Zpracoval: Ing. Petr Svoboda

Dne 17. 5. 2022 se v Praze a s přístupem prostřednictvím videohovoru konalo 71. jednání týmu pro kamenivo. Jednání zahájila vedoucí týmu Ing. Z. Sazimová a přivítala všechny přítomné a hosty týmu, kteří měli v rámci jednání příspěvek. Hostitelem jednání byla organizace Eurovia, a.s., kterou za pomocí videoprezentace představil Ing. Michal Sýkora.

Ing. Svoboda provedl kontrolu všech úkolů z posledního 70. jednání týmu. Přestože nebyly stanoveny žádné písemné závěry, bylo dohodnuto se věnovat problematice hrozícího nedostatku kameniva včetně uspořádání konference na toto téma. Konference byla vzhledem k aktuální situaci posunuta až na období po podzimních komunálních volbách. Bylo rovněž doporučeno, zabývat se optimálním nastavením požadavků na kamenivo v navazujících technických normách a předpisech, aby byly přírodní zdroje kameniva využívány co nejšetrnějším způsobem.

Ing. Svoboda dále informoval o činnosti Sdružení za poslední období. Všechny tyto informace jsou dostupné na webu Sdružení a jsou distribuovány pověřeným zástupcům členských organizací s příslušnými přístupovými právy formou pravidelných Informací. Dokumenty z činnosti týmu jsou také členům týmu dostupné na TEAMS.

Z jednání týmu pro kamenivo se bohužel omluvil Ing. Josef Godány, zaslal ovšem podkladovou prezentaci, ve které jsou uvedeny výstupy ze studie, která navazuje na výsledky podkladového materiálu MPO z roku 2021, který zpracovávala ČGS pod názvem „Vyhodnocení aktuálního stavu a perspektivy využívání stavebních surovin v ČR s důrazem na stavební kámen a štěrkopísky. Smyslem navazující studie pod názvem „Studie dostupnosti kameniva pro plánované dálniční a silniční stavby a výstavbu železničních koridorů “, která je připravována pro další cca 4leté období pro silniční stavby, u železničních staveb až do roku 2032 je konfrontovat disponibilní zásoby požadovaných surovin v existujících aktivně provozovaných surovinových zdrojích s přijatelnou dopravní vzdáleností a ukázat reálnou potřebu surovin v daném místě.

Informaci o plánovaném Setkání těžařů podal předseda Těžební unie Ing. Pavel Fiala. Také na tomto setkání bude prezentován projekt ŘSD ČR a ČGS k problematice kameniva pro dopravní infrastrukturu. Zároveň Těžební unie připravuje návrh legislativních opatření, která by přispěla ke snadnějšímu otevírání nových dobývacích prostor. Ing. Fiala potvrdil, že konference pro odbornou veřejnost a zástupce státní a municipální správy doplněná o mediální kampaň se uskuteční nejdříve po komunálních volbách. Je potřeba domluvit především rozsah a formu mediální kampaně.

Pan Karel Krutil ze společnosti ZKK, s.r.o. podal tradiční podrobnou informaci o stavu evropských výrobkových norem. V srpnu 2021 proběhlo hlasování o návrhu EN 17555-1 „Kamenivo pro stavební práce – část 1 Požadavky”. 82,6 % států bylo pro, oproti požadovaným 65 % hlasů. Proti přijetí návrhu byly Německo, Rakousko, Itálie a Irsko. Hlavním důvodem nepodpoření návrhu bylo to, že norma neřeší problematiku alkalicko-silikátové reakce, regulovaných nebezpečných látek a dále také nejasnost s datováním zkušebních norem. Technická komise CEN/TC 154 na virtuálním plenárním zasedání dne 19. 4. 2022 přijala několik rozhodnutí. V Rozhodnutí 6/2022 TC 154 souhlasí se zahrnutím nebezpečných látek a radioaktivity do harmonizovaných výrobkových norem, jak to vyžaduje mandát M 125. To by bylo na základě poskytnutí úplného seznamu nebezpečných látek dostatečné k povolení použití kameniva v kterémkoli členském státě.

Ing. Pavla Nekulová přednesla podobně jako na jednání týmu pro asfaltové technologie za horka informaci k problematice prezentované již na konferenci Asfaltové vozovky v roce 2021. Prezentace se zabývala použitím směsí kameniv s různou ohladitelností do asfaltových směsí pro obrusné vrstvy.

Dále proběhla diskuze k možnostem zpracování zkoušek typu s využitím menšího množství kameniva s vyšší hodnotou ohladitelnosti a nutnost úprav příslušných požadavků norem. Momentálně je v revizi norma ČSN 73 6121 Stavba vozovek – hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody, v jejíchž přílohách jsou definovány požadavky na kamenivo pro jednotlivé typy asfaltových směsí. Pro ověření požadovaných parametrů by ale bylo nejspíše nutné zařazení zkoušky stanovení součinitele tření po ohlazení pro laboratorní predikci protismykových vlastností vozovek.

Ing. Petr Jasanský stručně seznámil s tvorbou OTP pro konstrukční vrstvy železničního spodku. S vydáním předpisů S 4 se objevily další frakce kameniva, které by bylo možné využít. Do konstrukčních vrstev budou spadat frakce štěrkodrtě 0/32 a nově 0/63 a minerální směs. Pod úrovní zemní pláně je možnost využít širší frakce, konkrétně 0/90, 0/125 a 0/150.  Nově OTP budou předepisovat parametry pro štěrkodrť, minerální směs a recyklovanou štěrkodrť do konstrukčních vrstev a frakce kameniva do podkladních vrstev. Zatím je k dispozici pracovní verze. Do měsíce by měla být hotova finální verze k připomínkování. Týmu pro kamenivo bude text poskytnut k připomínkám. Dále se Ing. Jasanský vyjádřil ke zkouškám a také avizoval nutnost se připravit na dovoz kameniva ze zahraničí. V rámci různého se členové týmu vzájemně informovali o problematice uvádění kameniva na trh a také o způsobu připojení značky CE.