Silnice mosty 2024, 2, 1


Ing. Petr Svoboda
jednatel Sdružení pro výstavbu silnic


Vážení čtenáři,

rok 2024 by měl být rokem, kdy se začne využívat řada nástrojů spojených s digitalizací. Především by měl vstoupit v souvislosti s novým stavebním zákonem do praxe Portál stavebníka. Jeho spuštění je očekáváno na jedné straně s určitými nadějemi, že se stane zlomovým nástrojem a poměrně v blízké budoucnosti pomůže zefektivnit přípravu staveb, na druhé straně ale nárůst počtu žádostí na stavební úřad před datem účinnosti stavebního zákona nahrává názoru, že digitalizace přinejmenším v následujících měsících způsobí spíše zpoždění všech procesů. Připravenost praxe na tento poměrně zásadní přechod není určitě dostatečná, o připravenosti stavebních úřadů také lze značně pochybovat. Určitým signálem, jak bude situace u běžných staveb vypadat, je fungování DESÚ. Přestože vnímáme jeho zřízení pozitivně a do budoucna bude určitě integrovat odborníky na povolování tzv. vyhrazených staveb, mezi které patří také stavby dálnic, vzhledem k jeho poměrně rozsáhlé působnosti bude rozhodně docházet ke zpoždění běžných agend.  

Odhlédněme od celostátní legislativní úrovně a přesuňme se k procesům digitalizace spojené s výstavbou silnic. Po několikaletém pilotním zkoušením metody BIM bychom nehledě na platnost nově připravovaného zákona o BIM měli začít metodu BIM používat rutinně, a hlavně profitovat z tohoto systému ve fázi údržby. Všem nám je zřejmé, že náklady spojené s využitím BIM ve fázi přípravy a realizace stavby jsou vyšší. Proto také Sdružení pro výstavbu silnic připravuje na Silniční konferenci, která se bude konat letos v říjnu v Českých Budějovicích, blok přednášek zaměřený na vývoj v metodikách BIM, přínos pilotních projektů u ŘSD, zavedení BIM u ŘSD do běžné praxe, jednotné datové prostředí, proces postupné digitalizace procesů včetně integrace jednotlivých složek, jako je CES (centrální evidenční systém), systém hospodaření s vozovkou a využití BIM pro správu majetku. Využívání systému CES by mělo být od září 2024 pro zhotovitele pracující pro ŘSD povinné, znamená to, že by měly být rozhodující výrobky určené pro zabudování do stavby schváleny tímto digitálním nástrojem. V rámci jarních jednání odborných týmů Sdružení pro výstavbu silnic – týmu pro kamenivo, týmu pro asfaltové směsi za horka a také v rámci týmu pro jakost – jsme se ve spolupráci s odborníky z ŘSD věnovali úpravám v tomto systému, aby představoval opravdu zjednodušení a materiály byly ke schválení předloženy samotnými výrobci, kteří jsou pak schopni své výrobky udržovat v aktuálním stavu včetně certifikace. Vzhledem ke složitosti provádět v rámci státních podniků úpravy softwaru promptně jsme požádali o zvážení odsunu povinného využívání CES na stavbách ŘSD z termínu září 2024 alespoň do konce roku.

Digitalizace a robotizace ve stavebnictví je to, čím se chlubíme nastupující generaci, když ji lákáme do našich řad a zároveň všichni doufáme, že digitalizace ve spojení s umělou inteligencí bude do budoucna tím nástrojem, který nám řadu profesí ušetří nebo alespoň převede do méně náročné práce. Sdružení pro výstavbu silnic i ve spolupráci s řadou dalších institucí masivně oslovuje mladší generaci. Kromě návštěvy studentů na odborných akcích jsou pořádány tzv. Road festy, které se konají vždy ve spolupráci se středním stavebními školami zaměřenými mimo jiné na dopravní stavby a kde si mohou žáci základních škol, na které je primárně projekt namířen, řadu aktivit vyzkoušet.

Digitální modernizaci by potřeboval celý Systém jakosti pozemních komunikací. V letošním roce se mimo jiné v této souvislosti revidují smluvní podmínky FIDIC Red book ŘSD i dalších investorských organizací, revizí prochází TKP kap. 1 a požadovali jsme, aby byl v nejbližší době revidován metodický pokyn Systému jakosti pozemních komunikací.

Doufejme, že se podaří společným úsilím upravit prostředí do podoby, abychom mohli digitální nástroje využívat především k úspoře času odborníků a umožnit jim dosahovat lepší kvality práce. Společně se pak můžeme věnovat dalším výzvám, které nás zřejmě bez ohledu na očekávané změny ve směřování Evropské unie čekají. Kromě digitální transformace nás čeká rovněž transformace zelená. Již v loňském roce se podařilo revidovat technické normy v oblasti asfaltových směsí, které umožnily přidávání více R-materiálu, v letošním roce ŘSD vyhlásilo pilotní projekty na realizaci několika staveb s využitím nízkoteplotních asfaltových směsí. Z naší strany zaznívá silný hlas, kterým se snažíme upozornit na nedostatek základních materiálů pro stavbu silnic, především kameniva, a také upozorňujeme na fakt, že se bude obtížně redukovat uhlíková stopa, pokud bude nutné kamenivo dovážet čím dále na větší vzdálenosti. Všechny tyto argumenty bychom měli využít při dalším tlaku na úpravu legislativy, aby byl proces otevření dobývacích prostor jednodušší. Další výzvou zatím pro velké organizace bude tzv. ESG reporting, což je nefinanční reporting v oblasti environmentu, sociální oblasti a odpovědném přístupu. Vzhledem k tomu, že jsme jako obor závislí na veřejných zakázkách, beze změny v přístupů investorů k zadávání zakázek, které pomohou k digitální a zelené transformaci, se neobejdeme. Přeji všem krásné léto, nepředpokládám, že si nevezmete zpravodaj SILNICE MOSTY pro oddychové čtení na dovolenou, ale doufám, že se začtete do mnoha odborných příspěvků třeba poté, až se vrátíte domů, a že Vám pomůže zorientovat se v řadě technických problematik.