ročník 2022_zveřejněno 8. dubna 2022 ÚNMZ

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 13567-1 (01 3104) Technická dokumentace produktu – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – Část 1: Přehled a zásady; (idt ISO 13567-1:2017); vydání: duben 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 13567-1 (01 3104) Technická dokumentace produktu – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – Část 1: Přehled a zásady; vyhlášena: březen 2019

ČSN EN ISO 13567-2 (01 3104) Technická dokumentace produktu – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – Část 2: Pojmy, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci; (idt ISO 13567-2:2017); vydání: duben 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 13567-2 (01 3104) Technická dokumentace – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci; Vyhlášena: Květen 2018

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 1463-1 (73 7018) Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky – Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky; vydání: říjen 2009
Změna Z2; vydání: duben 2022

OPRAVY ČSN

ČSN EN 16002 (72 7658) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech; vyhlášena: srpen 2019
Oprava 1; (idt EN 16002:2018/AC:2021); Platí od 2022-05-01

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ
K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN P CEN/TS 17693-1 (72 1020) Zemní práce – Zkoušky upravených zemin – Část 1: Zkouška pH pro stanovení obsahu vápna pro stabilizaci zemin (Bod stmelení vápnem LFP, Optimální obsah vápna pro úpravu LMO); CEN/TS 17693-1:2021; platí od 2022-05-01

ČSN P CEN/TS 17693-2 (72 1020) Zemní práce – Zkoušky upravených zemin – Část 2: Zkouška náchylnosti suchého materiálu k prašnosti; CEN/TS 17693-2:2021; platí od 2022-05-01

ČSN EN ISO 11432 (72 2344) Budovy a inženýrské stavby – Tmely – Stanovení odolnosti proti stlačení; EN ISO 11432:2021; ISO 11432:2021; platí od 2022-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 11432 (72 2344) Stavební konstrukce – Těsnicí hmoty – Tmely – Stanovení odolnosti proti stlačení; vydání: leden 2006

ČSN EN 1463-1 (73 7018) Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky – Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky; EN 1463-1:2021; platí od 2022-05-01
S účinností od 2023-09-30 se zrušuje
ČSN EN 1463-1 (73 7018) Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky – Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky; vydání: říjen 2009

ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ ŘEŠENÍ
BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

72/0006/22 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti (FprEN 1097-6 **)

72/0007/22 Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 9: Posouzení jemných částic – Zkouška methylenovou modří (FprEN 933-9 **)

72/0008/22 Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení (EN 12372:2021 (CPR) **)