Silnice Mosty 2021, 3, 18

Zpracoval: Ing. Petr Svoboda

Osmnácté jednání týmu pro životní prostředí se uskutečnilo dne 21. června 2021 v sídle Sdružení pro výstavbu silnic v prezenční podobě a také s on-line přístupem.

Jednání zahájil a vedl vedoucí tmu Ing. Jan Valentin, Ph.D. Kontrolu plnění úkolů z posledního jednání týmu provedl tajemník týmu Ing. Petr Svoboda. Na posledním jednání nebyl stanoven žádný úkol s tím, že bylo doporučeno přizvat na další jednání zástupce MŽP k problematice zákona o odpadech a souvisících vyhlášek a bylo rovněž doporučeno, aby byla obnovena pracovní skupina MPO a MŽP k problematice efektivnějšího využívání odpadů a recyklace.

Ing. Svoboda dále podal informace z činnosti Sdružení za poslední období. Všechny tyto informace jsou dostupné na webu Sdružení a jsou distribuovány pověřeným zástupcům členských organizací s příslušnými přístupovými právy formou pravidelných Informací.

Na jednání vystoupil s důležitou informací Mgr. Štěpán Jakl z MŽP. Zopakoval, co bylo již prezentováno, a to že byly zrušeny k 1. 1. 2021 vyhlášky k zákonu o odpadech v souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. Podle vyhlášek je ale nutné nadále postupovat, protože byly na přechodnou dobu uvedeny v platnost metodickým pokynem MŽP. V prvním pololetí se pak vypořádávaly připomínky především k základní vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady, která byla dosud obsažena v řadě samostatných prováděcích předpisů. Jedná se především o následující vyhlášky ve svých platných zněních:

  • vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;
  • vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů;
  • vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady);
  • vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů;
  • 383/2001 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady a další

Dne 23.7.2021 vyšla ve sbírce zákonů nová vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. V přechodném ustanovení (5) je uvedeno následující: Do 31. prosince 2023 přestává být znovuzískaná asfaltová směs nebo asfaltová směs vyrobená z odpadní asfaltové směsi odpadem, pokud splní požadavky vyhlášky č. 130/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. V platnosti touto formou tak zůstává vyhláška č. 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Také tato vyhláška by měla být upravena a znovu vydána, nicméně k vypořádání připomínek (včetně připomínek SVS) se MŽP dostalo až po ukončení připomínkového řízení k základní vyhlášce.

Ing. J. Valentin a Ing. Svoboda informovali o obnovení činnosti pracovní skupiny MPO týkající se opětovného použití materiálů ve stavebnictví s tím, že by se komise měla zabývat především betonovým recyklátem (směsným recyklátem) a zeminami. Obnovená pracovní skupina se sešla znovu v roce 2021 a členům týmu byly zaslány parametry pro tvorbu vyhlášky o kritériích pro neodpad či vedlejší produkty pro vybrané odpady ze stavební činnosti. Materiál bylo možné připomínkovat do 28. 6. 2021. Do pracovní skupiny byly zakomponovány i další subjekty jako např. Těžební unie, která požaduje, aby byly zohledněny i další materiály, jako např. ocelárenské strusky. SVS má v pracovní skupině několik zástupců.

Ing. Svoboda dále doplnil, že tento způsob zefektivnění opětovného použití stavebních materiálů a zvýšení recyklace je mnohem vhodnější než snaha implementovat do připravované vyhlášky k připravovanému zákonu o stavebních výrobcích hodnocení shody recyklovaných materiálů.

Řešení problematiky RDS (Nebezpečných látek) v souvislosti se zavedením 7. požadavku v nařízení č. 305 z roku 2011 prostřednictví evropských norem je velice zdlouhavým procesem. Poslední zasedání CEN/TC 227 WG 6 se v on-line podobě konalo dne 13. dubna 2021. Hlavním tématem jednání bylo opět vypracování návrhu pravidel produktové kategorie (PCR) a Environmentálního prohlášení o produktu (EPD) pro asfaltové směsi, které se vztahuje k normě ČSN EN 15804+A2 „Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu − Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů“. První návrh měl formu normy EN a byl zaslán k připomínkovému řízení CEN v březnu 2020, ale členské státy ho odmítly a připojily více než 60 stran komentářů s velmi odlišnými doporučeními. Za Českou republiku jsme s návrhem s připomínkami souhlasili. CEN TC 227 WG 6 se snažila dosáhnout řešení, které uspokojí všechny členské státy a zůstane v souladu s EN 15804 + A2. Po dlouhých diskusích se skupina rozhodla návrh normy stáhnout. Budou zahájeny práce na Evropské technické specifikaci (TS) místo normy EN.

Ing. J. Valentin informoval o jednáních HSE komise EAPA. V rámci skupiny vytvořené na TEAMS je zavedena složka s materiály EAPA projednávanými v rámci pracovní skupiny HS(E). Dále jsou k dispozici zprávy zpracovávané Ing. J. Valentinem o činnosti pracovní skupiny HS(E) a také zpráva Ing. Fiedlera o činnosti komise TC a TF komise zaměřené na emise. Aktuální prezentace Ing. Fiedlera je přiložena k záznamu. Pravidelně jsou také informováni čtenáři zpravodaje SILNICE MOSTY v tištěné podobě i on-line podobě na www.silnice-mosty.cz

Ing. Svoboda dále upozornil na rozšíření zadávacích podmínek o požadavky na ochranu životního prostředí a sociální odpovědnost, které bude muset provádět veřejný investor v souvislosti s doplněným § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti se uskutečnila jednání na ŘSD ČR a SŽDC k upřesnění, jakým způsobem by mělo být toto ustanovení implementováno. ŘSD ČR uspořádalo „sběr dat“ s tím, že výstupy budou prezentovány na dalším jednání týmu a také zástupce ŘSD ČR přislíbil tuto problematiku prezentovat v rámci bloku Silniční konference, který připravuje SVS ve spolupráci se SFDI.

Mgr. Tomáš Šikula na podkladě prezentace informoval, co přesně je potřeba představit pod pojmy Ekodozor a Ekologické služba a kdo tyto činnosti zajišťuje. Ekodozor je vždy součást TDI a Ekologická služba subdodavatel zhotovitele stavby. Jedná se tak o nástroje, které přispívají k šetrné výstavbě ve vztahu k ŽP a k plnění směrnic a systémů (ISO 14 001, EMAS), kterými zhotovitelé, nebo investor stejně musí disponovat a měli by se starat o jejich naplňování.

Závěrem předseda týmu pro ŽP Ing. J. Valentin, Ph.D., poděkoval všem za účast a jednání ukončil.