Zpracoval: Ing. Petr Svoboda

Dne 16. 5. se v Praze pod patronací společnosti Colas CZ a.s. uskutečnilo 7. jednání týmu č. 11 pro BOZP. Hostitelskou organizaci představil Ing. Petr Vencl. V prezentaci popsal organizační strukturu společnosti a filozofii společnosti v oblasti BOZP. Účastníky jednání pozdravil rovněž ředitel společnosti Colas CZ, a.s. Ing. Tomáš Krones, představil nejvýznamnější projekty, které společnost realizuje a potvrdil důležitost problematiky BOZP v organizaci. Kontrolu plnění úkolů z poslední porady provedl tajemník týmu Ing. Petr Svoboda. K závěru týkajícímu se příslibu projednat v rámci ŘSD ČR nutnost provádět systematickou úpravu plánu BOZP před výběrovým řízením na provedení stavby je nutné se vrátit příští jednání týmu, bezpečnostní ředitel ŘSD ČR se z jednání týmu bohužel z důvodu jiné pracovní aktivity omluvil. O informace v této záležitosti a také k problematice činnosti koordinátora bezpečnosti práce byl požádán o vyjádření Rudolf Altof ze společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.

Vedoucí týmu vytvořil v rámci souborů v TEAMS složku ke sdílení nebezpečných situací i vzor formuláře a také do složky umístil informace týkající se společnosti Skanska. Informace od dalších firem bohužel zatím ve složce nejsou a zástupci firem byli požádáni o doplnění.

Dále Ing. Svoboda stručně informoval o nejdůležitějších aktivitách Sdružení v posledním období, především o vyjednání s ministerstvem dopravy týkajícím se kompenzace významného nárůstu cen některých komodit. Vyjádřil rovněž obavy, aby nedostatečná úroveň kompenzací neznamenala zhoršení kvality nebo šetření v oblasti BOZP. 

Zástupce provozního úseku ŘSD ČR Michal Prášil se zúčastnil on-line. Ve svém vystoupení popsal německé předpisy týkající se psychické zátěže personálu správy a údržby silnic. Dále M. Prášil popsal vývoj nehodovosti při práci na dálnici a vývoj počtu nehod od roku 2011 na krátkodobých pracovních místech. Ve statistikách jsou zahrnuty údaje z cca tisíce kilometrů dálnic a týká se letní údržby. V roce 2014 byla zavedena některá opatření (prahy, šipky, kužely, ..), což mělo pozitivní dopad. V roce 2021 bylo evidováno 70 nehod, co se týká míst nehod, tak jsou v levém pruhu 4, v pravém 26 a na krajnici 25. Krajnice se stává nebezpečnější. Celkem bylo ohroženo 38 pracovníků v kabině a 10 venku. Přibývá bočních nárazů na krajnici. 4 pracovníci byli zraněni těžce, 2 lehce. Vinicí nehod jsou především velká nákladní auta (31), malá nákladní auta (19) a osobní auta (8). Nákladní auta tak jsou pro pracovníky údržby až 14krát nebezpečnější. V roce 2022 už bohužel došlo k úmrtí a těžkému zranění. Celkem je v roce 2022 evidováno už 19 nehod. Na www stránkách ŘSD ČR jsou v technických dokumentech směrnice a také Minuty pro bezpečnost s popisem nehody a opatřením k nápravě. Dále M. Prášil představil německou směrnici pro bezpečnost práce při práci na silnicích. Byly v ní stanoveny bezpečnostní odstupy, které vyvolaly diskuzi a omezují jízdní pruhy a rychlost. U nás zřejmě k takovému razantnímu omezení v nejbližší době nedojde. Některé záležitosti ovšem ŘSD ČR převzalo. V roce 2021 byla doplněna Příručka pro označování pracovních míst. Byla doplněna další schémata pro vyšší zabezpečení. Na základě letošní nehody začaly být prahy a kužely používány i na krajnici. Vznikla i schémata pro silnice 1. třídy. Do konce roku vzniknou i schémata pro silnice v obci. V současné době probíhá aktualizace směrnice 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, směrnice bude zaslána členům týmu k vyjádření. S tím souvisí také výstražné oděvy, byla zpracována novela výkresu R 83. Změna nastala ve schématech ke světelným signálům a používání šipek nebo křížků.  

Následovala diskuze týkající se výstražných prvků v rámci které bylo potvrzeno, že není nutné ze strany dodavatelů používat barvu předepsanou pro pracovníky ŘSD, ale předepsanou třídu výstražných oděvů a bezpečnostní prvky.

Příspěvek k problematice měření rizikových faktorů jednotlivých činností přednesl Pavel Hovanec ze společnosti Swietelsky stavební, s.r.o. Prezentoval návrh na možnost sdílení měření rizikových faktorů jednotlivých činností. Měření stojí velké prostředky, není stanoveno, jak často se provádí přeměřování. Obvykle je stanoveno pětileté období. Kategorizace prací a měření není vždy akceptováno z jiného kraje. Členové týmu si proto vyměnili názory, jak kategorizaci provádět a jaké jsou názory Hygienických stanic v jednotlivých krajích. Bylo domluveno, že sdílení měření je možné v rámci organizace a využití z jednoho kraje do druhého (v některých případech).

Dále si členové týmu vyměnili názory v problematice zátěže teplem a OOPP především u pracovníků pokládky asfaltových směsí.

Následně proběhla diskuze k možnosti navázat na mediální kampaň zaměřenou na průjezd uzavírkami, která byla Sdružením realizována v roce 2020. Nejeví se přitom vhodné pokračovat v kampani s válečnou problematikou, přestože se jednalo o nadsázku. Byl stanoven závěr, že si členové týmu v rámci svých organizací rozmyslí, jaká forma by mohla být pro společnou platformu vhodná. Předsednictvo společnou aktivitu a pokračování v mediální kampani doporučuje, byť není v nejbližší letech reálná podpora Besipu, protože ten se každý rok zaměřuje na jiné ohrožené skupiny, uzavírky a pracovníci v uzavírkách byli tématem roku 2020 i díky vrcholící rekonstrukci D1. Je tedy zřejmé, že se s největší pravděpodobností nepodaří získat tak vysoký objem finančních prostředků od Besipu na nákup reklamy v televizi, jak tomu bylo v kampani v roce 2020. Velice přínosné by bylo zaměřit se na řidiče kamiónů, a to i cizince.

 V rámci týmu byla do roku 2020 shromažďována data týkající se nehod. Výsledná data ze statistiky byla publikována v rámci mediální kampaně, aby bylo dokumentováno, jaké následky mohou mít incidenty způsobené veřejností. Dále bylo domluveno, že se vytvoří prostor pro sdílení nebezpečných situací a anonymizovaných incidentů. Vzhledem k tomu, že má tým č. 11 l dispozici prostor v rámci MS Teams Sdružení, vedoucí týmu zde vytvořil složku a návod, jak by informace mohly vypadat a vložil stručné popisy nehod za společnost Skanska. Další firmy data zatím nevložily, byli proto všichni požádáni o doplnění.