/2009 Sb. zadalo ŘSD „Studii dostupnosti zdrojů stavebních surovin pro připravované projekty rozvoje dopravní infrastruktury v návaznosti na zákon č. 465/2023 Sb.“, Ing. Mátl seznámil s obsahem studie (porovnání potřebných množství materiálu s existujícími a reálně těžitelnými zdroji kameniva, výpočet chybějících kapacit, vytipování evidovaných a zcela nových zdrojů a doporučení vybraných ložisek). Aktuálně proběhlo vstupní jednání a probíhá kompletace podkladů. Bylo konstatováno, že do projektu bude potřeba zapracovat i požadavky na kamenivo od SŽ. Dále uvedl, že na zpracovanou vyhlášku MD o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb naváže ŘSD s tzv. Žlutou knihou. K připravovanému Dynamickému nákupnímu systému sdělil, že se bude jednat pouze o drobné projekty oprav (např. pro SSUD). Klasické projekty budou zadávány cestou rámcový smluv. Přistoupilo se k tomu, aby se zabránilo možným obviněním z dělení zakázek.

Ing. Petr Laušman poděkoval všem za aktivní účast.

Zpracovala: Ing. Radka Knottová