Jednání TC EAPA se uskutečnilo 6. 3. 2024 v Bruselu formou videokonference.

Zpráva o činnosti pracovní skupiny EAPA pro použití R-materiálu TF „Re-use of Reclaimed Asphalt“

B. Gomez vysvětlil, že po zveřejnění předchozích dokumentů (například zprávy pro průmysl a pro silniční správy) bylo posledním krokem před uzavřením TF vytvoření zprávy TF. Tento 70stránkový dokument [TC-24-N1378] byl dokončen a publikován pouze pro členy EAPA v členské části webové stránky EAPA. Obsahuje všechny informace ze 3 publikací připravených pracovní skupinou a některé další informace, jako jsou úvahy o LCA, podrobný případ Japonska a přílohu se všemi odpověďmi na dotazník EAPA o opětovném použití regenerovaného asfaltu.

Zpráva o činnosti pracovní skupiny EAPA Nízkoteplotní asfaltové směsi TF „Warm Mix Asphalt“

B. Gomez představil stav činností TF „Warm Mix Asphalt“. Vysvětlil, že na předchozí schůzi byl návrh [HSE-23-N1354] schválen. Když však bylo toto zasláno korespondenčně členům Valné hromady EAPA, byly zaslány další připomínky. Z tohoto důvodu byl vytvořen nový návrh [TC-24-N1377]. Návrh byl schválen. Návrh pro Správy silnic byl zaslán CEDR s žádostí o zpětnou vazbu a nové podněty. Ty byly obdrženy z několika zemí a nový návrh byl vytvořen oběma sekretariáty jako společná publikace EAPA-CEDR. Bohužel, dánský člen se postavil proti myšlence zahrnout logo CEDR, protože to považoval za dokument k propagaci konkrétního produktu (je to uvedeno ve zprávě sekretariátu EAPA TC-24-N1379 – část 2, která zatím není na webu EAPA dostupná). Z tohoto důvodu nebyla společná publikace schválena Výkonnou radou CEDR. Byl vytvořen nový návrh, který se vrací k myšlence „Doporučení pro silniční úřady…“ [TC-24-N1376]. Návrh byl schválen. B. Gomez nyní dokončí zprávu o nízkoteplotních asfaltových směsích EAPA TF „Warm Mix Asphalt“ (pouze pro členy) [TC-23-N1352] z března 2023 (verze 6 zprávy TF).

Asfaltové směsi v číslech 2022

B. Gomez podal přehled 3 dokumentů souvisejících s posledním vydáním „Asphalt in Figures“, publikovaným v lednu 2023 [TC-24-N1372, N1373, N1374]. Údaje byly prodiskutovány a Dotazník [TC-24-N1375] byl přezkoumán, přičemž bylo rozhodnuto, že pro příští rok nejsou nutné žádné změny.

Normalizace

B. Gomez vysvětlil stav revize nařízení o stavebních výrobcích [Zpráva sekretariátu EAPA TC-24-N1379 – část 3, která zatím není na webu EAPA dostupná]. Představil také aktualizace z CEN TC227 „Silniční materiály“, CEN TC227 WG1 „Asfaltové směsi“, CEN TC227 WG6 „Udržitelnost“, CEN TC336 „Asfaltová pojiva“, CEN TC336 WG1 „Asfaltová pojiva pro vozovky“, pracovní skupiny pro požadavky na normalizaci, pracovní skupiny pro environmentální udržitelnost asfaltových pojiv a pracovní skupiny pro revizi EN 12597 „Terminologie“ [Zpráva sekretariátu EAPA TC-24-N1379 – Část 4, která zatím není na webu EAPA dostupná,].

Propagace asfaltových směsí

Publikované dokumenty

Jak je vysvětleno výše, zpráva o opětovném použití R-materiálu EAPA TF (pouze pro členy) [TC-24-N1378] byla zveřejněna v členské části webu EAPA.

Nové publikace ke schválení

Dokumenty „Doporučení pro silniční úřady k optimalizaci udržitelnosti, zdraví a bezpečnosti a kvality vozovek pomocí nízkoteplotních asfaltových směsí“ [TC-24-N1376] a „Technické aspekty použití nízkoteplotních asfaltových směsí“ [ TC-24-N1377] byly schváleny. B. Gomez vysvětlil, že na předchozí schůzi členové požádali o více času na přezkoumání návrhu „Definování odolnosti asfaltových směsí“ [TC-23-N1358]. Termín byl stanoven na 15. ledna, ale nebyly obdrženy žádné připomínky. Návrh byl proto schválen. L. Porot poznamenal, že PIARC také zveřejnil nedávné dokumenty na téma Resilience (Odolnost) [TC-24-N1380 a N1381].

Připravované publikace

Vzhledem k tomu, že byly schváleny 2 výše uvedené dokumenty o WMA, B. Gomez dokončí zprávu o asfaltu EAPA TF „Warm Mix Asphalt“ (pouze pro členy) [TC-23-N1352].

