Asfaltové vozovky, nebo cementobetonové kryty? Tato otázka, byla v minulosti předmětem častých diskuzí. V současné době jsme však dospěli k sofistikovanějšímu řešení. Zkušenosti uplynulých let prokázaly možnost úspěšného použití obou materiálů současně.

Kombinace místo konkurence

Asfaltové směsi a beton jsou stavební materiály s velmi rozdílnými vlastnostmi. V současné době však již nejsou považovány za „protivníky“. U nového typu technologií hybridních vrstev jsou obě technologie cíleně kombinovány, protože se vynikajícím způsobem doplňují. K tomuto zjištění se dospělo na základě poznatku, že jízdní pruhy našich dálnic a rychlostních silnic jsou namáhány těžkou dopravou značně odlišně. Tak je možné (přes stejnou třídu dopravního zatížení) použít na různých jízdních pruzích jako brusné vrstvy rozdílné technologie.

Využití předností obou technologií

Horizontální hybridní technologie využívá předností obou stavebních materiálů (asfaltových směsí a betonu) a lze ji využít stejně dobře u novostaveb jako při opravách a rekonstrukcích dálnic a rychlostních silnic: beton pro odstavné pruhy a první (pravý) jízdní pruh, asfaltové směsi pak pro druhý jízdní pruh a další pruhy.

Technologie se však rovněž uplatní při rozšíření příčného řezu komunikace dodatečnými jízdními pruhy, v přechodech na zrychlovací nebo zpomalovací pruhy, případně na parkovištích nebo odpočívkách.

Pokud je volba stavební směsi (asfaltová směs nebo beton) bez výjimky orientována na přínosy a udržitelnost, vede tato technologie všude tam, kde jsou paralelně vedle sebe položeny dopravní plochy pro různě velká dopravní zatížení, k rovnoměrným cyklům údržby prováděným v delších časových intervalech.

Vhodná pro všechny třídy dopravního zatížení

Pro zavedení do praxe vydala společnost FGSV pod číslem Nr. 819 Pokyny k technologii Beton u asfaltové směsi (Hinweise zur Bauweise „Beton an Asphalt“ – H BaA). V těchto pokynech jsou obsaženy příklady použití i zásady pro projektování, konstrukci a provedení a vysvětleny názorně na obrázcích a nákresech. Principy, které jsou v uvedených „pokynech“ představeny, lze použít pro všechny třídy dopravního zatížení. Při volbě kameniva může být také použita kombinace různých barev nebo světlého zbarvení a kontrastů, které slouží ke zlepšení bezpečnosti dopravy.

Rozhodující okolnost − lokalita

Zda dříve budovat asfaltovou vozovku, nebo cementobetonový kryt, je určováno především samotnou lokalitou. Obě technologie lze realizovat bez problémů. Aby se zabránilo poškození hran cementobetonového krytu a odchylkám od standardní výšky asfaltového krytu, doporučuje se na „asfaltové straně“ pokládka obrusné vrstvy z litého asfaltu. Dále se důrazně doporučuje předpokládat u cementobetonového krytu asfaltovou mezivrstvu. Sleduje se tak zásada, že pevnost, případně tuhost konstrukce se bude plynule zvyšovat odzdola nahoru. Asfaltová mezivrstva přímo pod cementobetonovým krytem zabraňuje nadměrným napětím, a tím i vzniku trhlin.

Rozhodující pro úspěch technologie jsou spáry

Z možných kombinací podle Směrnic pro navrhování konstrukcí vozovek dopravních ploch (Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen – RStO 12) a různých variant konstrukční skladby vozovky vyplývají různá řešení i pro spáry. Přitom je konstrukce a provedení spár mezi dvěma různými technologiemi pro trvanlivost tohoto hybridního systému rozhodující. Úspěšnému řešení problému je nezbytné věnovat mimořádnou pozornost již při projektování a provedení.

