V březnu 2017 zahájila společnost COLAS CZ, a.s. rekonstrukci mostu Generála Pattona v Plzni. Je součástí jedné z nejdůležitějších a nejvytíženějších dopravních tepen města a převádí silnici I/20, tramvajovou trať a chodník pro pěší přes řeku Mži, Tyršovu ulici, Lochotínskou ulici a přes cyklostezku. Po rekonstrukci bude most nově převádět i cyklostezku.

Výstavba mostu Generála Pattona ev. č. 20-036..1 a ..2 započala roku 1967 a byla dokončena roku 1972. Tehdejší most Antonína Zápotockého byl součástí severojižního průtahu Plzní a spojil centrum města se severním předměstím. Od roku 1990 nese jméno Generála Pattona.
Rekonstrukce mostu Generála Pattona probíhá ve dvou etapách. V každé bude opravena jedna nosná konstrukce. V roce 2017 byl rekonstruován levý most ve směru z centra města Plzně na Karlovy Vary, v roce 2018 přišla na řadu rekonstrukce pravého mostu v opačném směru. Zároveň probíhala také celoplošná sanace nosné konstrukce a spodní stavby. Celý most má být kompletně opraven do června 2019.
Most je z hlediska směrového řešení veden v přímém úseku a jeho šikmost je 91 g. Most tvoří dvě samostatné nosné konstrukce o šesti polích (22,6 + 23,1 + 42,0 + 51,3 + 41,0 + 22,6 m), oddělených středovou spárou. Celková délka obou nosných konstrukcí je shodná, a to 203,9 m. Nosnou konstrukci tvoří čtyřkomora s krátkými konzolami, šířka nosné konstrukce je 15,3 m. Výška nosné konstrukce je 1,2 m, u pilíře P4 a P5 je však náběh až na výšku nosné konstrukce 2,6 m.

Zahájení rekonstrukce
První etapa byla rozdělena na čtyři fáze, a to z důvodu zachování provozu ve dvou jízdních pruzích. V 1. fázi byla provedena demolice tramvajové trati, místo ní byla položena provizorní asfaltová vrstva. Tramvajový provoz byl v této chvíli pomocí povrchových kolejových spojek/výhybek typu Californien osazených na začátku a konci úseků obousměrný, a to po tramvajové trati pravého mostu. Dále bylo provedeno osazení nových sloupů trakčního vedení a následné převěšení závěsů trakčního vedení.
Ve 2. fázi proběhlo frézování stávající vozovky a demolice původní římsy včetně mostního zábradlí a vyrovnávací desky. Byla také provedena demolice mostních dilatačních závěrů na obou opěrách v šířce platné pro fázi 2. V této fázi také proběhl výkop přechodové oblasti za opěrami a demolice stávající přechodové desky v potřebném rozsahu.
V původních záměrech rekonstrukce bylo také uvažováno s demolicí závěrných zídek a s repasí původních válcových jednosměrných ložisek na opěrách. Po obnažení závěrných zídek a provedení zkoušek na stávajících betonech, které odhalily vysoký stupeň jeho degradace, bylo přistoupeno k nutné demolici úložného prahu opěry a kompletní výměně mostních ložisek. Z tohoto důvodu bylo nutné zvednout nosnou konstrukci pomocí hydraulických lisů, uložených na provizorní skruži PIŽMO, a následně ji uložit na provizorní kluzné stolice do doby, než byla osazena definitivní ocelová kalotová ložiska.
Samotná demolice úložného prahu probíhala diamantovými řeznými lany, která rozřezala úložný blok na jednotlivé části. Následně byly tyto části vytaženy přes přechodovou oblast a odvezeny. Tento postup byl zvolen na základě nedostatečného prostoru na líci opěry.

Dokončení první etapy
Po provedení demoličních prací následovala výstavba nových částí opěry a nové vyrovnávací železobetonové desky, spřažené pomocí kotevních trnů HILTI HCC-B s původní komorovou konstrukcí. Následovalo osazení nového dilatačního závěru se sníženou hlučností, pokládka izolačních vrstev a zbudování nové římsy v šířce 2,0 m, která slouží pro pěší provoz na mostě. Mostní římsa byla také opatřena plastovými chráničkami s protahovací šachtou pro převedení inženýrských sítí. Poté byly položeny asfaltové vozovkové vrstvy a na závěr bylo osazeno nové mostní zábradlí. Před uzavřením vstupních otvorů do komory spřaženou deskou byla také provedena důkladná pasportizace dutin komory a diagnostika vybraných kabelů vnitřního předpětí a jejich zakotvení. V druhé fázi 1. etapy byla také realizována montáž přeložky plynovodního potrubí.
Ve třetí fázi 1. etapy probíhaly demoliční a betonářské práce podobně jako ve druhé fázi. Nyní ovšem přibyla realizace tramvajové trati, po jejímž dokončení byl tramvajový provoz na trati zdvoukolejněn.
Ve čtvrté fázi byla dokončena římsa v místě cyklostezky v šířce 2,5 m a osazeny odvodňovací obrubníky. Římsa již měla svou finální šířku 4,5 m. Po dokončení římsy se provoz na mostě i na chodnících na zimní měsíce obnovil.

Druhá etapa a finální práce
Průběh druhé etapy, která započala v březnu 2018, byl stavebně podobný první etapě: nejprve byly podepřeny konce mostovky ocelovou konstrukcí PIŽMO. Na mostním svršku začaly práce vyloučením tramvajové dopravy z opravovaného pravého mostu osazením výhybek Californien, odstraněním tramvajové trati a zbudováním provizorní vozovky pro automobilovou dopravu na jejím místě (fáze 1). Stavební práce ve 2. fázi byly identické s výstavbou na levém mostě – proběhlo frézování stávající vozovky, demolice původní římsy a vyrovnávací desky a také zbudování nové spřažené železobetonové desky, chodníkové římsy a položení vozovkových vrstev.

Změnou oproti levému mostu je, že chodníková římsa v šířce 2,25 m je již finální a ušetřené místo bylo využito pro nový třetí jízdní pruh pro automobilovou dopravu. Ve 3. závěrečné fázi pak došlo k rekonstrukci druhé poloviny pravého mostu včetně zbudování pevné jízdní dráhy tramvajové trati.
V průběhu celého roku 2018 rovněž probíhala celoplošná sanace nosné konstrukce a spodní stavby.
Dokončení sanačních prací spolu s osazením trubkového schodišťového zábradlí a položením nových asfaltových povrchů na podcházející Lochotínské ulici jsou posledními většími stavebními pracemi, které čekají zhotovitele na jaře příštího roku.

Mgr. Eva Obůrková