Zpracoval: Ing. Petr Svoboda

Osmé pracovní jednání týmu č. 11 pro BOZP se uskutečnilo pod patronací společnosti Skanska, a.s., dne 24. 11. 2022 v Praze. Hostitelskou organizaci a její aktivity především v oblasti BOZP představil Ing. Lukáš Koubek. Kontrolu plnění úkolů z poslední porady provedl Ing. Petr Svoboda. Zástupci týmu č. 11 měli možnost připomínkovat směrnici č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích a také měli doplnit statistiky týkající se incidentů. Obě problematiky byly řešeny na jednání týmu.

Ing. Svoboda stručně informoval o nejdůležitějších aktivitách Sdružení v posledním období, především o jednání s Ministerstvem dopravy týkajícím se kompenzace významného nárůstu cen některých komodit a o úspěšné opravě vyhlášky č. 273/2021 Sb., která se týká nakládání s odpady, Dokončena byla rovněž řada technických norem, a to v oblasti asfaltových prací a recyklace na místě. Je velkou snahou v předpisech umožnit maximálně efektivně opětovně použít R-materiál. S těmito aktivitami jde ruku v ruce také snaha o zjednodušení procesu otevírání nových dobývacích prostor v kamenolomech.   

Bezpečnostní ředitel ŘSD ČR Mgr. Vyroubal informoval podrobněji o probíhající aktualizaci směrnice č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, kterou zpracoval Mgr. Ivo Kubašta. Připomínky od členů týmu č. 11 byly zapracovány a Mgr. Vyroubal přislíbil znovu finální verzi zaslat členům týmu.

Následovala diskuze týkající se majáků. Policie jejich použití pokutuje, pokud jsou instalovány dříve, než je to podle jejich názoru nutné. Nicméně je ze strany policie složité dokázat, že by bylo možné instalovat maják později dostatečně bezpečně. Bylo proto doporučeno postupovat dále tak, že se instalují majáky na bezpečném místě před zahájením jízdy na staveniště.  Mgr. Vyroubal přislíbil se jednání týmu zúčastňovat pravidelně. Z jednání se tentokrát omluvil p. Prášil, který se problematikou BOZP zabývá v rámci provozního úseku ŘSD ČR vzhledem k tomu, že by neměl od jarního jednání týmu k představení žádné novinky ani data týkající se nehod.

Na posledním jednání týmu byl stanoven závěr, že si členové týmu v rámci svých organizací rozmyslí, jaká forma mediální kampaně k ohleduplnému průjezdu uzavírkami by mohla být vhodná pro společnou platformu. Předsednictvo Sdružení společnou aktivitu a pokračování v mediální kampani doporučuje, byť není zřejmě v nejbližší letech reálná podpora ze strany BESIP, protože ten se každý rok zaměřuje na jiné ohrožené skupiny, uzavírky a pracovníci v uzavírkách byli tématem roku 2020. Ing. Lukáš Koubek navrhl zpracovat jednodušší video, které by bylo natolik zajímavé, aby bylo dostatečně sdíleno. Následovala diskuze, že by bylo možné podobné video přímo natočit nebo zakoupit licenci na nějaké již zpracované video zahraniční.

Ing. Svoboda dále uvedl, že se bohužel po ukončení kampaně „Naše práce není válka“ přestala sbírat data, jaké následky mohou mít incidenty způsobené veřejností. Bylo odsouhlaseno na tento sběr dat navázat, aby bylo možné vysledovat trendy a také získat argumenty pro úpravu zadávací dokumentace. Součástí sběru dat jsou i popisy nebezpečných situací. Vzhledem k tomu, že má tým č. 11 vytvořen prostor v rámci MS Teams, bylo již dříve domluveno, že budou tyto popisy ukládány do vytvořené složky.

Dalším bodem jednání byla problematika vydávání strojnických průkazů. Téma bylo řešeno již na jednání týmu pro vzdělávání, kde problematiku nastolil Mgr. Zdenek Kostříž ze společnosti Metrostav, a.s. Ing Svoboda informoval o závěrech z tohoto jednání. Přizvaný zástupce Ing. Ladislav Vaněk z MPO na jednání týmu pro vzdělávání uvedl, že se snažili v minulosti zrušit vyhlášku č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů a nahradit nařízením vlády v návaznosti na zákon č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nicméně tyto snahy neskončily pozitivně, tudíž vyhláška stále platí, byť je zrušený zákon, ke kterému byla zpracována.  Jediná opora pro strojnické průkazy je v zákoníku práce, přičemž požadavek ze zákoníku práce lze naplnit třemi způsoby – buď zaměstnavatel školí sám, nebo se obrátí na někoho, kdo má živnostenský list ke školení, nebo lze postupovat podle zásad stanovených ve vyhlášce. Dle MPO má vyhláška výhodu v tom, že existují osnovy, podle kterých se postupuje. Lze tedy vždy seznat, z čeho byl účastník proškolen.

Z následné diskuze v rámci týmu pro BOZP vyplynulo, že zúčastněným společnostem Sdružení stav, kdy je možné postupovat třemi způsoby, vyhovuje, přičemž převažoval názor, že školení samotným zaměstnavatelem má největší přidanou hodnotu. Bylo proto doporučeno pouze upozornit na problematiku dopisem na MPSV s apelem na úpravu legislativy.

Ing. Svoboda podal stručnou informaci o některých akcích, školeních a konferencích, všechny aktivity je možné sledovat na www.sdruzeni-silnice.cz. Připomněl přípravu konference Asfaltové vozovky 2023, Projektování pozemních komunikací a Silniční konferenci, pro kterou Sdružení tradičně připravuje blok věnovaný digitalizaci. Dále pak Road fest (www.roadfest.cz), kde je představována zážitkovou formou práce v silničním stavitelství. V roce 2023 by se měl Road fest uskutečnit v Lipníku nad Bečvou a v Českých Budějovicích. Na Road festu jsou vždy prezentovány i prvky BOZP, např. ochranné oděvy, alko brýle, dopravní výchova apod. Pilotně byl připraven rovněž Road camp, což je příměstský tábor pro děti pořádaný v Praze, v roce 2023 bude uspořádán na Střední průmyslové škole stavební v Dušní.

Závěrem vedoucí týmu pro BOZP Lukáš Koubek shrnul úkoly a jednání ukončil. Příští jednání se bude konat pod záštitou společnosti Metrostav Infrastructure, a.s.