Zprcovala: Ing. Radka Knottová

Zasedání správní rady dne 22. 6. 2022 se uskutečnilo v Hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Laušman, který přivítal přítomné i připojené členy správní rady, a oznámil účast hostů na SR. Pozvání přijali náměstkyně ministra dopravy Ing. Lenka Hlubučková, ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica i generální ředitel ŘSD ČR Ing. Radek Mátl.

Ing. Laušman přivítal zástupce společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. paní Janu Kaláškovou a Ing. Martina Marečka,kteří krátce společnost představili. Společnost splnila předpoklady a formální náležitosti, aby se mohla stát řádným členem Sdružení a byla jednomyslně přijata za člena Sdružení.

Ing. Petr Svoboda stručně shrnul uplynulé období činnosti sekretariátu Sdružení a Ing. Petr Laušman informoval o výsledcích jednání s ministrem dopravy, jeho náměstkyní a zástupci SFDI, SŽ a ŘSD ČR k řešení problematiky kompenzace cenového nárůstu.

Proběhla řada jednání ve věci úpravy valorizačního vzorce a úpravy příslušných článků ZOP FIDIC s náměstkyní ministra dopravy a rezortními organizacemi. Bylo domluveno, že dojde k odstranění 12-ti měsíčního posunu, tj. indexování od základního data s kvartálním účtováním s mezikvartálními nárůsty (předchozí čtvrtletí je bází 100 % pro index následujícího čtvrtletí) k 1. 7. 2022. U silničních staveb byl předložen návrh na výměnu používání stávajícího indexu za vzorec na základě indexů cen průmyslových výrobců dle ČSÚ. Ten bude upraven ve 2. kroku, kdy budou opět upraveny ZOP FIDIC RED BOOK. Zatím nelze stanovit cílový termín, ale bude snaha, aby to bylo do zahájení příští stavební sezóny. U železničních staveb MD sdělilo, že kombinace navržených indexů není pro MD přijatelná.

Z jednání na Ministerstvu dopravy ve věci Metodiky MD pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní infrastruktury vyplynuly úkoly týkající se příčinné souvislosti mezi válkou a zvýšením ceny u vyjmenovaných komodit, problematiky zahrnutí i těch staveb, které mají již zahrnutou valorizaci, problematiky zahrnutí pouze staveb s limitem nad 50 mil. Kč, specifikace komodit, problematiky sezónnosti u výpočtu a případná úprava výpočtu a problematiky míry sdílení ve výši 50 %. Pohonné hmoty a energie nejsou mezi vybranými komoditami. Jednání týkající se této problematiky stále probíhají.

Uskutečnilo se i jednání na MMR za přítomnosti JUDr. Mgr. Vlastimila Fidlera, pověřeného náměstka pro řízení sekce výstavby a veřejného investování MMR a vedoucího oddělení veřejných zakázek MMR Mgr. Vladimíra Studničky. Zástupci MMR vyjádřili ochotu po dokončení metodiky MD týkající se způsobu výpočtu valorizace, je zapracovat do svých metodických pokynů jako doporučení pro jednotlivé zadavatele.

Zástupci Sdružení se zúčastnili jednání na Ministerstvu dopravy týkající se Metodiky pro akceleraci, bohužel nedošlo ke shodě. Ze strany MD je snaha významně omezit finanční částku, kterou by byla akcelerace oceněna, jak samotným používaným vzorcem, tak dalšími omezeními. Pokud by byla vydána metodika v MD navrhované podobě, je prakticky pro ŘSD ČR nevyužitelná. Ing. P. Svoboda informoval o stavu projednávání krokovníku k administraci ZBV. Zástupci SVS a ŘSD ČR pracuji na přiblížení názoru. Z jednání ale jednoznačně vyplynulo, že složitost je především u investora a spočívá v koordinaci názorů všech odborníků a úředníků, kteří se k ZBV vyjadřují. 

O činnosti EAPA informovali Ing. Jiří Fiedler a Ing. Jan Valentin, Ph.D. Ing. Jiří Fiedler upozornil na překlad aktuálního čísla Magazinu EAPA, který je k dispozici na webu Sdružení. Informoval, že EAPA má několik pracovních skupin. Jedna z nich, skupina pro opětovné použití R-materiálu, vydala za poslední dva roky tři dokumenty. Pracovní skupina pro nízkoteplotní asfaltové směsi dokumenty zatím nedokončila. Ing. Fiedler zmínil zkoušení nových přísad do asfaltových směsí, např. odpadní plasty. Ing. Jan Valentin, Ph.D. navázal s informací o aktuálně řešených aspektech v environmentální oblasti. Informoval o nově založené pracovní skupině k dekarbonizaci a o činnosti pracovní skupiny Life Cycle Assessment. Další oblastí je problematika ochrany zdraví (výpary). Z oblasti bezpečnosti práce zmínil Ing. Valentin, že proběhla jednání ke směrnicím o karcinogenech a mutagenech a konečná dohoda vyloučila změnu, která reviduje limitní hodnotu pro respirabilní siliku.

