Jednání se uskutečnilo formou videokonference. Zúčastnilo se ho 23 členů TC.  Zpráva je vypracována podle bodů programu jednání, na základě informací při jednání a skenů obrazovky. Některé ve zprávě uvedené informace byly dohledány na internetu. Po zaslání zápisu a vložení dalších souborů na web EAPA bude tato zpráva dle potřeby doplněna.
Předseda TC Knut Johannsen byl omluven. Jednání proto řídil anglický zástupce M. Simms.


Činnost pracovní skupiny EAPA pro použití R-materiálu TF „Re-use of Reclaimed Asphalt“

Informaci o činnosti pracovní skupiny (TF) EAPA pro využívání R-materiálu podal B. Gomez. Tato pracovní skupina dokončila v únoru 2022 tři zprávy určené pro odbornou a technickou veřejnost. V nejbližší době se mají objevit na webu EAPA v sekci dokumentů pro veřejnost  https://eapa.org/eapa-position-papers/:
„The Circular Economy of Asphalt, EAPA Technical Review“ (Kruhová ekonomika asfaltových směsí, Technický přehled EAPA, 43 stran). Na webu EAPA je v sekci pro členy pod číslem [TC-22-n1313].
„Asphalt – A Key Construction Product for the European Circular Economy, EAPA Position Paper“ (Asfaltová směs – klíčový výrobek pro Evropskou kruhovou ekonomiku, Poziční zpráva EAPA, 6 stran), [TC-22-n1312].
„Recommendations for Road Authorities to achieve circular economy goals through the maintenance, re-use and recycling of asphalt“ (Doporučení pro silniční správy k dosažení cílů kruhové ekonomiky údržbou asfaltových vozovek, opětovným použitím a recyklací asfaltových směsí, 20 stran), [TC-22-n1311].
Již v loňském roce vypracovala tato pracovní skupina podrobnou interní zprávu „Re-Use of Reclaimed Asphalt EAPA, Task Force Report“ [TC-21-n1286], která má 70 stran.


Činnost pracovní skupiny EAPA k nízkoteplotním asfaltovým směsím

B. Gomez informoval o činnosti pracovní skupiny EAPA pro nízkoteplotní asfaltové směsi (TF Warm Mix Asphalt), která pracuje od listopadu 2020. Záměrem je aktualizovat stanoviska EAPA k používání nízkoteplotních asfaltových směsí, včetně dokumentu EAPA z roku 2014. Cílem má být vypracování obdobných dokumentů jaké již dokončila pracovní skupina pro recyklaci, tj. podrobný interní a kratší určený pro státní správu a další instituce. Poslední jednání TF bylo v lednu 2022. Analyzují se výsledky dotazníku rozeslaného v roce 2021 pro lepší pochopení současné situace používání WMA v Evropě. Evropa zatím stále zaostává v používání nízkoteplotních směsí za USA. V současné době se pracuje na čtvrté verzi interní zprávy TF EAPA. Zpráva má 12 kapitol.


Přehled výroby asfaltových směsí v Evropě

Znovu se jednalo o dokumentu „Asphalt in Figures“, který poskytuje přehled o výrobě asfaltových směsí v různých evropských zemí. Dokument je každoročně vypracován sekretariátem EAPA na základě informací od členských sdružení. Poslední publikované údaje jsou za rok 2020. Jsou na webové stránce EAPA v sekci pro veřejnost. Komentovaná verze dokumentu je v sekci pro členy [TC-22-n1307]. Celková produkce v EU poklesla v roce 2020 o 3,7 % a celková produkce včetně několika dalších zemí jako Norsko, Velká Británie a Turecko poklesla o 1,0 %.
Na TC EAPA se diskutovalo o tom, že členění tabulek v tomto dokumentu je příliš podrobné. To vede k tomu, že některé údaje nejsou členskými organizacemi vyplněny. To je zejména u tabulek pro nízkoteplotní směsi a směsi za studena. Úplná data byla získána jen ze 14 zemí. Pak je problém v tom, že údaje jen z několika států nejsou representativní. Nesprávné údaje v souhrnných dokumentech, určených pro veřejnost, mohou mít negativní dopad. Někteří členové TC si stěžovali, že je obtížné získávat od firem údaje o objemech produkce, nebo že jsou v údajích chyby. Například záměna opětovného použití a recyklace. Zpracování statistik jak u členů, tak v sekretariátu EAPA zabírá mnoho času. Bylo dohodnuto, že sekretariát EAPA navrhne možnosti budoucího zjednodušení evidence.


