Silnice mosty 2022, 3, 11–13

Ing. Roman Zbořil, Skanska a.s.

Předmětem stavby byla rekonstrukce a částečné rozšíření silnice první třídy číslo 55 v části průtahu městem Kunovice s cílem zvýšit bezpečnost na dotčených pozemních komunikacích a posílit kapacitu silničního průtahu.

Stavba byla přibližně vymezena křižovatkami se silnicemi I/50 a původní I/50H, která je nyní silnicí III. třídy. Přesný rozsah byl definován provozním staničením mezi km 73,940 a 75,145. Délka úpravy na silnici I/55 byla tedy přibližně 1,205 km. Předmětem díla jsou rovněž křižovatky se všemi komunikacemi v dotčeném úseku silnice I/55 (I/50, I/50H, místní komunikace) včetně úprav křižujících komunikací v nutném rozsahu. V rámci stavby byla navržena dostavba, resp. rekonstrukce vybraných místních a účelových komunikací, a rekonstrukce úseku silnice I/50H (nyní silnice III. třídy, provozní staničení mezi km 2,814 a 3,015) včetně přestavby dotčených křižovatek (silnice II/498, místní komunikace). V rámci stavby prošly přestavbou rovněž trasy pro pěší a cyklisty vedené v souběhu s upravovanými komunikacemi a dotčené sjezdy k nemovitostem a došlo k vyvolaným přeložkám a doplněním stávajících inženýrských sítí.

Cílem stavby bylo zvýšení bezpečnosti na dotčených pozemních komunikacích pro všechny účastníky provozu, včetně pěších a cyklistů (v úseku navíc docházelo často k nehodám, na jednom kilometru zhruba dvacetkrát ročně), a posílení kapacity silničního průtahu, která byla dlouhodobě nevyhovující (opakující se kongesce zejména v pracovních dnech).

Investor se rozhodl pro modernizaci a opravu i přes paralelní výstavbu úseku D5508 Staré Město – Moravský Písek. S ohledem na celkový význam silnice I/55 bylo třeba veškeré problémy co nejdříve vyřešit, aby byla zajištěna funkčnost dopravní obsluhy, než bude doprava svedena na dálnici D55. Denně podle sčítání dopravy Kunovicemi projede po silnici I/55 11 000 vozidel.

Stavba doplní dříve dokončenou rekonstrukci silnice I/55 v úseku od křižovatky se silnicí I/50H (nyní III. třídy) směrem k Ostrožské Nové Vsi. Navržené technické řešení bylo limitováno okolní městskou zástavbou a nemohlo zcela odstranit negativní jevy spojené s vedením tranzitní dopravy průtahem Kunovic. Toho je možné v maximální míře docílit až v součinnosti s výstavbou dálnice D55 a samostatného západního silničního obchvatu města.

Společnými investory stavby bylo ŘSD ČR, středisko Zlín a město Kunovice. Zhotovitelem stavby byla firma Skanska, závod Brno. Technický dozor vykonává firma Infram, pobočka Brno.

Celková smluvní cena díla byla 116 mil. Kč bez DPH. Z toho bylo 88,2 mil. investice ŘSD ČR a 27,8 mil. investice města Kunovice. Stavba je rozdělena na 25 SO a 2 PS. 15 SO tvoří objekty pozemních komunikací, 11 SO jsou objekty sítí, pozemních staveb a úpravy území. U přibližně 2/3 objektů bylo investorem ŘSD ČR, 1/3 zůstává městu Kunovice.

Realizace měla být prováděna za plné uzavírky, což se ale ukázalo jako neproveditelné řešení, neboť by došlo k nežádoucímu dopravnímu omezení nejen města Kunovic, ale především souvisejících komunikací první i druhé třídy. Stavbu bylo tedy nutno stavebně rozdělit na etapy a k průjezdu stavbou byly vydávány povolenky.

Z pohledu uvedení do provozu byla stavba rozdělena na dvě etapy. První etapa probíhala od 20. 7. 2021 do 16. 11. 2021, kdy byla rozhodnutím povolena pro předčasné užívání. Tato etapa byla rozsahem od ZÚ po ulici V Grni, tj. od staničení km 73,940 po 74,89. Do 14. 3. 2022 probíhala na stavbě zimní přestávka. Následně byly zahájeny práce na druhé etapě, tj. od km 74,89 po KÚ v km 75,145. Tato etapa byla dána do předčasného užívání rozhodnutím 1. 8. 2022.

Obrázek 1: Vizualizace rekonstrukce (zdroj: ŘSD ČR)
Obrázek 2: Křižovatka náměstí Svobody – zaústění ulice Na Rynku, původní stav a vizualizace (zdroj: ŘSD ČR/autor: Ing. arch. Zdeněk Stránský)
Obrázek 3: Třída Vítězství (lokalita 6), původní stav a vizualizace (zdroj: ŘSD ČR/autor: Ing. arch. Zdeněk Stránský)

Pracovně byla stavba rozdělena na dílčí etapy s ohledem na co možná největší udržení provozuschopnosti na navazujících komunikacích první a druhé třídy i v samotných Kunovicích. S tím souvisí zejména několik postupně řešených objízdných tras pro dopravu. Počet povolenek k průjezdu stavbou dosáhl čísla cca 2 300, což se odrazilo rovněž ve složitosti vlastní realizace s ohledem na nemalý provoz samotnou stavbou. Nezanedbatelným problémem byl pohyb chodců a cyklistů stavbou, který pravděpodobně odrážel specifické folklórní kořeny místních obyvatel.

Obrázek 3: Třída Vítězství (lokalita 6), původní stav a vizualizace (zdroj: ŘSD ČR/autor: Ing. arch. Zdeněk Stránský)
Obrázek 5: Dokončovací práce (zdroj: Skanska a.s.)

Během stavby bylo třeba řešit velké množství požadavků, úprav, výjimek apod., které stavba v intravilánu přináší a před které byl zhotovitel denně postaven. Dále je nutno zmínit, že v souběhu s touto stavbou probíhala v Kunovicích v roce 2021 další velká stavba protipovodňových úprav realizovaná jinou stavební firmou.

Přes všechna tato specifika dokázal zhotovitel realizovat dílo v řádném termínu a uvést stavbu úspěšně do provozu.

Obrázek 5: Dokončovací práce (zdroj: Skanska a.s.)
Obrázek 7: Třída Vítězství po rekonstrukci (zdroj: Skanska a.s.)