Informace z okolních zemí

Německa stavební společnost MHI provedla na ploše společnosti Profi Beton GmbH v Darmstadtu zkušební pokládku asfaltové směsi, která byla modifikována granulátem EcoFlakes z recyklovaných plastů. Cílem využití tohoto aditiva bylo ověřit pozitivní vliv na vlastnosti asfaltové směsi se současným snížením emisí CO2.

Práce byly prováděny v březnu t.r. a byly dokumentovány týmem televizní stanice ARD. Výroba asfaltové směsi probíhala na obalovně společnosti MHI v Groß-Bieberau a vlastní pokládka na příjezdové komunikaci k sídlu společnosti Profi Beton.  Opticky nebyl pochopitelně patrný žádný rozdíl mezi standardní asfaltovou směsí a asfaltovou směsí s přísadou EcoFlakes. Na obalovně ale ukázali zástupci výrobce granulát vyrobený z recyklovaných plastů a vysvětlili zejména přítomným žurnalistům v obecné rovině význam přidávání plastu do asfaltových směsí. Zástupce společnosti Ecopal dále vysvětli strategie tohoto start up projektu, který nepředpokládá výrobu polymeru speciálně pro využití v asfaltovém průmyslu, nýbrž využívá plasty, které dosud nemohly být recyklovány a umožňuje tak jejich využití v silničním stavitelství. Stavební společnost MHI pak při svých rešerších narazila i na předkládané inovativní řešení a rozhodla se využití recyklovaných plastů v praxi ověřit.

Důvodem je pochopitelně zejména hledisko udržitelnosti a snižování uhlíkové stopy. V minulosti nemohly být odpadní plasty využívány a byly tak pouze termicky likvidovány. Snížení uhlíkové stopy proto hrálo důležitou roli i při rozhodování MHI o možném ověření EcoFlakes v praxi. Podle informace zástupců společnosti MHI bylo dosaženo využitím recyklovaných plastů snížení emisí CO2 o ca 30 % na 1 tunu asfaltové směsi. Současně došlo podle očekávání ke zvýšení tuhosti asfaltové směsi a její vyšší odolnosti jak proti vzniku plastických deformací, tak i proti působení extrémních teplot.

Při provádění zkušebního úseku byly použity dva typy asfaltové směsi: AC 22 TS 30/45 pro podkladní/ložní vrstvu, a dále AC 16 TDS 50/70 pro obrusnou vrstvu. Výroba obou typů asfaltových směsí neznamenal podle informací obalovny žádný rozdíl ve srovnání s výrobou standardní, v průběhu pokládky bylo patrné, že ruční úpravy pokládané směsi v hůře dostupných místech byly snazší ve srovnání s asfaltovou směsí se standardním PMB. Při výrobě bylo do asfaltové směsi AC TS 30/45 přidáváno 55 % R-materiálu, do směsi AC 16 TDS 50/70 pak 44 % R-materiálu.

Získané zkušenosti budou podle zástupců obou společností dále využity jak při dalších laboratorních zkouškách, tak i na dalších zkušebních úsecích.


Poznámka překladatele:

Bezesporu se jedná o smysluplnou možnost využití odpadních plastů. Vzhledem k velké variabilitě složení a kvality různých typů plastických hmot je však nezbytné, aby informace k recyklovaným plastům byly skutečně vyčerpávající. Bohužel ale nejsou v tomto případě k dispozici aktuální informace o způsobu třídění odpadních plastů pro využití v asfaltových směsích tak, aby přidávaný produkt měl následně homogenní složení a zajišťoval tak i homogenní vlastnosti vyráběných asfaltových směsí.

Článek bohužel neobsahuje ani žádné technické údaje o vyrobených asfaltových směsích ani o zkušenostech z pokládky (množství přidávaných recyklovaných plastů, teploty při výrobě a pokládce, zhutňování, laboratorní návrh směsí, kontrolní zkoušky apod.).

V letech 2021–2022 byl produkt EcoFlakes ověřován i v některých tuzemských laboratořích a získané zkušenosti v této době ukázaly na problémy při rozpouštění plastů v asfaltové matrici. V některých případech bylo zjištěno, že ani při teplotě asfaltového pojiva 200 – 210 °C a době míchaní 20 – 30 minut nedošlo k úplnému rozpuštění recyklovaného plastu. Vzhledem k informacím v příspěvku lze předpokládat, že společnost Ecopals našla v roce 2023 uspokojivé řešení pro využití EcoFlakes.Pro úplnost je vhodné dodat, že obdobných projektů běží několik (např. Paramelt, Dopravní fakulta ČVUT atd.) a lze proto v budoucnosti očekávat vyšší využití recyklovaných plasi v silničním stavitelství.

Zdroj: časopis Asphalt 3/2024
Přeložil: Ing. Václav Valentin, červen 2024