V uplynulých letech byla při výstavbě horizontálních hybridních vozovek realizována při vytváření spár ve vozovce v přechodové oblasti nejrůznější řešení. Na základě získaných poznatků zpracovala Výzkumná společnost pro silniční stavitelství a dopravu (FGSV) Pokyny k technologii „Beton u asfaltové směsi“ – H BaA, ve kterých je problematika podrobně vysvětlena. Všechny varianty sledují přitom cíl, aby pronikající voda byla bez zábran odváděna do mrazuvzdorného podkladu. Takto je technologie účinně chráněna proti vzniku poruch v důsledku mrazu, rozmrazovacích prostředků a vysoké intenzity dopravy.

Horizontální hybridní vozovka – úsek na dálnici A 61

Zejména ve spolkové zemi Porýní–Falc byl o technologii značný zájem a její potenciál byl již využit v praxi. Od roku 2017 bylo v aglomeraci Koblenz úspěšně realizováno v několika projektech na dálnici A 61 jako hybridní horizontální technologie více než 12 km.

Jeden z prvních úseků, který byl realizován hybridní horizontální technologií v celkové délce 4 km byla oprava mezi napojeními u Boppardu a Dieblichu. V létě a na podzim byla na tomto úseku nejdříve vybudována asfaltová vozovka, aby paralelně, bez ztráty času mohl být v extravilánu obnoven kanál. Stmelená konstrukce vozovky, dimenzovaná pro třídu dopravního zatížení Bk100 podle Směrnic pro navrhování konstrukcí vozovek dopravních ploch (RStO 12) byla v tomto případě předpokládána pro celý příčný řez komunikace ve stejné tloušťce. Pro stranu s cementobetonovým krytem byla podle Směrnic pro navrhování konstrukcí vozovek dopravních ploch (RStO 12), tabulka 2, řádek 2 zvolena zpevněná ochranná vrstva. Na straně asfaltové vozovky byla položena podle stejných směrnic (RStO 12) přiměřeně zesílená asfaltová podkladní vrstva.

Asfaltová vozovka se skládala z asfaltové podkladní vrstvy, asfaltové ložní vrstvy a obrusné vrstvy z litého asfaltu. Cementobetonový kryt byl položen jako dvouvrstvý (dvouvrstvá technologie s obnaženým kamenivem – vymývaný beton).

Po pokládce nové podkladní a ložní vrstvy na levém a středním jízdním pruhu byl pozdější pravý okraj asfaltové vozovky (případně poloha spáry) přesně změřen. V dalším kroku byly asfaltové vrstvy čistě seříznuty a obnaženy. Vpravo byla potom provedena pokládka asfaltové mezivrstvy jako základu pro cementobetonový kryt. Mezera byla potom vyplněna drenážním štěrkem a zhutněna v jediné pracovní operaci s podkladní vrstvou.

Přesné slepení asfaltové natavovací pásky s řeznou hranou asfaltové vrstvy je podstatné pro následnou funkci spáry. Tím se bere v úvahu skutečnost, že oba stavební materiály se při smršťování chovají rozdílně.

U asfaltové obrusné vrstvy se projektanti rozhodli pro litý asfalt. Protože tato vrstva podle doporučení Pokynů k technologii „Beton a asfaltová směs“ – H BaA má být položena teprve po dokončení cementobetonového krytu, byla pomocí tzv. „minibednění“ prodloužena přesná poloha spáry směrem nahoru.

Při pokládce litého asfaltu na druhý a třetí jízdní pruh bylo přizpůsobení výšky asfaltové vrstvy novému cementobetonovému krytu bez problémů možné.

Zpracovala: Marie Gajdošová

Literatura

[1] Tiemann, A., Schnorpfeil, H.: Horizontal-hybride Straßenbau, Asphalt & Bitumen 2020, Nr. 4, s. 23.
[2] Hinweise zur Bauweise „Beton an Asphalt“ – H BaA, FGSV Verlag Köln, 2017
[3] https://www.baunetzwerk.biz/asphalt-oder-beton