Ing. Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic

Vážení čtenáři,
jsem rád, že mohu na stránkách zpravodaje potvrdit, že členové Sdružení pomáhají rodinám svých zaměstnanců z Ukrajiny a dalším obětem války. Pomoc je finanční, organizují zaměstnanecké sbírky, poskytuji ubytování v podnikových zařízeních, zajišťují transport z ukrajinských hranic. Zaměstnancům, kteří zůstali na Ukrajině, některé firmy dále vyplácejí mzdu. Vydržme s podporou i nadále. Sdružení samotné se přidalo finanční podporou publikace knížky pro děti v ukrajinštině a její distribuci a podporou benefičního divadelního představení.

Důsledky války pocítíme všichni, na 16. 3. 2022 jsme svolali mimořádné jednání předsednictva Sdružení k problematice cen a dostupnosti stavebních materiálů, budou jednání s ministrem dopravy, ŘSD ČR k nutnosti navýšit rozpočty u probíhajících a vysoutěžených staveb.

Kromě nejpalčivějších problémů jsme připraveni i v roce 2022 plnit úkoly vyplývající z potřeb našeho oboru ve všech jeho oblastech. 1. března 2022 jsme se proto sešli se zástupci vedení pracovních týmů, abychom zhodnotili aktivity v roce 2021, ale hlavně se shodli na nejdůležitějších tématech k řešení v roce stávajícím. Dovolte mi shrnout to nejpodstatnější, co z jednání tymů vyplynulo.

O činnosti týmu informovala vedoucí týmu č. 1 pro legislativu Ing. Marie Vebrová. V roce 2022 se tým zaměří zejména na vývoj stavebního zákona, odpovědné zadávání a zjednodušení administrace ZBV, členové týmu se zapojí i do připomínkování aktuálně projednávaných metodik.

Tým č. 2 pro projektování a přípravu staveb reprezentoval vedoucí týmu Ing. Radovan Hrnčíř, který informoval o přípravě ZOP Bílé knihy FIDIC ve spolupráci s CACE a o vývoji zavedení BIM v dopravním stavitelství. V roce 2022 bude tým pokračovat ve zmíněných aktivitách, bude usilovat o zapojení do přípravy Metodiky stanovení cen konzultačních služeb.

O aktivitách týmu č. 3 pro jakost informoval vedoucí týmu Ing. Stanislav Bedřich. Velká pozornost byla věnována elektronickému laboratornímu deníku, který je po dvouletém provozu stornován a bude vytvořen nově, v majetku ŘSD ČR. V roce 2022 se tým zaměří na komunikaci s ŘSD ČR s cílem zefektivnění elektronického stavebního deníku a CES, bude se podílet na připomínkování předpisů souvisejících se zákonem o odpadech.

Vedoucí týmu č. 4 Mgr. Karin Bílková shrnula aktivity týmu. V Jihlavě se uskutečnila akce ROAD FEST. Sdružení spolu s Nadací ABF spolupracovalo na příměstských táborech. V roce 2022 se bude tým zabývat především osvětovou činností, aby se stavebnictví dostalo do povědomí rodičů. Jsou naplánovány akce ROAD FEST a příměstské tábory.

Vedoucí týmu č. 5 Ing. Pavel Mařík konstatoval, že činnost týmu v roce 2021 byla výrazně ovlivněna epidemiologickou situací, byla zamítnuta on-line podoba jednání. Na Ministerstvu dopravy se uskutečnila jednání pracovní podskupiny na téma mosty, byl stanoven expert pro mosty. Je třeba v roce 2022 nastartovat činnost týmu, tým se sejde společně s odbornou sekcí Silniční mosty ČSS. Předpokládá se účast vybraných odborníků v TRR při zpracování a připomínkování TKP, TP, ČSN.

Za tým č. 6 pro asfaltové technologie za horka vystoupil jeho tajemník Ing. Milan Slaviček. Naplň tymu v roce 2021 byla opět zaměřena především na normalizační činnost. Byly zpracovány připomínky k návrhu novely vyhlášky č. 130/2019 Sb. a řešil se stav normy ČSN 73 6120. V roce 2022 se bude pokračovat v práci na nedokončených TKP a normách. Bude vytvořen tým, který by problematiku směsi s CRmB a jejich zkoušeni řešil a provedl by srovnání směsi s CRmB a s PmB.

O náplni jednání týmu č. 7 pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze informoval vedoucí týmu doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. Členové tymu se zabývali revizí normy EN 14023. Činnost týmu v roce 2022 se zaměří opět na připomínkování pravidelných revizí EN dle planu CEN/TC 227 a případně CEN/TC 336. Tyto činnosti budou probíhat na základě upřesnění z jednotlivých NAT, resp. v souladu s požadavky jednotlivých gestorů.

Za tým č. 8 pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy tajemník týmu Ing. Ivo Dušek zmínil důležitá témata, která se řešila v uplynulém roce. Jedná se o využití recyklovaného kameniva pro rekonstrukce CBK a o problematiku „Inspekce betonáren dle TKP 18“. Byla diskutována strategie výstavby CB krytů v ČR. V roce 2022 bude snaha dotáhnout do úspěšného konce jednání ohledně problematiky „Inspekce betonáren dle TKP 18“. Členové týmu se budou podílet na přípravě konference Podkladní vrstvy a podloží vozovek, která se uskuteční dne 20. 9. 2022.

O činnosti týmu č. 9 pro kamenivo informoval jeho tajemník Ing. Petr Svoboda. Řešila se především problematika nedostatku kameniva pro dopravní stavby. Počátkem roku 2022 bude opět zorganizován sběr dat o výrobě kameniva v kamenolomech v roce 2021. Nadále bude sledována problematika nebezpečných látek v kamenivu, možné využití vedlejších produktů, kvalita jemných částic a bude pokračovat spolupráce s Těžební unií v problematice řešení hrozícího nedostatku kameniva pro dopravní stavby.

Tým č. 10 pro životni prostředí byl zastoupen vedoucím týmu Ing. Janem Valentinem, Ph.D. V roce 2021 byla činnost zaměřena především na připomínkování legislativních návrhů a technických norem a dále na připomínkování dalších strategických dokumentů, které jsou v souvislosti s „Green deal“ zaváděny. V roce 2022 se předpokládá dokončeni připomínkování revize vyhlášky č. 130/2019 Sb. a pokračování zpracování vyhlášek pro další oblasti – betony a zeminy k druhotným materiálům vznikajícím při stavbě a rekonstrukcích pozemních komunikací.

O činnosti týmu č. 11 pro BOZP poreferoval jeho novy vedoucí Ing. Lukáš Koubek. V době nouzové stavu se členové týmu zapojili do přípravy prohlášení týkající se ochrany zaměstnanců před epidemii COVID-19 a také se zúčastnili přípravy mediální kampaně. V roce 2022 se činnost týmu zaměří na problematiku bezpečnosti práce při realizaci silničních staveb, zejména v podmínkách běžného provozu.

Samozřejmě se na nás mohou obrátit i ti, kteří nejsou přímo členy pracovních týmů, pokud by měli důležitý námět

na řešení.