Informace o činnosti vybraných týmů Sdružení přednesli za tým č. 3 pro jakost vedoucí týmu Ing. Stanislav Bedřich, za tým č. 9 pro kamenivo jeho tajemník Ing. Petr Svoboda a tým č. 10 pro ŽP vedoucí týmu Ing. Jan Valentin, Ph.D.

Náměstkyně ministra dopravy Ing. Lenka Hlubučková informovala, že dne 21. 6. 2022 zasedala Centrální komise Ministerstva dopravy, na které byly s účinností od 1. 7. 2022 schváleny aktualizace ZOP RED BOOK FIDIC a ZOP GREEN BOOK FIDIC. Byl tedy v RB odstraněn roční odklad valorizace a zůstal původní vzorec výpočtu. V GB valorizace obsažena není, Ing. Hlubučková však nevyloučila do budoucna možnou úpravu. Na úrovni Evropské unie byla schválena dohoda o partnerství, bylo možné tedy dokončit Operační program Doprava 3. Byl zaslán k finálnímu schválení do struktur EU a měl by být brzy schválen. Poté bude možné začít čerpat finanční prostředky z OPD3. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled je připravován, jedná se o předběžný návrh. Ze strany rezortu je připravenost ve výši 160 mld. Kč, výdajový rámec ze strany MF je výrazně nižší. Snaha bude udržet rozpočet SFDI na rok 2023 ve výši cca 130 mld. Kč. Bude zřejmě novelizován i zákon o státním rozpočtu na letošní rok, neboť SFDI vypadly příjmy ze silniční daně a částečně ze spotřební daně. Ing. Hlubučková upozornila, že v současné době bude úspěch, zůstane-li rozpočet SFDI na rok 2023 ve stejné výši jako v roce 2022. Je třeba nacházet i alternativní zdroje financování.

Ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica úvodem prezentoval financování dopravní infrastruktury
z rozpočtu SFDI v letošním roce. Vyrovnaný rozpočet SFDI na rok 2022 ve výši 127,6 mld. Kč, upravený ve výši 129 mld. Kč. Došlo k výpadkům v příjmů ze silniční a spotřební daně ve výši 5,3 mld. Kč, dle dohody ministrů bude dorovnáno. Schválením OPD3 bude možné refundovat některé výdaje a ve výsledku by se mělo jednat o celkové prostředky ve výši 135–140 mld. Kč. Je připravován rozpočet na rok 2023. Požadavky jsou ve výši 160 mld. Kč, z toho národní zdroje 129 mld. Kč a EU zdroje 31 mld. Kč. Z pohledu rozdělení výdajů: ŘSD ČR 69 mld. Kč, SŽ 75,3 mld. Kč, kraje 6 mld. Kč + 1,7 mld. Kč, příspěvky 3,2 mld. Kč. Na roky 2024 a 2025 je plánováno až 200 mld. Kč. V roce 2025 se také již počítá se splátkou na PPP ve výši 1,4 mld. Kč. Z dalších aktivit Ing. Hořelica zmínil BIM. Centrální komise MD dne 17. 5. 2022 schválila tři aktualizované metodiky: Datový standard (pro úroveň RDS a PDPS, DSP, DUR), Společné datové prostředí (CDE) a BIM protokol. Bylo rozhodnuto, že každá investorská organizace bude mít své vlastní CDE. Byl dokončen materiál Příklady k Metodice pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení. Byl zpracován návrh aktualizace Metodiky pro akceleraci a SFDI očekává ze strany SVS reakci. Byla zpracována aktualizace materiálu Ekonomické hodnocení projektů – klima a vliv na životní prostředí.

Generální ředitel ŘSD ČR Ing. Radek Mátl v úvodu potvrdil, že finanční prostředky, které letos směřují do přípravy staveb, jsou historicky nejvyšší. Letos půjde do přípravy staveb cca 5–6 mld. Kč (v loňském roce to bylo 2,5 mld. Kč). V rámci opatření byl snížen rozpočet ŘSD ČR z 59 na 57 mld. Kč. Zakázky se již vypisují, do konce roku je v plánu vypsat cca 35 velkých zakázek v celkové hodnotě cca 50 mld. Kč, např. stavba D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR v hodnotě cca 15 mld. Kč. Příprava staveb pokračuje. Ke kyberútoku Ing. Mátl uvedl, že poslal dopis s informacemi a žádostí o shovívavost, situace směrem k dodavatelům se zlepšuje, byl zprovozněn systém na veřejné zakázky i účetnictví, vypisují se tedy tendry a platí faktury. Další programy nabíhají postupně, ne všechna data však byla a budou obnovena. Předseda Sdružení Ing. Petr Laušman poděkoval hostům i členům SR za aktivní účast.