Zpracoval: Ing. Pavel Brychta

Padesáté druhé jednání týmu č. 3 pro jakost Sdružení pro výstavbu silnic se konalo 10. listopadu 2022 pod patronací SQZ, s.r.o., v Olomouci. Pro zástupce členských organizací byla možnost účasti také formou videokonference.

Po kontrole závěrů z poslední porady podal Ing. Petr Svoboda informaci o činnosti Sdružení od poslední porady týmu. Tyto informace jsou vesměs uvedeny v jiných částech zpravodaje a zejména na webových stránkách Sdružení. Ing. Svoboda prezentoval výsledky jednání s Ministerstvem dopravy (ale i ÚHOS a Ministerstvem pro místní rozvoj) týkající se řešení problematiky nárůstu cen stavebních prací vyvolaných nárůstem cen některých komodit, výsledky dalších jednání k ČSN 73 6121, ČSN 73 6147 a ČSN 73 6148 a připomínkování některých dalších metodik a technických předpisů. Informoval o zpracovaném přehledu o výrobě a pokládce asfaltových směsí. Avizoval přípravu Světového silničního kongresu, konferencí Asfaltové vozovky 2023 a Projektování pozemních komunikací a školení STEPS.

Ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., ve svém vystoupení pohovořil o vývoji svěřeného úseku a dalších předem dojednaných tématech. Tentokrát se věnoval vývoji předpisové základny Ministerstva dopravy. Aktuálně je v procesu revize či tvorby 12 TKP, 28 TP, 2 MP a 1 VL. Okomentoval každý z připravovaných předpisů v souvislosti s plánovaným termínem dokončení a řešenými problémy. Větší pozornost věnoval TKP 7, kde je, podle jeho názoru, z důvodu objemu předpisu a zejména názorové pestrosti týmu zpracovatelů ohrožen plánovaný termín dokončení. Dále nastínil návrh plánu revize předpisů pro rok 2023 a vyzval členy týmu k jeho připomínkám či doplnění. Ve střednědobém horizontu je snaha Ministerstva dopravy aktualizovat nebo zrušit technické předpisy staršího data vydání, pokud proběhnou revize podle plánu, pak v příštím roce by měly být revidovány poslední kapitoly TKP vydané před rokem 2015. U TP je, vzhledem ke značnému množství předpisů vydaných od roku 1990 do roku 2010, situace složitější. Budou vytipovány předpisy, které by bylo vhodné převést do soustavy ČSN, dále budou vytipovány tematicky podobné předpisy, nyní zejména předpisy související s recyklací a využíváním druhotných surovin. Je zvažován model veřejného připomínkování technických předpisů Ministerstva dopravy. V návazné diskuzi bylo otevřeno i téma praktického využívání CES a návazně byl formulován obecný apel směřující ke správnému a jednotnému využívání technických předpisů správci stavby.

Ing. Jan Valentin, Ph.D., seznámil přítomné s aktuálním stavem revizí vyhlášek č. 273/2021 a č. 130/2019 Sb. a vytvoření pracovních skupin ke tvorbě dalších vyhlášek v oblasti zemin a druhotných surovin. V meziresortním připomínkovém řízení je návrh novely vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Novelizace se týká zejména zmírnění zákazu skládkování spalitelných nebezpečných odpadů, umožnění dalšího využívání kalů z ČOV kategorie II, zmírnění limitu pro benzo(a)pyren a sumy PAU v požadavcích na obsah škodliviny v sušině odpadů využívaných pro zasypávání. Dochází rovněž k úpravě PAU v tabulce pro sedimenty, odsunu povinnosti vedení evidence a ohlašování podle nových vyhlášek o další dva roky do konce roku 2024. Jsou zahrnuty i zeminy a přírodní kamenivo do podmínek přechod odpad/neodpad v § 83. Jsou stanoveny nové limity pro PAU a benzo(a)pyren pro ukládání podle hloubky pod povrchem a jsou stanovena kritéria pro původ recyklátů, jejich zrnitost a užití. Dále Ing. Valentin informoval o připravované vyhlášce o asfaltových směsích (aktuální vyhláška č. 130/2019Sb.). Vyhláška se bude nově vztahovat i na znovuzískaný penetrační makadam. Princip je nastaven stejně, zařazuje se do kvalitativních skupiny a použití je rovněž obdobné s výjimkou použití, pro které znovuzískaný penetrační makadam není vhodný. Nastaveny jsou podmínky pro dočasné uložení materiálů T3 a T4 pro použití na stavbě, odkud byly získány, maximálně na 1 rok. Došlo ke snížení kongenerů PAU, což zvyšuje možnost i využívání znovuzískaných asfaltových směsí. Při odebírání více vzorků umožní u některých překročení limitních hodnot. Byla nastavena jednoznačnější pravidla pro úpravu vzorků a provádění zkoušek.

