Silnice mosty 2024, 1, 10–13

Ing. Dalibor Cvach, DIVia stavební, člen Skupiny VINCI Construction CS


Výstavba dálnice D4, prvního českého infrastrukturního PPP projektu, vstoupila do závěrečné sezóny. Na konci roku 2023 dosáhla hranice téměř 80 % stavebních prací. V prosinci 2024 bude po 44 měsících dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem dokončena. Na stavbě se podílejí společnosti ze Skupiny VINCI Construction CS pod vedením DIVia stavební. Koncesionářem projektu je Via Salis, za kterou stojí francouzské společnosti VINCI Highways a Meridiam.

Řidiči, kteří stavbu míjí, vidí, jak jim nový úsek D4 roste přímo před očima. Byť aktuálně klimatické podmínky nedovolují plné nasazení, práce přesto postupují dle plánu tak, aby jej řidiči mohli začít využívat na konci tohoto roku. Podzimní měsíce budou věnovány desítkám dokončovacích prací, testování a ověřování funkčnosti všech prvků dálnice.


Extrémní nasazení

Dva roky po startu byla stavba dálnice přibližně ve své polovině. Do konce května 2023 byla plánována prostavěnost 48 % z celkového finančního objemu prací. Výrazný stavební boom přišel zejména ve druhé polovině roku 2023. Závěr třetí stavební sezóny byl totiž ve znamení dosud vůbec největší intenzity prací od zahájení. Ke konci září 2023 byly z plánovaného finančního plnění prostavěny již více než dvě třetiny projektu a před koncem roku se toto číslo dostalo těsně pod hranici 80 %. Například jen v září odpracovalo kolem 1 500 stavbařů na D4 více než 226 000 hodin, což je vůbec nejvíce od startu projektu. Podobně skoro 700 strojů představuje dosud největší soustředění stavební techniky.

U Krsic se rozjela výstavba dvou protilehlých dálničních odpočívek, jejichž součástí budou dvě čerpací stanice s restauracemi, 16 rychlonabíjecích stanic nebo 246 parkovacích míst. U křižovatky Lety začalo zemními pracemi budování velkého operačního střediska pro správu a údržbu dálnice (SSÚK – Středisko správy a údržby koncesionáře), které je v současné době ve fázi hrubé stavby. Bude v něm umístěno řízení provozu, hlídkové a technické stroje a zařízení pro zimní údržbu, jako je sklad soli a zařízení na výrobu solanky. Koncem listopadu 2023 také přišla dobrá zpráva pro obyvatele středočeského Milína o dokončení obchvatu obce. Milínu se tak výrazně ulevilo a doprava v obci se vrátila na běžnou intenzitu.

V první polovině letošního roku budou na trase D4 postupně připraveny všechny vozovky. Kromě podkladních vrstev ze štěrku a kamení budou položeny asfaltové vrstvy. Finální vrstvy, po kterých budou jezdit automobily, budou položeny až v závěrečné fázi, aby nedošlo k jejich zatížení nebo poškození stavební technikou. Zatímco vloni vyrostla většina ze 40 mostních konstrukcí na trase do fáze hrubé stavby, letos na nich budou pokračovat další práce: proběhne pokládka izolací, budou se klást jednotlivé vrstvy vozovky nebo dodělávat římsy, svodidla a zábradlí.

Obrázek 1: Mimoúrovňová křižovatka Těchařovice


Jak šel čas na D4

Přípravné aktivity zahájily firmy ze Skupiny VINCI Construction CS pod taktovkou DIVia stavební v roce 2021 a pokračovaly i začátkem následujícího roku. Proběhly mimo jiné práce na sanaci podloží (v objemu 350 000 m3) a byly zahájeny hrubé zemní práce na budování výkopů a náspů. U křižovatky Lety vznikl provoz pro výrobu betonových a asfaltových směsí s kapacitou produkce přibližně 70 000 m3 betonu a 500 000 t asfaltových směsí. Tato lokalita byla z hlediska logistiky zvolena strategicky přibližně v polovině budovaného úseku tak, aby se minimalizovaly přepravní náklady a dopravou byly co nejméně zatěžovány obce na trase.

V letech 2022–2023 probíhala také jedna z největších akcí, kterou bylo odtěžení velkého skalního masivu za použití trhavin u obce Milín tak, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro těleso dálnice. Hornina, která byla odtěžena, byla znovu použita v rámci terénních úprav na D4. Odstřelů bylo celkem 70 a probíhaly v období 8 až 9 měsíců s maximálním ohledem na místní občany a řidiče. Byla použita skandinávská metoda drill and blast, která výrazně snižuje hluk, prašnost a otřesy z těchto prací. V případě odstřelů za provozu byly nasazeny speciální ochranné rohože, které brání odletu rozvolněné horniny.

Nově vznikající svah v zářezu byl v průběhu trhacích prací postupně zajišťován, aby nedocházelo k ohrožení pracovníků a provozu. Vlastnímu zahájení odstřelů předcházely rozsáhlé přípravné práce, protože část svahu vykazovala velice proměnné podmínky – ve svahu se vyskytovalo velké množství sypké zeminy promísené s balvany. Tuto nesoudržnou masu bylo třeba vybourat těžkou strojní technikou, konkrétně bouracím kladivem na pásovém bagru, aby bylo možné se dostat až ke skalnímu podloží. Současně bylo třeba zpevnit příkop, který zachycuje dešťovou vodu přitékající z okolního terénu a odvádí ji mimo plochu zářezu.


