Jednání TC, které se konalo 29. 9. 2022, se uskutečnilo formou videokonference. Zúčastnilo se 24 členů TC. Zpráva je vypracována podle bodů programu jednání (některé uvedené informace byly dohledány na internetu). Po zaslání zápisu a vložení dalších souborů na web EAPA bude tato zpráva dle potřeby doplněna.


Činnost pracovní skupiny EAPA pro použití R-materiálu TF
„Re-use of Reclaimed Asphalt“

Informaci o činnosti pracovní skupiny (TF) EAPA pro využívání R-materiálu podal B. Gomez. Tato pracovní skupina dokončila v únoru 2022 tři zprávy určené pro odbornou a technickou veřejnost. Byly již umístěny na webu EAPA v sekci dokumentů pro veřejnost na https://eapa.org/eapa-position-papers/: „The Circular Economy of Asphalt, EAPA Technical Review“ (Kruhová ekonomika asfaltových směsí, Technický přehled EAPA, 43 stran) „Asphalt – A Key Construction Product for the European Circular Economy, EAPA Position Paper“ (Asfaltová směs – klíčový výrobek pro Evropskou kruhovou ekonomiku, Poziční zpráva EAPA, 6 stran) „Recommendations for Road Authorities to achieve circular economy goals through the maintenance, re-use and recycling of asphalt“ (Doporučení pro silniční správy k dosažení cílů kruhové ekonomiky údržbou asfaltových vozovek, opětovným použitím a recyklací asfaltových směsí, 20 stran)  Tím byla činnost této pracovní skupiny dokončena. Na jednání TC se dohodlo, že v případě potřeby by v budoucnu mohla být pracovní skupina aktivována.


Činnost pracovní skupiny EAPA k nízkoteplotním
asfaltovým směsím

B. Gomez informoval o činnosti pracovní skupiny EAPA pro nízkoteplotní asfaltové směsi (TF Warm Mix Asphalt), která pracuje od listopadu 2020. Záměrem je aktualizovat stanoviska EAPA k používání nízkoteplotních asfaltových směsí, včetně dokumentu EAPA z roku 2014. Před jednáním TC byl jejím členům zaslán 5. návrh textu interní zprávy TF EAPA vypracovaný v září 2022. Na webu EAPA v sekci pro členy má tato zpráva číslo TC 22-N1232-TF WMA-n037. Zpráva má 12 kapitol. Obsah zprávy je v příloze této zprávy z jednání TC. Celkem má zpráva TF 76 stran. Zpráva je velmi podrobná. Obsahuje 120 odkazů na literaturu. TF vypracovala ještě další dvě zprávy k nízkoteplotním asfaltovým směsím. Jedna je technické shrnutí na 14 stranách, má číslo TC 22-N1234. „Doporučení pro silniční úřady k optimalizaci udržitelnosti, zdraví a bezpečnosti a kvality pokládky pomocí nízkoteplotních asfaltových směsí“ má 34 stran, číslo je TC 22-N1333. Bylo dohodnuto, že členské organizace zašlou do konce října připomínky k návrhům zpráv. Ty budou zohledněny, ale velké úpravy interní zprávy se již nepředpokládají, protože jde o 5. verzi textu. U zpráv pro veřejnost má být překontrolována hlavně vhodnost formulací. U podrobné interní zprávy je možné doplnit technické informace. Plánuje se, že v lednu bude závěrečná on-line schůzka členů TF. Na ní bude dohodnuto konečné znění citovaných zpráv. Zprávy budou pak zaslány ještě před jednáním TC na jaře 2023. Po jejich odsouhlasení bude text předán vedení EAPA ke konečnému schválení. (Poznámka pisatele: Podrobná interní zpráva je pečlivě zpracována, ale bylo by vhodné, aby si čeští oborníci na NTAS ještě na text prohlédli, protože jde o důležitý dokument.)
Za zmínku stojí, že v diskusi informoval holandský zástupce Pascal Kregting, že v Nizozemsku plánují výrobci od roku 2025 přestat vyrábět směsi za horka a vyrábět jen nízkoteplotní směsi. Má to být plánováno jako dobrovolná akce výrobců, aby se předešlo nařízení vládou. Bylo konstatováno, že o problematice emisí se podrobněji jednalo na komisi HSE EAPA předchozí den.
K. Johannsen poznamenal, že v Německu roste počet pokusných úseků s NTAS. Zatím není jasné, zda si technologii bude moci dodavatel zvolit, nebo to bude definováno investory ve smlouvách. Ch. Leroy sdělila, že ve Francii vzrostla výroba NTAS v loňském roce o 18 %. G. Lange poznamenal, že v Norsku mají NTAS podíl cca 25 % ze všech směsí. Zkušenosti od roku 2018 ukazují, že trvalé deformace vozovek s nízkoteplotními směsmi jsou stejné jako u směsí vyráběných za horka. Přesto někteří zákazníci mají k technologii nedůvěru. M. Simms informoval, že ve Velké Británii je podíl NTAS jen 5 %, ale postupně roste. BB Lund-Jensen sdělil, že v Dánsku se používají NTAS již několik let. Může být ovšem obtížnější zpracovatelnost při ruční pokládce. Podle J. Pena je ve Španělsku podíl NTAS stále jen 3 % až 4 %. Státní správa zatím příliš netlačí na jejich častější používání. Z. Temren sdělila, že v Turecku se NTAS prakticky nepoužívají.