Ing. Maria Míková informovala o činnosti technické komise ÚNMZ pro stavební výrobky, jejíž členem se Sdružení stalo. Komise se nyní zabývá především novelou nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Členové komise měli možnost se podílet na návrhu Rámcové pozice ČR k této novele. Dále se komise věnuje CPR Acquis, která nyní řeší především nové mandáty pro harmonizované normy. Členové mají možnost nominovat experty do pracovních skupin, jejichž výstupy slouží pro tvorbu mandátů pro CEN k tvorbě harmonizovaných norem. Členové komise jsou takto informováni o jednáních pracovních skupiny G7 Rady EU pro technickou harmonizaci.

Ing. Jaroslav Vodička se věnoval revizi TKP 18, přiblížil tým zpracovatelů, naznačil možnost rozdělení TKP na 2 části (monolity a prefabrikáty), avizoval zapracování požadavků ČSN P 73 2404, ČSN EN 197-1, ZTKP v současné době standardně užívaných ŘSD ČR a některých výrobkových norem, u průkazních zkoušek uvedl možnost vyšší flexibility užití/záměny vstupních materiálů (složek betonu), zmínil UHPC a problematiku 3D tisku. Pozastavil se u volby vhodné metody pro zkoušky CHRL a vysvětlil zvažovaný princip kategorizace betonových konstrukcí z hlediska trvanlivosti. K problematice inspekcí betonáren doporučuje zachování současného stavu. Vyjádřil naději, že TKP 18 bude dokončeno v roce 2023. Dále se vrátil k stálému problému obsahu certifikátů z certifikace systému jakosti se zohledněním požadavků Metodického pokynu systému jakosti pozemních komunikací, kdy některé certifikační orgány, zřejmě pod tlakem svých klientů, nesprávně rozlišují externě zajišťované procesy a nakupované služby. Po vystoupení Ing. Vodičky proběhla krátká diskuze k problematice inspekcí betonáren, ve které diskutující nedospěli k jednotnému názoru.

Ing. Svoboda navázal na své vystoupení na minulé poradě týkající se kontrol České obchodní inspekce u výrobců kameniva. Upozornil na nesprávný výklad podmínek pro uvádění stavebních výrobků na trh a detailně prezentoval peripetie dílčích jednání s představiteli České obchodní inspekce a Ministerstva průmyslu a obchodu. Dále se v širším kontextu věnoval problematice zajišťování dostatku kameniva pro stavby dopravní infrastruktury. Zmínil jednak lokální nedostatky suroviny vyžadující přesun na větší vzdálenosti a tím vyšší nároky na zdroje a v neposlední řadě i zátěž pro životní prostředí. Zdůraznil nutnost většího zaměření na náhradní materiály (recykláty, struska, …). Ve svém vystoupení se opíral o detailní prezentaci přibližující průběžné výsledky studie dostupnosti kameniva pro plánované dálniční a silniční stavby a výstavbu železničních koridorů zpracovávané Sdružením ve spolupráci s Těžební unií a Českou geologickou službou.

Ing. Jaroslav Hvízdal poukázal na příkladu správkových hmot cementobetonových krytů konkrétní problémy z praxe týkající se individuálního přístupu některých správců staveb k výkladu technických předpisů.

Další jednání týmu č. 3 pro jakost, bude svoláno na přelomu prvního a druhého kvartálu 2023. Pořadatelství nabídl zástupce společnosti Skanska a.s., porada se uskuteční v Brně.

Zpracoval: Ing. Pavel Brychta