Výzvy a příležitosti pro náš obor

Aktualizace nízkoteplotních asfaltových směsí od členů EAPA

K. Johannsen připomněl, že plánem v Německu je dosáhnout do roku 2025 100 % výroby s technologiemi nízkoteplotních asfaltových směsí (NTAS) kvůli zdravotním předpisům. Přesto požádali o prodloužení přechodného období. Silniční správy chtějí pouze technologie, se kterými jsou zkušenosti. V současné době se prakticky všechny nízkoteplotní asfaltové směsi vyrábějí s přísadami. E. Görener dodal, že ačkoliv předpisy stále uvádějí rázový zhutňovač (Marshallův pěch) jako standardní laboratorní metodu zhutňování, výrobci začínají používat k posouzení nízkoteplotních asfaltových směsí a pro směsi s asfaltovými emulzemi gyrátor. G. Oroz také poznamenal, že ačkoli velké společnosti získávají odborné znalosti, malé a střední společnosti o tom nic netuší.

L. Krnic uvedl, že v Chorvatsku se NTAS mezi investory prosadily a v roce 2023 se produkce zvýšila na 10 % celkové produkce. Momentálně se používají hlavně pěnoasfalty a někdy organické vosky. Výrobci se mohou svobodně rozhodnout, kdy NTAS použijí, protože předpisy nestanovují minimální teploty směsí při výrobě a pokládce.

M. Simms vysvětlil, že ve Spojeném království se pouze asi 5 % vyrábí pomocí technologií NTAS.  Ale přístup silniční správy (National Highways) je učinit z nich výchozí technologii, pokud není oprávněné použít asfaltové směsi vyrobené za horka.

S. Eskandarsefat komentoval různé výzkumné projekty o NTAS. Jeden z nich je o NTAS s 80% obsahem R-materiálu. K tomu úspěšně použili nízkoteplotní přísady, která fungují také jako rejuvenátory (oživovací přísady), zároveň reaktivující zestárlé pojivo.

M. Wendel poznamenal, že ve Švédsku je snadné jej použít NTAS v projektech, které vyžadují pouze jeden typ směsi, ale stále je to náročné pro projekty vyžadující různé směsi.

G. Lange vysvětlil, že v roce 2023 Norsko vyrábělo 34 % s technologiemi NTAS, takže pokračuje rostoucí trend, započatý v roce 2016.

B. Delaporte poznamenal, že vysoká výroba NTAS ve Francii v posledních letech byla způsobena vysokými cenami energie, přičemž není jasné, zda bude rostoucí trend pokračovat i v budoucnu.

L. Kaariniemi vysvětlil, že ve Finsku jsou čísla nižší než ve Francii a že běžně používanou technologií je pěnoasfalt. Gyrátor se v laboratořích pro hutnění asfaltových směsí běžně používá.

Asfalt pro cyklostezky

B. Gomez připomněl, že na předchozí schůzi se diskutovalo o tom, zda by bylo zajímavé vytvořit publikaci o cyklostezkách. Členové TC vyzváni, aby sdíleli dokumenty na toto téma. B Delaporte, J.L. Peña a M. Simms zaslali dokumenty, kde jsou prezentovány výhody použití asfaltu pro cyklistické stezky [TC-24-N1382 až N1386].

Rilem TC o alternativních materiálech pro vozovky

B. Gomez vysvětlil, že v rámci Clusteru F organizace Rilem byly schváleny dvě nové technické komise pro alternativní materiály pro vozovky. Důraz bude kladen na vysoký obsah biopojiv, pryžové drtě a plastového odpadu. Jeden TC bude zaměřen na mechanickou výkonnost, zatímco druhý na udržitelnost a aspekty H&S [Zpráva sekretariátu EAPA TC-24-N1379 – část 5, která zatím není na webu EAPA dostupná].

Vodíkový sušící systém pro obalovny asfaltových směsí

J. Jung představil vodíkovou technologii pro hořáky na obalovnách  [TC-24-N1387] a také hořáky, které mohou téměř okamžitě přepínat mezi různými druhy paliva. Vysvětlil, že kvůli velkým změnám v nákladech a dostupnosti paliv bude v budoucnu klíčové mít tento druh flexibility ve výrobnách asfaltových směsí.

Projekt RECONMATIC na stavební a demoliční odpad

J. Valentin představil projekt RECONMATIC na stavební a demoliční odpady, který má rozpočet 6,09 mil. €. Je koordinován ČVUT v Praze a má v konsorciu 5 partnerů z Velké Británie, 16 partnerů ze zemí EU a 2 partnerů z Číny [TC-24-N1388].

Datum a místo příští schůzky

Schůze komisí na podzim 2024 se budou konat v Bruselu (hybridní zasedání) ve dnech 8., 9. a 10. října 2024 komise HSE, technická komise a komise pro Asphalt 4.0.

Schůze na jaře 2025 se budou konat ve Vídni (hybridní zasedání) ve dnech 4., 5. a 6. března 2025.

Vypracoval: Ing. Jiří Fiedler,
duben 2024