Přehled výroby asfaltových směsí v Evropě

Krátce se jednalo o dokumentu „Asphalt in Figures“, který poskytuje přehled o výrobě asfaltových směsí v různých evropských zemí. Dokument je každoročně vypracován sekretariátem EAPA na základě informací od členských sdružení. Poslední publikované údaje jsou za rok 2021 s tím, že jsou předběžné. Jsou na webové stránce EAPA v sekci pro veřejnost. V prosinci bude dokument dokončen s kompletní sadou dat a zveřejněn, jak to EAPA dělala v minulosti. Podle sdělení C. Karchera je dokument Asphalt in Figures jedním z nejvíce stahovaných z webu EAPA (denně několik stažení). Na jednání TC se diskutovalo o tom, zda by se měly uvádět údaje o používání různých přísad. Souvisí to i s žádostí Evropského sdružení pro izolace (European Waterproofing Association), které se zajímalo o to, zda a jak moc se používají v asfaltových směsích odpady z izolačních materiálů. Bylo dohodnuto, že údaje o různých přísadách je možné sbírat v rámci EAPA interně, ale nebudou veřejně uváděny. Byla také diskutována možnost, že by byla vypracována informace o použití asfaltových šindelů do asfaltových vozovek, ale tento návrh byl odmítnut


