EAPA uspořádala ve spolupráci se španělským sdružením pro asfaltové vozovky ASEFMA dne 4. 4. 2024 ve své kanceláři v Bruselu on-line seminář s názvem Evropské fórum silniční údržby (European Road Maintenance Forum (ERMF) Workshop), který byl součástí akcí pořádaných k mezinárodnímu dni údržby (International Road Maintenance Day – IRMD).

Po úvodním slovu Carstena Karchera z EAPA byly 2 příspěvky ze Španělska. První měli společně Camino Arce technická ředitelka firmy Seitt (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre) (https://seitt.gob.es/) spravující část španělské dálniční sítě a generální ředitel firmy Xouba (https://xouba.es/) Jose Carlos Valdecantos. Seitt spravuje 9 placených dálnic v celkové délce 485 km a 14 úseků dálnic bez poplatků v délce 215 km. Firma Xouba se zabývá sběrem dat a konzultační činností v oboru dopravy. Náplň firmy charakterizuje její slogan „Data for safer roads“. Oba přednášející byli osobně přítomni. Jejich příspěvek se zabýval snížením emisí z dopravy při včasné údržbě silniční sítě. Byl ilustrován konkrétními příklady měření emisí před a po údržbě.

Další španělský příspěvek měl Jose Miguel Baena, ředitel správy komunikací v Madridu. Prezentoval informace o údržbě komunikací ve městě jak po metodické stránce, tak i o objemu prací a jejich financování. Jeho příspěvek byl předtočen. Je na internetu na https://www.youtube.com/watch?v=mYOVfbgFwzY. Je ve španělštině, ale s anglickými titulky.

Velmi zajímavou prezentaci měl Thomas Fabian z Evropského sdružení výrobců automobilů (European Automobile Manufacturers‘ Association – ACEA https://www.acea.auto/). Zabýval se dekarbonizací v silniční dopravě z pohledu výrobce nákladních automobilů. Předpokládá se, že kamiony s elektrickým pohonem budou postupně nahrazovat stávající kamiony během následujících 10 až 15 let. Pan Fabian konstatoval, že stávající pravidla o hmotnosti a rozměrech vozidel již nevyhovují účelu a ve skutečnosti penalizují vozidla s nulovými emisemi, která jsou obvykle těžší. Stanovisko ACEA z ledna 2024 je na https://www.acea.auto/publication/position-paper-revision-of-the-weights-and-dimensions-directive/. Touto problematikou se zabývá Evropská komise i evropský parlament. (Na webu Evropské komise lze k tomu nalézt pracovní dokument o zatížení vozovek silniční dopravou z března 2023 https://transport.ec.europa.eu/document/download/45e1073e-373a-4156-966b-0523915dec9f_en?filename=SWD_2023_70_implementation_report_amendments_dir_96_53.pdf.) 

Na jednání Evropského parlamentu dne 12. 3. 2024 bylo navrženo zvýšit přípustné zatížení na nápravu těžkých nákladních vozidel. Informace o jednání k tomuto návrhu je na https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2023)754595

Ovšem konečné slovo bude mít až nově zvolený parlament po červnových volbách.

Na webu ACEA je informace z 12. 3. 2024 https://www.acea.auto/news/revamped-weight-and-length-rules-pave-the-way-for-zero-emission-trucks-and-buses/. V ní Thomas Fabian uvedl:„Zvýšení celkové hmotnosti o čtyři tuny a zvýšení přípustného zatížení nápravy o jednu tunu, schválené Parlamentem, mají za cíl napravit nerovnováhu s dieselovými modely, ale jsou zapotřebí další úpravy.“

Carsten Karcher upozornil v následné diskusi na to, že zvýšení zatížení na nápravu o 10 % by znamenalo snížení teoretické životnosti vozovky o 50 %. V české návrhové metodě dle TP 170 to vyplývá ze vzorce P.2.12 v kapitole P.2.4 „Posouzení konstrukce vozovky výpočtem“. Při zvýšení protažení na spodním líci asfaltových vrstev Eij o 10 % se sníží mezní počet opakování zatížení Nij,lim o cca 50 %, protože charakteristika únavy je B = 5,0.

Bude-li návrh na zvýšení přípustného zatížení náprav v Evropském parlamentu schválen, znamenalo by to zvýšené náklady na výstavbu nových pozemních komunikací v celé Evropě. Bude-li dosavadní maximální zatížení nápravy zachováno, dojde k tomu, že těžká vozidla s elektrickým pohonem budou moci převážet menší množství nákladu. To by dopravcům zvyšovalo náklady na přepravu zboží. Také by mohlo vést ke zvýšení intenzity dopravy na pozemních komunikacích.

Po přestávce měl prezentaci Breixo Gomez o evropských a francouzských zkušenostech se snižováním emisí včasnou údržbou komunikací. Anders Hundahl z Dánska stručně informoval o směsi pro obrusnou vrstvu snižující emise CO2. Poslední příspěvek měl Phil Hendricks z jihoafrického sdružení SABITA, který informoval o snahách zlepšit stav jejich silniční sítě. V prezentaci měl i kreslený obrázek matky se šesti polooblečenými dětmi, stojící na silnici ve špatném stavu. Matka k tomu říká: „Silnice jsou jako děti. Často je snazší si je pořídit, než je potom udržovat.“

Seminář byl zakončen diskusí u kulatého stolu, které se zúčastnili prezident EAPA Ralf Pomp, Siobhan McKelvey ze sdružení Eurrobitume, Breixo Gomez a Carsten Karcher.

Celý seminář v délce 140 minut lze nalézt na https://www.youtube.com/watch?v=lDw6am0LVpk.


Zpracoval: Ing. Jiří Fiedler