Dne 2. 10. 2019 se v Praze ve společnosti Skanska uskutečnilo 5. jednání týmu č. 11. Jednání zahájil vedoucí týmu č. 11 pro BOZP Ladislav Škaroupka a přivítal hosty z Ministerstvy dopravy a Ředitelství silnic a dálnic.

Kontrolu plnění úkolů z poslední porady provedl Ing. Petr Svoboda. Tabulka pro sběr dat týkajíc se incidentů na pozemních komunikacích na webových stránkách www.silnice-mosty.cz byla opět upravena v souladu s tím, co bylo domluveno na posledním jednání a byly specifikovány některé položky a způsob zadávání dat. Tato specifikace je uvedena v legendě tabulky. Na uplynulém jednání bezpečnostní ředitel ŘSD ČR přislíbil implementovat v co největší míře měření rychlosti v uzavírkách. Na některých stavbách se podařilo s dopravní policií a příslušnou obcí domluvit na zajištění měření a ukládání a výběru pokut. Mgr. Vyroubal aktualizoval sekci „Ohrožení pracovníků“ a zajistil umístění odkazu na titulní stranu webových stránek.

Pozvání na jednání týmu pro BOZP přijal ředitel samostatného oddělení BESIP Mgr. Tomáš Neřold. V úvodu představil BESIP a jeho úlohu, která spočívá především v zadávání kampaní, které jsou převážně zaměřeny na určitou cílovou skupinu účastníků silničního provozu s cílem předat řidičům co nejvíce informací. Mgr. Neřold se v médiích v poslední době vyjádřil v tom smyslu, že by se BESIP mohl v některé z dalších kampaní zabývat problematikou bezpečného průjezdu uzavírkami. Nabídl proto Sdružení možnost spolupráce. Na přípravě propagačního spotu. Aby bylo možné kampaň realizovat v roce 2020, je nutné zpracovat věcné zadání pro spot do počátku prosince 2019. Vhodná by byla úzká spolupráce s ŘSD ČR.

Ing. Petr Svoboda krátce seznámil členy týmu s výčtem aktivit SVS za uplynulé období. Podrobné informace mají členové SVS přístupné na webu www.sdruzeni-silnice.cz a v dalších infomační zdrojích SVS.

Zástupci ŘSD ČR p. Ibermajer a Prášil informovali, jakým způsobem se přistupuje k zajištění větší bezpečnosti především u krátkodobých uzavírek, které jsou v režii investora. Problematice je věnováno podstatně více pozornosti, než tomu bylo v minulosti. Jak je uvedeno výše v rámci bodu k plnění úkolů z posledního jednání týmu, na některých stavbách se podařilo s dopravní policií a příslušnou obcí domluvit na zajištění měření a ukládání a výběru pokut. Aktualizována je sekce „Ohrožení pracovníků“ a je umístěn odkaz na titulní stranu webových stránek. P. Prášil pravidelně zpracovává tzv. Minuty pro bezpečnost, které jsou poskytovány i členům týmu.

Na posledním jednání byl domluven obsah dat, které budou zatím předmětem sběru. Byla k tomu vypracována tabulka s detailním popisem s tím, že se v 1. fázi zaměříme pouze na škody způsobené veřejností a zhotoviteli/podzhotoviteli na vnější komunikaci. Tabulka bohužel nebyla ze strany většiny členů týmu vyplněna. Ing. Svoboda znovu apeloval na doplnění dat, aby bylo možné argumentovat při jednáních s investorskými organizacemi na základě zřetelných dat.

Všichni členové týmu odpověděli, že v rámci svých organizací sdílejí informace o nebezpečných situacích. Bohužel nikdo neposlal Sdružení anonymizované údaje, jak bylo požadováno na posledním jednání týmu, proto tento úkol trvá i nadále. Bylo domluveno, že budou tyto informace po jejich anonymizaci umísťovány na www.silnice-mosty.cz pod odkaz Popis nebezpečných situací. Data budou zatím zpřístupněna pouze pro členy Sdružení, ale měla by být v budoucnu přístupná i veřejnosti.

Závěrem tajemník týmu pro BOZP Ing. Svoboda shrnul úkoly a vedoucí týmu jednání ukončil.