Informace z CEN

B. Gomez stručně představil aktualizace z CEN/TC 227 „Silniční materiály“, CEN TC 227/WG 1 „Asfaltové směsi“, CEN/TC 227/WG 6 „Udržitelnost“, CEN/TC 336/WG 1 „Asfaltová pojiva“ a ad hoc pracovní skupiny pro revizi EN 12597 „Terminologie“ a skupiny pro udržitelnost.
Situace s necitováním norem ve Věstníku EU a revizí nařízení o stavebních výrobcích CPR se vyvíjí pomalu. Evropská komise publikovala 30. 3. 2022 návrh revize CPR s tím, že k tomu bude veřejná diskuse do 5. 6. 2022. (Obecné informace k problematice revize CPR lze na jít na českém internetu například na https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/stavebni-vyrobky/navrh-revize-narizeni-eu-c–305-2011–o-stavebnich-vyrobcich-cpr—267755/.)
EAPA publikovala návrh revize CPR a přílohy jako dokumenty EAPA TC-22-N-1340 a TC-22-N-1341. V návaznosti na to vypracoval sekretariát EAPA interní dokument vysvětlující hlavní změny při revizi CPR (TC-22-N-1339) a zaslal členským organizacím mail s výzvou, aby sdělili své vlastní stanoviska. Protože před koncem lhůty nedostala EAPA žádné připomínky, vypracovala komentář k některým kritickým bodům a otázkám (TC-22-N-1338). Tyto poznámky se týkaly hlavně implementace idejí, které se v revizi objevily. EAPA měla ještě pochybnosti či obavy k dalším aspektům v návrhu revize. Ale rozhodla se je nekomentovat, protože by sice mohly být některými zeměmi oceněny, ale jiné by je mohly považovat za nesprávné. Podle prezentace B. Gomeze, na jednání TC, o hlavních změnách v revizi CPR, je mezi změnami například:
Bylo zavedeno zmocnění komise (1) přijmout technické specifikace prostřednictvím aktů komise v případě, že normalizační systém nedodá výsledky včas nebo v nedostatečné kvalitě, (2) nastavit požadavky na výrobky. Zpoždění kvůli normě, která nevyhověla, bude moci Komise místo odmítnutí uvedení v oficiálním věstníku, vyřešit tak, že normu nahradí delegovaným aktem.
Zavádí se nová povinnost výrobce poskytnout prohlášení o shodě spolu s prohlášením o vlastnostech. Mění se formulace základních požadavků na výrobky.
EK bude moci vysílat na jednání CEN svoje experty, aby se podíleli na přípravě norem tak, aby normy vyhověly požadavkům EK. K tomu se v diskusi na TC EAPA konstatovalo, že v komisích CEN jsou obvykle přední odborníci na dané téma, vyslaní členskými státy. Proces přijímání norem je transparentní. Kdo tedy budou experti EK, kteří se mají do přípravy zapojit? V celé věci s revizí CPR je zatím řada nejasností, také to, jak se bude při implementaci nové CPR postupovat.
Celý text EAPA o změnách v CPR, uvedených v dokumentu TC-22-N-1339, má 10 stran. Dokument je označen jako důvěrný a pouze pro interní potřebu členských organizací EAPA: (Poznámka pisatele: Bylo by vhodné, aby se s tímto textem EAPA seznámili pracovníci členských organizací Sdružení pro výstavbu silnic zabývající se normalizací, protože navržené změny v CPR budou mít pravděpodobně na výrobce asfaltových směsí dopad.)


Propagace asfaltových směsí

Po schválení vedením EAPA byly vydány dokumenty o využívání R-materiálu, připravené pracovní skupinou TF „Re-use of Reclaimed Asphalt“. Jsou umístěny na webu EAPA v sekci dokumentů pro veřejnost https://eapa.org/eapa-position-papers/. Dokumenty pracovní skupiny pro nízkoteplotní asfaltové směsi (TF Warm Mix Asphalt) budou dokončeny a vydány v roce 2023.


Události

O stavu příprav akce E&E Event 2022 krátce informoval C. Karcher. Uskuteční se v listopadu ve Vídni. Další informace jsou na webové stránce této akce https://www.eeevent2022.org/.
Plánuje se interní workshop EAPA CEDR. Měl by být v prosinci 2022. Program se nyní upřesňuje. Má se jednat o recyklaci a znovu používání asfaltových směsí nebo o nízkoteplotních směsích. Pravděpodobně ale i o cenách asfaltů či o jejich nedostupnosti. EAPA považuje workshop za důležitý, protože má jít o neformální setkání výrobců a zákazníků. Podrobnosti o workshopu EAPA včas oznámí. Původně se plánovalo, že bude v Bruselu, ale spíše bude on-line nebo hybridní. M. Simms navrhl, aby na program byla zařazena i odolnost (resilience) silniční sítě proti klimatickým změnám, aby se zástupcům CEDR ukázalo, že se na tomto tématu pracuje.


Využití odpadních plastů do asfaltových směsí

V poslední době se tomu věnuje pozornost v USA a v Austrálii. Mezi podklady k jednání TC EAPA byla pod číslem TC-22-N1326 skotská zpráva „The Use of Waste-derived Materials in Road Construction“ z listopadu 2021 a pod číslem TC-22-N1325 australská výzkumná zpráva „Use of Road-grade Recycled Plastics for Sustainable Asphalt Pavements, Final Performance and Environmental Assessment Part A“ vydaná v květnu 2022. (Na webové stránce Austroads jsou k tomu další informace. Tam je také další zpráva ze září 2022 „Can plastic roads be part of a sustainable transport future?“ a navazující webinář, https://austroads.com.au/publications/pavement/web-apt6305-22. ) L. Porot informoval, že Rilem má technickou komisi, která se zabývá použitím druhotných surovin. Při mezilaboratorních zkouškách byl zjištěn velký rozptyl. Některé plasty se nerozpouštěly tak, jak bylo požadováno. Komise Rilem má brzy vydat k problematice zprávu.
Členové TC na jednání konstatovali, že přidání různých přísad může zhoršit problém s emisemi.