Dálnice plná mostů

Jak již bylo řečeno, na stavbě D4 vznikne celkem 42 mostů s odlišnými konstrukcemi i určením. Polovinu z nich tvoří přechody nebo podchody pro zvířata, a to jak pro divokou zvěř, tak pro ostatní živočichy. Některé budou sloužit pro zemědělské aktivity. Při délce nově vznikající dálnice 32 kilometrů tak vlastně na každý kilometr trasy připadá nejméně jeden most. 

Mosty patří na stavbě D4 k největším technickým výzvám a nejsložitějším objektům. Bezesporu největší, ale také nejzajímavější mostní stavbu na PPP D4 estakáda přes řeku Skalici u obce Nerestce. Více než 420 metrů dlouhá stavba překlene postupně silnici třetí třídy, polní cestu, údolí Skalice a regionální železniční trať. Most u Nerestců je navržen netradičním způsobem. Zatímco běžně je dálniční most tvořen dvěma samostatnými mosty pro každý směr dálnice, v tomto případě vzniká jedna nosná konstrukce mostu pro oba směry. Stavebníci nejprve budují středový monolitický páteřní nosník, na který se po obou stranách vyvěsí prefabrikované betonové vzpěry. Následně se dobetonovává horní deska mostovky mezi páteřním nosníkem a vzpěrami. Tato tzv. proudová výstavba je vhodná zejména pro delší mostní konstrukce s větším rozpětím jednotlivých polí (most u Nerestců má nejdelší pole s rozpětím 70 metrů) a větší výškou nad terénem.

Za zmínku stojí i dva obloukové prefabrikované mosty, které budou sloužit pro migraci zvěře. První bude přemosťovat budoucí D4 ve skalním zářezu mezi vrchem Kojetín a Milínem zhruba na 50. kilometru, druhý obchvat Rakovic a Čimelic na 72. km.

Obrázek2: Estakáda přes řeku Skalici
Obrázek 3: Dálniční nadjezd u obce Rakovice
Obrázek 4: Mimoúrovňová křižovatka Mirotice

Zdicí robot a digitální dvojče

Jako další zajímavost bychom mohli uvést například to, že při konstrukci zmíněného budoucího operačního centra u křižovatky Lety byl využit unikátní zdicí robot, který dokáže zdít rovné stěny z tzv. Robot Ready cihel (Porotherm RR Profi). V ideálním případě zastane stroj práci za 5 zedníků. Potřebuje k tomu jen přívod elektřiny a vody, po dovozu a usazení na místo výkonu proběhne kalibrace pro dané prostředí a stroj začíná pracovat. Robot dokáže zdít až do výšky 2 750 mm. V rámci své činnosti a naprogramování stroje lze nadefinovat také stavební otvory. Zdicí stroj na stavbě operačního centra pracoval 14 dní. Po dobu svého působení vyzdil 1. a 2. nadzemní podlaží o celkové výměře 703,2 m2.

Dostavba D4 je rovněž největší liniovou stavbou v ČR, která využije technologii BIM. Díky BIM dostane dálnice „digitální dvojče“, které bude obsahovat veškeré informace o jednotlivých součástech dálnice a klíčovou dokumentaci, jako jsou kolaudační rozhodnutí a manuály. Technologie BIM se podílí také na plynulém přechodu mezi fází výstavby a provozu a zajistí vysoce kvalitní údržbu dálnice D4 po celou dobu 25 let trvání koncese.


Šetrně a bezpečně

Zcela mimořádný důraz je při budování dálnice kladen na bezpečnost, a to jak bezpečnost zaměstnanců pracujících při samotné výstavbě, tak následně uživatelů dálnice. Pro udržení plynulosti dopravy, předvídání potřeb údržby a možnost okamžité reakce na případné události jsou využívány nejnovější technologie. Důležitou součást této stavby představuje také komplexní informační systém poskytující řadu technologických služeb včetně úsekového měření, kamerového dohledu, který pokryje 100 % dálnice i přilehlých oblastí, SOS tísňových telefonů, vysokorychlostních vah, meteostanic, variabilních dopravních značek a informačních panelů a analyzátorů dopravního proudu. Na více než 4,3 km nové dálnice budou protihlukové stěny, které zajistí ochranu okolních obcí před hlukem z nově postavené dálnice.

Velmi velkoryse jsou pojaty i projekty udržitelnosti stavby a ochrany životního prostředí v jejím okolí. V současnosti se připravuje nebo realizuje celkem 15 projektů, které jsou zaměřeny na redukci odpadů, úspory ve spotřebě vody nebo ochranu přírody a podporu biodiverzity. Ekologické aspekty se propisují i do technologií. Počítá se například s využitím fotovoltaických panelů v operačním centru nebo s nadstandardním počtem dobíjecích stanic na odpočívkách. Podél celé trasy budované dálnice D4 se na jaře po obou stranách začne vysévat speciální obohacená travní směs. V ní je vedle tradiční trávy vysoký podíl lučních bylin a květin, které jsou přirozené pro tuto oblast a podpoří tak rozvoj biodiverzity v této lokalitě. Současně se budou nahrazovat dřeviny, které bylo nutné vykácet při vytyčování trasy.


Průkopnický projekt PPP

→ Dálnice D4 je dostavována v modelu PPP (Public Private Partnership, tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru). Je to typ smluvního vztahu, v němž soukromá společnost zajišťuje výstavbu a provoz infrastrukturních projektů nebo služeb, které jsou jinak doménou státu.

Právě silniční infrastruktura je ve světě zdaleka nejčastějším typem takového partnerství, PPP má ale mnohem širší využití. 

Model PPP může být pro stát výhodný v mnoha ohledech. V jeho prospěch mluví financování i rychlost výstavby. V případě dostavby D4 vzniká 32 km nové dálnice a 16 km stávající dálnice bude rekonstruováno, a to vše během 3 let a 8 měsíců.