Jednání TC EAPA se uskutečnilo 17. 3. 2021 formou videokonference a zúčastnilo se ho více než 20 členů TC.

Nejprve podal Breixo Gomez informaci o činnosti pracovní skupiny (TF) EAPA pro využívání R-materiálu.
Skupina měla 7 zasedání a připravila podrobný interní dokument „Re-use of Reclaimed Asphalt EAPA Task Force Report“, který má 71 stran. Dokument je dostupný na webové stránce EAPA v sekci pro členy pod označením TC-21-N1271-TF-RA-21 N059. Od posledního zasedání TC EAPA v roce 2020 bylo provedeno v textu jen několik menších změn. Dále pracovní skupina připravila dva návrhy kratších dokumentů, které budou po schválení vedením EAPA veřejné. První dokument jsou doporučení pro silniční správy k dosažení kruhové ekonomiky novým využitím a recyklací asfaltového R-materiálu (Recommendations for Road Authorities to achieve circular economy through the re-use and recycling of asphalt). Dokument je evidovaný na webu EAPA jako TC-21-N12722-TF-RA-21 N060. Druhý text je 4stránková brožura pro evropskou administrativu „Asphalt – The Key Construction Product for the European Circular Economy“ evidovaná pod číslem TC-21-N12723-TF-RA-21 N060. Na základě některých připomínek na jednání TC B. Gomez provede menší úpravy textů a zašle členům TC k odsouhlasení.

B. Gomez dále informoval o činnosti pracovní skupiny EAPA pro nízkoteplotní asfaltové směsi (TF Warm Mix Asphalt). Ta zahájila činnost v listopadu 2020. Zatím měla 3 on-line zasedání. Poslední bylo v únoru 2021. Záměrem je aktualizovat stanoviska EAPA k používání nízkoteplotních asfaltových směsí, včetně dokumentu EAPA z roku 2014. Cílem má být vypracování obdobných dokumentů, jaké již dokončila pracovní skupina pro recyklaci, tj. podrobný interní dokument a kratší dokument určený pro státní správu a další instituce. Na jednání se diskutovalo o vhodné definici nízkoteplotních asfaltových směsí v tomto dokumentu, protože v literatuře existují různé mírně odlišné definice a charakteristiky těchto směsí. Nakonec byla v TC doporučena tato obecná definice: „Nízkoteplotní asfaltové směsi jsou směsi, které jsou definovány v normách řady EN 13108, vyrobené technologiemi, které umožňují významné snížení teplot při výrobě a pokládce, ve srovnání s ekvivalentní asfaltovou směsí vyrobenou za horka.“ B. Gomez ukázal dotazník k využívání WMA, který bude rozeslán členským organizacím. Na webu EAPA je v sekci Task Forces jako dokument TF WMA-21-N023. Do tohoto dokumentu má být ještě doplněna výše uvedená definice WMA s dotazem, zda členské organizace s definicí souhlasí.

Poté se krátce jednalo o dokumentu „Asphalt in Figures“, který poskytuje přehled o výrobě asfaltových směsí v různých evropských zemích. Dokument je každoročně vypracován sekretariátem EAPA na základě informací od členských sdružení. Protože není jisté, zda všechny členské organizace používají stejnou terminologii, rozešle jim B. Gomez dopis s požadavkem na některá upřesnění.

V dalším bodě jednání podal B. Gomez informaci o spolupráci EAPA-RILEM. Mezinárodní organizace RILEM sdružující laboratoře a experty, kteří se zabývají výzkumem v oblasti stavebních materiálů, systémů a konstrukcí, má tři hlavní cíle. Těmi jsou podpora udržitelné a bezpečné výstavby, stimulování výzkumu a podpora mezinárodní spolupráce. V rámci RILEM fungují různé mezinárodní komise. Z nich se 6 zabývá tématy, které se týkají asfaltových pojiv a asfaltových směsí. Další 3 témata se připravují. Těmi jsou asfaltové směsi s pojivy modifikovanými polymery, emise při práci s asfaltovými pojivy a směsmi a recyklace založená na funkčních vlastnostech (performance based).

RILEM má zájem prohloubit spolupráci s EAPA, aby se zohlednily potřeby výroby a posílilo spojení výzkum–praxe. Jedná se o účasti EAPA na mezilaboratorních zkouškách (dodáním některých materiálů a podkladů pro zkoušky nebo spolupráce při jejich vyhodnocování). Také se plánuje společná organizace seminářů či krátkodobých školení. Uvažuje se o tom, že by se EAPA stala členem RILEM. Má být vypracován krátký dokument (cca 10 stran) k možné spolupráci. Plánuje se on-line účast zástupců EAPA na podzimním jednání RILEM, které je plánováno v Srbsku.