Informace z CEN

B. Gomez stručně představil aktualizace z CEN TC227 „Silniční materiály“, CEN TC227 WG1 „Asfaltové směsi“, CEN TC227 WG6 „Udržitelnost“, CEN TC336 WG1 „asfaltová pojiva“ a pracovní skupiny pro revizi EN 12597 „Terminologie“.
Zasedání CEN TC 227 WG6 bude v dubnu 2022, v květnu bude WG1 a v červnu 2022 bude plenární zasedání.
Situace s necitování norem ve Věstníku EU a revizí nařízení o stavebních výrobcích CPR se vyvíjí pomalu. Evropská komise zahájila proces revize acquis s cílem zajistit soulad acquis a CPR. Tato strategie měla za cíl odblokovat necitování velkého množství výrobkových norem, které byly schváleny CEN, ale neprošly tzv. HAS hodnocením (tj. hodnocením pro harmonizované normy). V březnu 2022 mají komisaři EU diskutovat o návrhu revize CPR. Bude-li návrh schválen, má být zaslán Evropskému parlamentu a Radě.  
Komise EU seřadila výrobky do skupin s tím, že v první fázi procesu se bude zpracovávat pouze prvních deset z nich. První skupiny zahájily práci již v roce 2021. V druhém čtvrtletí 2022 mají zahájit práci další dvě oborové skupiny a mezioborová skupina pro udržitelnost. Skupina pro silniční konstrukce (M 124) je až na 12. místě. Pravděpodobně nezahájí svojI činnost dříve než v roce 2024. V TC336 se neočekává žádný vývoj do té doby, než revize systému acquis dojde k této skupině.
Pro projekt normy prEN14023 Polymerem modifikované asfalty bylo 21.2.2022 zahájeno elektronické Interní hlasování výboru (Committee Internal Ballotting – CIB). Původně byly tři možnosti. Pak byla odstraněna možnost zastavení prací na výrobkových normách do té doby, než práce na CPR acquis dojdou k 12. skupině. Nyní zůstaly jen dvě možnosti. Buď revidovat výrobkové normy a publikovat je bez přílohy ZA, nebo ponechat stávající harmonizované normy a paralelně vytvářet neharmonizované předpisy, které by se s nimi nepřekrývaly.
B. Gomez sdělil členům TC, že znovu navrhl na jednání CEN TC 336 WG1, aby se norma na PMB rozšířila o další druhy modifikací asfaltů. Informoval, že se to v CEN nesetkalo s takovým odmítnutím jako před několika lety, kdy to navrhl poprvé. Má se o tom v CEN dále diskutovat. Stanovisko B. Gomeze ocenil maďarský zástupce v TC EAPA. Ostatní členové TC se k tomu nevyjádřili.
V CEN TC 336 se diskutovalo o revizi EN 12597 Terminologie. B. Gomez navrhl definovat recyklační přísady tak, jak bylo přijato v pracovní skupině EAPA pro použití R-materiálu (TF „Re-use of Reclaimed Asphalt“). Definice v dokumentech EAPA je v příloze tohoto textu.


Propagace asfaltových směsí

Na webové stránce EAPA v sekci pro veřejnost jsou již 2 dokumenty na téma „Vysoce výkonné asfaltové vozovky – přizpůsobení budoucím silničním sítím“ („High-performance Asphalt Pavements – adapting for future road networks“). Jsou ve stručné a podrobné verzi s názvy „EAPA Technical Review“ a „EAPA Technical Briefing“. Jde o dokumenty, jejichž znění bylo schváleno na podzimním jednání TC EAPA v roce 2021.
Po schválení vedením EAPA budou brzy vydány dokumenty o využívání R-materiálu, připravené pracovní skupinou TF „Re-use of Reclaimed Asphalt“. Na dokumentech k nízkoteplotním asfaltových směsím se zatím dále pracuje.
O stavu příprav akce E&E Event 2022 krátce informoval C. Karcher. Uskuteční se v listopadu ve Vídni. Další informace byla sekretariátem EAPA zaslána členským organizacím. Byla již spuštěna webová stránka této akce https://www.eeevent2022.org/
V roce 2023 bude uspořádána v Madridu oslava 50. narozenin EAPA. Má být prezentováno co se vykonalo a výhled do budoucna. E&E Kongres v roce 2024 bude v Maďarsku. EAPA zašle brzy k tomu informace.


