ročník 2022_zveřejněno 8. července 2022 ÚNMZ


VYDANÉ ČSN

ČSN P ISO 6707-3 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 3: Termíny týkající se udržitelnosti staveb*); vydání: červenec 2022

ČSN P ISO 6707-4 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 4: Termíny pro facility management*); vydání: červenec 2022

ČSN EN 13286-41 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy; vydání: červenec 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13286-41 (73 6182) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy; vyhlášena: květen 2022


OPRAVY ČSN

ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřiky a nátěry; Vydání: Květen 2021
Oprava 1
; vydání: červenec 2022 (Oprava je vydána tiskem)


EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ
K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 933-9 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 9: Posouzení jemných částic – Zkouška methylenovou modří; EN 933-9:2022; platí od 2022-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 933-9+A1 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 9: Posouzení jemných částic – Zkouška methylenovou modří; vydání: září 2013

ČSN EN 1097-6 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti; EN 1097-6:2022; platí od 2022-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1097-6 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti; vydání: únor 2014


ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ
ŘEŠENÍ BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

73/0037/22 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky (EN 12697-36:2022 (CPR) **)

73/0038/22 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 37: Zkouška horkým pískem pro zjištění přilnavosti pojiva u předobalené drti pro vtlačované vrstvy (HRA) (EN 12697-37:2022 **)