Poté podal B. Gomez stručné informace o jednáních různých technických komisí CEN, kterých se jako zástupce EAPA zúčastnil. Informoval, že příští jednání komisí CEN mají být v dubnu 2021 a poté v říjnu a listopadu 2021. Na dubnovém jednání CEN TC 336 Asfaltová pojiva by mělo být dokončeno vypořádání připomínek k návrhu normy prEN 14023 Asfalty modifikované polymery. K verzi, která byla předložena v červnu 2020, přišlo 40 stran připomínek. Plánuje se, že by v srpnu 2021 byla tato norma předložena k formálnímu hlasování. V současné době je několik norem na laboratorní zkoušky asfaltových pojiv v revizi. Plánuje se provést také revize zkoušky MSCRT dle EN 16659.

B. Gomez podal také krátkou informaci k jednomu bodu, který nebyl na programu jednání TC EAPA. V březnu 2021 obdržela EAPA e-mail od Bernarda Gindroze týkající se přizpůsobení klimatickým změnám. B. Gindroz je konzultantem a expertem EU na otázky energie, klimatických změn a dopravy, kromě toho pracuje v Nizozemském královském institutu pro normalizaci (NEN). Evropská komise vydala v roce 2014 mandát CEN-CENELEC „Adaptation to Climate Changes“ (ACC) pro přizpůsobení se změně klimatu (M/526). Mandát je zaměřen na přizpůsobení se změně klimatu úpravami norem pro infrastruktury v nejzranitelnějších odvětvích: stavebnictví, doprava a energetika. Informace a další odkazy k tomuto tématu k tomu jsou dostupné na https://www.cencenelec.eu/standards/Topics/Environment/Pages/Climatechangeadaptation.aspx.

Otázkám přizpůsobení se změnám klimatu se věnoval již výzkumný projekt financovaný EU s názvem RESIN (Climate resilient cities and infrastructure), který skončil v roce 2018. Podílela se na něm města: Paříž, Manchester, Bratislava a Bilbao. Na něj mají navázat další práce. V rámci Evropské zelené dohody Evropská komise předložila v únoru 2021 novou strategii přizpůsobení změnám klimatu. NEN byl pověřen přípravami na zavádění možných změn norem. Proto B. Gindroz EAPA v březnu 2021 kontaktoval. EAPA byla vyzvána, zda má zájem podílet se na pracích k některým tématům v rámci ACC.

Na jednání TC EAPA k tomu byla krátká diskuze. Bylo konstatováno, že EAPA by neměla tříštit síly účastí v různých komisích či jednáních o možných budoucích změnách legislativy, které nejsou urgentní. Na druhé straně je zapotřebí, aby byla EAPA včas informována, pokud by se uvažovalo o úpravách norem týkajících se našeho oboru. EAPA nejprve požádá B. Gindroze o další údaje, poté zašle bližší informaci členským organizacím. Na podzimním jednání TC EAPA by se o tomto tématu mělo znovu jednat.

Na jednání TC EAPA bylo upozorněno na pilotní projekt výzkumu elektricky poháněných hybridních trolejových vedení eWayBW https://ewaybw.de/. Na vybrané veřejné zkušební trase mezi Kuppenheimem a Gernsbachem-Obertsrotem mají být dva úseky elektrifikovány trolejovým vedením. Mají zde jezdit těžká nákladní vozidla poháněná elektrickým proudem z tohoto nadzemního vedení. Na uvedené webové stránce je také krátký instruktážní film popisující princip navrženého řešení. Stavba měla být realizována v roce 2021, ale pandemie covid-19 způsobila zpoždění navrženého projektu. V Německu byl ale již vybudován jiný zkušební úsek s touto technologií, a to ve spolkové zemi Schleswig-Holstein. Video ukazující provoz na tomto zkušebním úseku v roce 2020 je ke zhlédnutí na https://www.youtube.com/watch?v=KxgYQDaLG-8.

Na TC EAPA se také krátce diskutovalo o využití odpadních plastů do asfaltových směsí. V poslední době se tomu tématu věnuje pozornost v USA. Americké sdružení NAPA vydalo ve spolupráci s Asphalt Institute v roce 2020 dva dokumenty o použití PE do asfaltových směsí. Ty lze stáhnout na webové stránce NAPA. Na webu EAPA jsou v sekci pro členy konečné verze těchto dokumentů. Mají označení TC-21-N1274 a 75. Na jednání TC zaznělo, že obtíž je v tom, že termín plasty zahrnuje tisíce různých látek, takže je velmi obtížné získat nějaké obecně platné závěry. Carsten Karcher navrhl, aby EAPA vypracovala k tématu krátkou jednostránkovou informaci. Příspěvek o využití odpadních plastů do asfaltových směsí byl i na semináři o valorizaci odpadů a použití sekundárních surovin v silničním stavitelství organizovaném RILEM v prosinci 2020.

