Od 30. června 2024 je ukončena platnost ČSN 73 6121:2019 Stavba
vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody.
Od 1. července 2024 platí pouze revidovaná ČSN 73 6121 vydaná
v roce 2023.