ročník 2024_zveřejněno 8. dubna 2024 ÚNMZ


ZMĚNY ČSN

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích; vydání: Červen 2012
Oprava 2
; vydání: duben 2024 (Oprava je vydána tiskem) (Označení normy ČSN 73 6102 ed. 2 se opravuje na ČSN 73 6102.)


EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ
K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 16346 (65 7056) Asfaltová pojiva – Stanovení štěpitelnosti a okamžité přilnavosti kationaktivních emulzí; EN 16346:2023; Platí od 2024-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN P CEN/TS 16346 (65 7056) Asfaltová pojiva – Stanovení štěpitelnosti a okamžité přilnavosti kationaktivních emulzí s kamenivem 2/4 mm; vyhlášena: duben 2013

ČSN EN 12697-22+A1 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 22: Zkouška pojíždění kolem; EN 12697-22+A1:2023; Platí od 2024-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12697-22 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 22: Zkouška pojíždění kolem; vydání: březen 2021


ÚKOLY TVORBY NOREM,
JEJICHŽ ŘEŠENÍ BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

72/0003/24 Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky – Část 16: Smyková zkouška ve vrtu (FprEN ISO 22476-16 + ISO/FDIS 22476-16 **)

72/0004/24 Hydraulická silniční pojiva – Část 3: Assessment and verification of constancy of performance (prEN 13282-3 **)

72/0005/24 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty (EN 13369:2023)

73/0008/24 Zálivky za horka – Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti tečení (prEN 13880-5 **)

73/0009/24 Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka – Část 1: Stanovení homogenity (prEN 15466-1 **)

73/0010/24 Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka – Část 3: Stanovení obsahu pevných látek a těkavých podílů (prEN 15466-3 **)

73/0011/24 Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka – Část 2: Stanovení odolnosti vůči alkáliím (prEN 15466-2 **)