V další části jednání TC byla podána stručná informace o stavu několika dokumentů připravených EAPA k vydání, po jejich schválení vedením EAPA. Jde o dokument EAPA o použití asfaltových směsí v železničním stavitelství „Asphalt in railway tracks“ (TC-21-N1266 a 67), dokument o asfaltových vozovkách pro velká dopravní zatížení „High-performance Asphalt Pavements – adapting for future road networks“ (TC-21-N1269 a 70) a o připravenosti evropské silniční sítě pro propojená automaticky řízená a elektrická vozidla „Classification of Readiness of European Highways for Adopting Connected, Automated and Electric Vehicles“ (TC-21-N1268).

C. Karcher podal stručnou informaci o kongresu E&E 2021. Kongres se bude konat on-line. Do 20. 4. 2021 se bude možné přihlásit se sníženými poplatky.

M. Wendel připraví pro příští jednání TC EAPA informaci o použití různých pojiv s přísadami rostlinného původu ve Skandinávii.

B. Gomez upozornil, že na webovou stránku EAPA je možné umísit i zajímavé příspěvky členských organizací EAPA k různým technickým tématům, budou-li přeloženy do angličtiny.

Příští jednání TC EAPA se uskuteční na podzim 2021. Místo a organizace budou upřesněny podle pandemické situace.

Vypracoval: Ing. Jiří Fiedler
Březen 2021

Příloha ke zprávě z jednání TC

Záznam diskuze k nízkoteplotním asfaltovým směsím (WMA), zaslaný B. Gomezem dne 2. 4. 2021

K. Johannsen:
V Německu je vyvíjeno velké úsilí na zvýšení použití WMA a splnění limitu expozice výparů dle MAK 1,5 mg/m3. Většina silničních firem v současné době zkouší nové postupy na zkušebních sekcích, aby získaly odborné znalosti.

M. Wendel:
Ve Švédsku vyžadují investoři 30 % prací údržby s využitím WMA. Spíše s cílem zlepšení pracovních podmínek než kvůli emisím.

M. Simms:
Ve Velké Británii je to stále málo používaná technologie.  Klienti se zdráhají ji používat pro nedostatek zkušeností. Systém Environmentálních prohlášení o produktu (EPD) může v budoucnu tlačit na to, aby bylo WMA více využíváno.

G. Lange:
V Norsku bylo vloni 27 % z celkové produkce asfaltových směsí WMA. Regionální silniční správy, které mají na starosti údržbu silničních komunikací, požadují WMA. Některé smlouvy zahrnují, že pokud se použije více než 40 % WMA, dodavatel získá bonus. Od roku 2019 do roku 2020 byl zaznamenán nárůst o 5 %.

J. L. Peña:
Ve Španělsku někteří dodavatelé pojiv nyní nabízejí pojiva s nízkými emisemi, které obsahují určité přísady. Jedná se o paralelní strategii snižování teploty.

B. Lund-Jensen:
V Dánsku neexistují žádné požadavky na teploty při výrobě a pokládce asfaltových směsí. Zaměřují se na zhutnění a homogenitu provedené vrstvy. Při použití WMA se požaduje záruka 5 let. Celkově je WMA asi 20 %. Používá se hlavně na velkých stavbách.

C. Leroy:
Ve Francii byly vypracovány pokyny a stručná specifikace pro investory, aby se zaměřili na snížení teplot při výrobě a pokládce asfaltových směsí. Diskuze se státní správou vedly k závazku vyrábět více než 80 % směsí s teplotou pod 150 °C.

P. Kregting:
V Nizozemsku je situace podobná jako ve Velké Británii, ale výrobci jsou tlačeni k používání WMA ke splnění emisních limitů (např. nové limity pro benzen, zejména při použití R-materiálu). V příštích letech se očekává nárůst využívání WMA.

N. Kolozsvári:
V Maďarsku nejsou v současnosti žádné problémy s předpisy o výparech nebo emisích. Proto investoři nepožadují WMA a jeho použití je velmi omezené.

J. Fiedler:
Využití v České republice je stále velmi nízké. Je předepsán jen v konkrétních případech, jako jsou vozovky v tunelech. Výrobci a dodavatelé se zdráhají sami WMA používat vzhledem k vyšším výrobním nákladům. Sdružení pro výstavbu silnic poskytuje dodavatelům informace o situaci v Německu, aby se mohli včas předem připravit, pokud by se v budoucnu podobné požadavky zavedly i v ČR.

E. Crews:
V USA zveřejnilo sdružení NAPA v roce 2019 průzkum ukazující využití WMA kolem 90 milionů tun (přibližně 40 % celkové produkce). Z toho je cca 60 % technologie pěnoasfaltu. S použitím různých přísad se vyrábí cca 40 %. Je možné, že nová administrativa zavede přísnější požadavky. Použití WMA se tedy může ještě zvýšit.