Silnice mosty 2022, 4, 27–31

Ing. Zsolt Boros, Ing. Filip Buček, prof. Dr. Ing. Jozef Komačka,
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.
doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební

V článku je predstavená podkladová vrstva vozoviek vyvinutá v TPA Slovensko, ktorá svojimi návrhovými parametrami vypĺňa medzeru medzi stmelenými a nestmelenými podkladovými vrstvami. Je opísaný vývoj nového materiálu, ktorého tuhosť spočíva v optimalizovanej kostre kameniva a chemickej reakcii aktivátora a puzolánov obsiahnutých vo vhodnom kamenive, a realizácia vrstvy na prvej stavbe.

Kľúčové slová: podkladová vrstva, modul pružnosti, puzolánová reakcia

The article presents the base layer developed by TPA Slovakia, which with its design parameters fills the gap between bond and unbound base layers. The development of a new material, the stiffness of which lies in the optimized skeleton of the aggregate and the chemical reaction of the activator and pozzolans contained in the appropriate aggregate, and the implementation of layer on the first construction site, is be described.

Keywords: base layer, modulus of elasticity, pozzolanic reaction

Vývoj nového materiálu pre podkladové vrstvy vozoviek
v TPA Slovensko