Asfalt je bezpečná látka, jež v horkém stavu představuje nebezpečný materiál, který může při nesprávném zacházení způsobit těžké popáleniny. Proto je třeba klást důraz na co nejúčinnější bezpečnostní a ochranná opatření a informovat o rizicích a nebezpečí při nakládaní s asfalty s cílem zabránit případným nehodám. V případě že přesto dojde k popáleninám asfaltem, má správná a okamžitá první pomoc rozhodující význam.
Silniční stavební asfalty včetně polymerem modifikovaných asfaltů se dodávají a skladují při teplotách do 200 °C, průmyslové asfalty se zpracovávají dokonce při teplotě do 230 °C. Při manipulaci, překládce a transportu asfaltů proto vždy hrozí určitá potenciální rizika a nebezpečí. Správným nakládáním s tímto materiálem lze případné nebezpečí snížit na minimum nebo mu zcela zabránit.

Hlavní nebezpečí a rizika

K hlavním rizikům a nebezpečím při zacházení s horkými asfalty patří těžké popáleniny (až do 3. stupně, vznik požáru a exploze přehřátého asfaltu, stejně jako přetečení nádrže v důsledku vniknutí vody. V nádržích s asfaltem se mohou navíc vytvořit a následně vznítit pyroforní, tj. samozápalné usazeniny. Je proto nesmírně důležité znát a dodržovat obecné bezpečnostní pokyny.

Tabulka kompatibility předešlých nákladů: Tak zabráníte nehodám a popáleninám!

Dokonce i kontakt s nepatrným množstvím vody způsobuje u vtékajícího horkého asfaltu nebezpečné reakce. Voda se totiž okamžitě promění ve vodní páru a její objem se přitom zvětší až na 1 700násobek! Horký asfalt v tomto případě eruptivně a nekontrolovatelně velmi vysokou rychlostí uniká skrze napouštěcí otvor zpátky ven. Z tohoto důvodu je mimořádně důležité co nejpřesněji dodržovat pokyny v tabulce kompatibility předešlých nákladů (obrázek 1). Znázorňuje, které předešlé náklady jsou nezávadné a které jsou z důvodů bezpečnosti či kvality naopak nepřípustné.

Tato tabulka je nanejvýš důležitá pro přepravní podniky, a to zejména pro řidiče, který nakládku či vykládku horkého asfaltu vykonává.

První pomoc při popálení asfaltem

Při popáleninách horkým asfaltem se postižená místa zraněné osoby musí nejméně 15 minut držet pod tekoucí studenou vodou. Popáleniny očí je třeba nejméně 5 minut vyplachovat vodou. V žádném případě se nepokoušejte na místě nehody odstraňovat asfalt lpící na poraněných místech.
Dejte zraněnému při transportu k lékaři nebo do nemocnice bezpodmínečně tento dokument první pomoci (obrázek 2).

Osobní ochranné vybavení je povinností!

Vedle správného zacházení s asfaltem má také vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky rozhodující význam pro bezpečnost při práci s asfalty. Součástí osobního ochranného vybavení je příslušná ochranná přilba, ochranný oděv, žáruvzdorné rukavice a pracovní bezpečnostní obuv.
Na některých pracovištích se může požadovat i další ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, chrániče sluchu či antistatický oděv. Další užitečné informace najdete v dokumentu „BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S ASFALTEM“ vydaném svazem Eurobitume (obrázek 3).

Další užitečné pokyny najdete u Svazu výrobců asfaltů EUROBITUME na: https://www.eurobitume.eu/hse/health-safety/.
Pokud byste potřebovali výše uvedené dokumenty také v jiných jazycích, můžete se obrátit na nás nebo si je stáhnout z internetové stránky Eurobitume.

Rizikový potenciál sirovodíku (H2S) v emisích z asfaltů

H2S je toxický a hořlavý plyn, který je těžší než vzduch a může se hromadit v uzavřených prostorech. Při otevírání nádrže, vstupní šachty či poklopu skladovacích nádrží nebo autocisteren může dojít k výbuchu. Exploze hrozí také při uvolňování tlaku ventilačních otvorů a ventilů nebo během inspekce či čištění prázdných nádrží. Dokument (obrázek 4) „Sirovodík (H2S) v asfaltových emisích“ od svazu Eurobitume informuje o těchto nebezpečích a poskytuje důležité tipy pro přiměřený management rizik.