Vliv klimatických změn na silniční síť

B. Gomez měl krátkou prezentaci k tomuto bodu. Evropská komise vydala v prosinci 2021 pracovní dokument „Scenarios for a transition pathway for a resilient, greener and more digital construction Ecosystem“ (Scénáře pro přechodovou cestu pro odolnější, zelenější a digitálnější konstrukční ekosystém), který má 43 stran a přílohu. EAPA tento dokument zařadila na svojí webovou stránku jako TC-22-N1327. V dubnu 2022 byly prezentovány výsledky konzultací k tomu to textu. Na webu EAPA je to jako text HSE-22-N1192. Dále B. Gomez upozornil na dokument „Principles for resilient infrastructure“, který vydal „Úřad Organizace spojených národů pro snižování rizika katastrof“ (UNISDR), který zároveň vykonává funkci sekretariátu pro Mezinárodní strategii pro snižování rizika katastrof (ISDR) a sídlí v Ženevě. Principy pro odolnou infrastrukturu popisují soubor principů, klíčových akcí a pokynů pro nárůst odolnosti na národní úrovni a zlepšení kontinuity kritických služeb, jako je energie, doprava, voda, odpadní voda, odpad a digitální komunikace. Dokument je dostupný na https://www.undrr.org/publication/principles-resilient-infrastructure. Bylo odmítnuto vytvoření pracovní skupiny TC EAPA k tomuto tématu. Musí se tím nejprve zabývat vedení EAPA.


Prezentace projektu MURE

Francouzská zástupkyně v TC Ch. Leroy měla prezentaci o francouzském výzkumném projektu MURE (Multiple recycling), na kterém se ona sama podílela. Projekt byl zahájen v roce 2013. Byl ukončen v roce 2019. Tento rozsáhlý projekt se zabýval používáním R-materiálů a recyklací asfaltových vozovek Jedna část projektu byla zaměřena na zkoušení materiálových vlastností a na vliv vícenásobné recyklace. Druhá část se zabývala realizací a sledováním 9 vybraných staveb v různých oblastech Francie. Hlavně byly zkoušeny směsi s 40 % R-materiálu. V menším rozsahu i směsi s 70 % R-materiálu. (Informace o projektu MURE byly v Silnice mosty 2/2020 a v Silnice mosty 3/2022.) Jedním ze závěrů projektu bylo, že při dávkování R-materiálu 40 % jsou vlastnosti asfaltových směsí srovnatelné se standardními směsmi navrženými bez R-materiálu. Ukázalo se, že je možné použít 40 % R-materiálu i do obrusných vrstev vozovky. Na webové stránce projektu https://www.pnmure.fr/ jsou o tomto projektu podrobné informace a různé dílčí zprávy či prezentace na seminářích.


Alternativní pojiva

Dr Ana Jiménez del Barco přijala pozvání k prezentaci výsledků Sympozia o alternativních pojivech pořádaného Granadskou univerzitou, ale bohužel musela svou účast na poslední chvíli zrušit. Nabídla se k účasti na příštím setkání a mezitím se s členy EAPA podělila o dva zajímavé příspěvky na toto téma, které jsou na webu EAPA označeny jako [N1342 a N1343].


Volba předsedy TC EAPA

Předsedou TC EAPA na další období (2022–2024) byl opět zvolen Knut Johannsen.
Příští jednání komisí EAPA se uskuteční 18.–20. dubna 2023 ve Švédsku. Další jednání komisí EAPA má být v na podzim 2023. Místo a organizace budou upřesněny.

Zpracoval: Ing. Jiří Fiedler
Říjen 2022

Další informace a přílohy jsou dostupné na stránkách www.sdruzeni-silnice.cz v členské sekci.