ročník 2024_zveřejněno 7. května 2024 ÚNMZ


VYDANÉ ČSN

ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace; vydání: květen 2024
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace; vydání: prosinec 2021


EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ
K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN P CEN/TS 17991 (42 0057) Statistické ověřování konstrukční bezpečnosti pozemních staveb podle Eurokódu EN 1993-1-1 přílohy E; CEN/TS 17991:2023; Platí od 2024-06-01


ÚKOLY TVORBY NOREM,
JEJICHŽ ŘEŠENÍ BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

73/0022/24 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 22: Zkouška pojíždění kolem (EN 12697-22+A1:2023 Cementobetonové kryty – Část 6: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti betonu v tahu na válcových kotoučích (prEN 13863-6 **)

73/0024/24 Cementobetonové kryty – Část 5: Stanovení přídržného napětí hmoždinek pro použití v betonových vozovkách (prEN 13863-5 **)