Nové technologie – přidávání ligninu do asfaltových směsí

Na minulém jednání TC EAPA byla prezentace o přidávání ligninu do asfaltových směsí ve Švédsku. Provedlo se tam několik zkušebních úseků. Bylo to popsáno ve zprávě z loňského jednání TC. Před letošním jednáním TC byl sekretariátem EAPA zaslán mailem kanadský článek o 3 zkušebních sekcích v Kanadě v loňském roce. Článek je na  https://www.lavoixdelest.ca/2022/01/22/trois-projets-pilotes-pour-verdir-lasphalte-avec-des-extraits-du-bois-67bd88399f8d61c911dbc193153a250e  V článku se uvádí, že po zimě se má prověřit, jak asfaltové směsi odolaly, protože lignin má zvyšovat tuhost, ale mohou být problémy s chováním za nízkých teplot.
Na jednání TC byla k problematice přidávání ligninu jen krátká diskuse. M. Wendel sdělil, že ve Švédsku nejsou zatím k používání ligninu další informace. Na jedné z několika staveb ve Švédsku se sice ukázal problém, ale pravděpodobně nesouvisí s použitím ligninu. M. Simms vyjádřil pochybnosti k přidávání ligninu do asfaltových směsí kvůli jeho hořlavosti.  M. Wendel oponoval, že lignin obsahuje určitou vlhkost a že vzplanutí při normálních teplotách výroby asfaltových směsí nehrozí. L. Porot konstatoval, že lignin v asfaltové směsi působí jako filer a nereaguje s pojivem.


Využití odpadních plastů do asfaltových směsí

V poslední době se tomu věnuje pozornost v USA a v Austrálii. Mezi podklady k jednání TC byl pod číslem [TC-22-n1314] magazín amerického sdružení NAPA „Asphalt pavement“ z února 2022, ve kterém se stručně popisují rešeršní práce amerického institutu NCAT k této problematice. C. Karcher upozornil na zdrženlivé interní stanovisko EAPA, které lze ve zkratce vyjádřit „plasty – ano, ale …“. Členové TC se na jednání k problematice nevyjádřili.  


Alternativní pojiva

Diskutovalo se o tom, že na příští TC EAPA by mohla být prezentace o bio-pojivech do asfaltových směsí

Vliv klimatických změn na silniční síť

Bylo upozorněno na projekt „European research for a stronger and more resilient multimodal transport infrastructure“ (Evropský výzkum pro silnější a odolnější multimodální dopravní infrastrukturu) https://foreseeproject.eu/ jehož závěrečná videokonference se konala v únoru 2022. Prezentace z konference jsou na  https://foreseeproject.eu/final-conference/.
Dále byl zmíněn on-line seminář PIARC s názvem „Virtual Workshop on Climate Change Impacts and Road Resilience“, který se konal v červnu 2021. Tento seminář poskytuje přehled výzev spojených s řízením klimatických dopadů a odolnosti silnic. Představil přístupy a případové studie z různých zemí.
Francouzská zástupkyně C. Leroux upozornila, že vlivu klimatických změn na silniční síť byla věnována sekce 4 francouzského semináře Journees techniques route, která se v roce 2021 konala on-line. Prezentace z tohoto francouzského semináře jsou na https://jtr.univ-gustave-eiffel.fr/editions-precedentes/annee-2021-en-distanciel/interventions/

Příští jednání komisí EAPA se uskuteční 27. – 29. září 2022 v Bruselu. Zatím se plánuje „na živo“ s možností sledování on-line. Další jednání komisí EAPA má být v dubnu 2023 ve Švédsku. Místo a organizace budou upřesněny.

Vypracoval: Ing. Jiří Fiedler


Příloha: Definice EAPA pro opětovné použití a recyklaci

Definice je uvedena na webu EAPA v dokumentu ,,Recommendations for Road Authorities to achieve circular economy goals through the maintenance, re-use and recycling of asphalt”.
EAPA proposes the following definitions:
• Asphalt re-use: operation by which reclaimed asphalt (RA) is reincorporated into the pavement, with the aggregates and the aged bituminous binder performing the same function as in their original application.
Note: This is independent of manufacturing temperature, road layer, etc. Hence, it would include, for example, the manufacturing of cold mix asphalt from former warm or hot mix asphalt.
• Asphalt recycling: operation by which reclaimed asphalt (RA) is used as foundation, fill or road material, with the recovered aggregate and bitumen performing a lesser (or alternative engineering) function than in the original application.
Note: This means that, traditionally, the term “recycling” has been mistakenly used to also refer to ,,re-use” operations.


Překlad definice EAPA

Opětovné použití asfaltových směsí: operace, při které je R-materiál (RA) znovu zabudován do vozovky, přičemž kamenivo a zestárlé asfaltové pojivo plní stejnou funkci jako při jejich původní aplikaci.
Poznámka: Toto je nezávislé na výrobní teplotě, vrstvě vozovky atd. Zahrnovalo by to například výrobu studených asfaltových směsí z asfaltové směsi dříve vyrobené za horka nebo jako nízkoteplotní.
• Recyklace asfaltových směsí: operace, při které se R-materiál (RA) používá jako podkladní vrstva vozovky, zásyp nebo silniční násyp, přičemž kamenivo a asfalt v R-materiálu plní menší (nebo alternativní inženýrskou) funkci než v původní aplikaci.
Poznámka: To znamená, že tradiční termín „recyklace“ se chybně používal také pro operace „opětovného použití“.