Poslední dobou se stále více diskutuje o nutnosti používání recyklovaného kameniva z rekonstruovaného cementobetonového krytu (CBK) zpět do nově budovaného krytu. Důvod je jasný – zdroje kvalitního přírodního kameniva ubývají, a tak je velmi žádoucí zpětné využití velmi kvalitního kameniva, které bylo použito pro výrobu vozovkového betonu dálnice D1, D2 a D48 v 80. a 90. letech minulého století.

Hlavní pozitiva použití recyklovaného kameniva zpět do vozovkového betonu lze definovat takto:
– jde o ideální zdroj kvalitního kameniva;
– umístění recyklačního zařízení v blízkosti rekonstruovaného úseku omezuje přepravní vzdálenosti;
– jeho použití znamená ekonomickou i ekologickou výhodnost.
První využití recyklovaného kameniva z vybouraného cementobetonového krytu bylo v České republice vyzkoušeno na opra-
vovaných úsecích dálnice D1 již v roce 1998 u Velké Bíteše v pravém jízdním pásu km 159,501 až 163,550, následně v roce 2001 u Měřína v pravém jízdním pásu km 127,820 až 134,270 a v roce 2003 u Humpolce v levém jízdním pásu km 93,725 až 95,217.
Tak jako v současné době, i tenkrát bylo třeba překonat některá negativní stanoviska ke zpětnému využití recyklovaného kameniva do nového krytu. Ředitelství silnic a dálnic ČR mělo obavu z předepsání použití recyklátu pro výrobu nového vozovkového betonu v zadávací dokumentaci, obávalo se toho, že použití recyklátu nemusí být nejlevnější varianta a ze strany kontrolních orgánů může být proto postihováno. Nakonec bylo rozhodnuto vypsat výběrové řízení na opravu prvního úseku u Velké Bíteše ve dvou variantách. Uchazeči o zakázku museli ocenit variantu výměny cementobetonového krytu z betonu vyrobeného z přírodního (nakupovaného) kameniva a variantu při použití recyklovaného kameniva do betonu spodní vrstvy cementobetonového krytu. Vzhledem k tomu, že varianta z recyklovaného kameniva byla levnější, ŘSD ČR jeho použití schválilo.
Při rozhodování o náchylnosti recyklovaného kameniva ke vzniku alkalicko-křemičité reakce (ASR) se v té době vycházelo pouze z praktického vyhodnocení stavu provozovaných úseků dálnice D1 – pokud se neobjevila ASR na původním cementobetonovém krytu za dobu používání 20 až 30 let, byl to dostatečný důkaz o tom, že recyklované kamenivo z těchto úseků není náchylné ke vzniku ASR v betonu.
Při stanovení podmínek pro použití recyklovaného kameniva do betonu vycházeli odborníci ze zahraničních (především rakouských a švýcarských) zkušeností, které lze shrnout do těchto bodů:
– recyklát musí být z důvodu zamezení segregace roztříděn na frakce;
– použití recyklátu 0/4 mm nemusí znamenat snížení pevností, přesto jsme recyklát frakce 0/4 mm pro výrobu nového betonu nepoužili;
– pevnost v tahu ohybem může být vyšší, dochází k lepšímu spojení starého cementového tmele s maltou;
– nevýhodou je velká nasákavost recyklovaného kameniva, to musí být dobře nasyceno vodou (doporučuje se 48 hodin před výrobou betonu);
– obsah asfaltových směsí do 10 % nesnižuje pevnost betonu, což bylo velmi důležité zjištění vzhledem k asfaltové membráně v původní konstrukci D1 (vrstva mezi cementobetonovým krytem a cementovou stabilizací);
– obsah chloridových iontů v recyklátu je velmi nízký, nejsou třeba žádná opatření.
Betonáž opravovaných úseků cementobetonových krytů dálnice D1 s použitím recyklátu dopadla, pokud se týká splnění kvalitativních požadavků, velmi dobře. Na povrchu cementobetonových krytů se však ve velmi krátké době objevily mapové trhlinky, které vzbudily obavy z možné přítomnosti ASR v betonu. V té době však stejné povrchové trhlinky vznikly na řadě jiných úseků vybudovaných z nakupovaného kameniva a vzhledem ke vzniku trhlin velmi brzy po betonáži bylo zřejmé, že se o ASR nemůže jednat. Dnes již víme, že se jedná o smršťovací trhliny. Přesto bylo používání recyklovaného kameniva zpět do nového vozovkového betonu na řadu let zablokováno.
V roce 2013 a 2014, v souvislosti s revizí evropských norem pro cementobetonové kryty a základní české normy ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek – Cementobetonové kryty – Část 1: Provádění a kontrola shody, byla na základě našich i zahraničních zkušeností stanovena omezující pravidla pro používání recyklovaného kameniva zpět do cementobetonových krytů a byla uvedena v ČSN 73 6123-1.
Přestože podmínky pro používání recyklátu byly již normovány, ŘSD ČR zakázalo využití recyklovaného kameniva z vybouraného cementobetonového krytu D1 zpět do vozovkového betonu modernizované D1. Důvodem byl požadavek na provedení všech zkoušek náchylnosti recyklátu z cementobetonového krytu původní D1 ke vzniku ASR podle TP 137 – Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací, tedy stejně jako pro nakupované kamenivo. A to je při rekonstrukcích a opravách komunikací velký problém z hlediska časových možností vybraného zhotovitele. Jedna z požadovaných zkoušek podle TP 137 (dilatometrická zkouška dle ČSN 72 1179 Stanovaní reaktivnosti kameniva s alkáliemi, upravená podle přílohy 2 TP 137)
trvá 6 měsíců, což zhotovitel nemá možnost časově stihnout od podpisu smlouvy do zahájení betonáže. Proto bylo recyklované kamenivo z vybouraného cementobetonového krytu modernizované D1 používáno jen do podkladních vrstev a některých zemních konstrukcí.
V roce 2015 se naskytla možnost pro splnění požadavků na provedení všech zkoušek podle TP 137 při opravách cementobetonového krytu dálnice D2 v okolí Blučiny. Soutěž na opravy úseku km 18,4 až 24,3 v obou jízdních pásech byla vypsána v roce 2015, oprava pravého pásu probíhala v podzimních měsících roku 2015, vozovkový beton byl vyráběn z nakupovaného kameniva. V jarních měsících roku 2016 probíhala oprava protilehlého levého jízdního pásu, zhotovitel měl tedy dostatečný časový prostor pro zajištění všech zkoušek podle TP 137 na recyklovaném kamenivu z pravého pásu a provést kompletní průkazní zkoušky vozovkového betonu s využitím tohoto recyklovaného kameniva. Zkoušky náchylnosti recyklovaného kameniva ke vzniku ASR dle TP 137 vykázaly dokonce lepší výsledky než u většiny přírodního kameniva, a tak bylo možno použití recyklovaného kameniva při splnění omezujících podmínek povolit.
Omezující podmínky pro použití recyklovaného kameniva stanovuje ČSN 73 6123-1 v příloze C:
– Do betonu pro cementobetonové kryty může být použit pouze recyklát z betonu získaný z cementobetonového krytu, tento původní beton nesmí v žádném případě vykazovat poruchy z identifikované alkalicko-křemičité reakce.
– Recyklát lze použít pouze do spodního betonu při technologii dvouvrstvové betonáže. Do horní vrstvy musí přijít pouze nakupované kamenivo.
– Frakce 0/4 mm z recyklovaného kameniva nesmí být do vozovkového betonu použita.
– Požadavky na hrubé recyklované kamenivo do spodního betonu cementobetonového krytu jsou uvedeny v tabulce C.1
ČSN 73 6123-1 (tabulka 1).


