Částka 144 rozeslána: 7. 12. 2017
vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
účinnost: 1. ledna 2018

Částka 161 rozeslána: 20. 12. 2017
vyhláška č. 452/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
účinnost: 1. ledna 2018

Částka 170 rozeslána: 28. 12. 2017
nařízení vlády č. 471/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
účinnost: 1. ledna 2018

Sbírka zákonů ČR 2018

Částka 9 rozeslána: 29. 1. 2018
vyhláška č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
účinnost: 29. ledna 2018

Částka 26 rozeslána: 29. 3. 2018
vyhláška č. 47/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
účinnost: 1. dubna 2018
vyhláška č. 48/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
účinnost: 1. dubna 2018

Částka 32 rozeslána: 18. 4. 2018
nařízení vlády č. 63/2018 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
účinnost: 21. dubna 2018

Částka 33 rozeslána: 20. 4. 2018
vyhláška č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
účinnost: 20. dubna 2018

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.