Výsledky kontrolních zkoušek z opravy levého pásu D2 v km 18,4 až 24,3 neprokázaly žádné problémy, zhotovitel však musel věnovat větší pozornost množství záměsové vody. Recyklované kamenivo má větší nasákavost než přírodní kamenivo, a to z důvodu zbytků cementového tmele na povrchu zrn kameniva (tento tmel je porézní, a má proto větší nasákavost než přírodní kamenivo). Recyklované kamenivo na skládce je proto vhodné 24 hodin před výrobou betonu vlhčit.
Pozitivní zkušenosti vedly k tomu, že recyklované kamenivo z cementobetonového krytu z vybouraných úseků bylo zpětně použito k výrobě vozovkového betonu i na dalších opravovaných úsecích dálnice D2.
Nutnost provedení všech zkoušek podle TP 137 však omezuje použití recyklovaného kameniva jenom na ty stavby, u nichž je dostatečná časová prodleva od podpisu smlouvy do zahájení betonáže, a je tedy dostatek času na provedení všech průkazních zkoušek recyklovaného kameniva, tedy včetně zkoušek náchylnosti ke vzniku alkalicko-křemičité reakce podle TP 137 a následně průkazních zkoušek betonu.
Větší rozšíření použití recyklovaného kameniva by umožnilo, kdyby zadavatel opravy jednotlivých úseků cementobetonového krytu, které vyhodnotí jako vhodné z hlediska zpětného použití recyklátu, mohl zajistit již v rámci diagnostického průzkumu zkoušky náchylnosti recyklovaného kameniva ze stávajícího cementobetonového krytu ke vzniku ASR a výsledky zkoušek poskytnout uchazečům o zakázku již v rámci zadávací dokumentace. O této možnosti jedná v současné době Sdružení pro výstavbu silnic se zástupci ŘSD ČR.
K používání recyklovaného kameniva z cementobetonového krytu je potřeba přistupovat velmi opatrně, vždy je třeba vyhodnotit stav stávajícího povrchu cementobetonového krytu z hlediska použitých vstupních materiálů. Pečlivá příprava před rozhodnutím o možnosti zpětného použití kameniva z vybouraného betonu do vozovkového betonu nového cementobetonového krytu se určitě vyplatí jak z hlediska ekologického, tak i ekonomického.

Ing. Marie Birnbaumová