ročník 2021_zveřejněno 8. listopadu 2021 ÚNMZ


OZNÁMENÍ č. 120/21

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o určených normách
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se k jednotlivým nařízením vlády
Poznámka: Tímto nařízením se doplňují oznámení o určených normách zveřejněná ve Věstníku ÚNMZ v letech 1997 až 2021.
1. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
ČSN 206+A2 (732403) Beton – specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, vydání: 10/21


OZNÁMENÍ č. 121/21

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o určených jiných technických dokumentech
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se k jednotlivým nařízením vlády
Poznámka: Tímto nařízením se doplňují oznámení o určených normách zveřejněná ve Věstníku ÚNMZ v letech 1997 až 2021.
1. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
ČSN 206+A1 (732403) Beton – specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, vydání: 4/18
Zrušena ke dni / nahrazena: vydání: 2021-10-1 ČSN EN 206+A2


OZNÁMENÍ č. 122/21

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o určených jiných technických dokumentech
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se k jednotlivým nařízením vlády
Poznámka: Tímto nařízením se doplňují oznámení o určených normách zveřejněná ve Věstníku ÚNMZ v letech 1997 až 2021.
1. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
ČSN 206+A1 (732403) Beton – specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, vydání: 5/17
Zrušena ke dni / nahrazena: vydání: 2021-10-1 ČSN EN 206+A2


VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 14031 (01 0931) Environmentální management – Hodnocení environmentální výkonnosti – Směrnice; (idt ISO 14031:2021); vydání: listopad 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 14031 (01 0931) Environmentální management – Hodnocení environmentální výkonnosti – Směrnice; vydání: září 2014

ČSN EN 1992-4 (73 1220) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 4: Navrhování kotvení do betonu; vydání: listopad 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1992-4 (73 1220) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 4: Navrhování kotvení do betonu; vyhlášena: říjen 2018

ČSN EN 1871 (73 7014) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Barvy, termoplasty a plasty za studena – Fyzikální vlastnosti; vydání: listopad 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1871 (73 7014) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Fyzikální vlastnosti; vyhlášena: květen 2021


EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ
JAKO ČSN

ČSN EN 16907-7 (72 1017) Zemní práce – Část 7: Hydraulické ukládání minerálních odpadů; EN 16907-7:2021; platí od 2021-12-01

ČSN EN 12390-1 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy; EN 12390-1:2021; platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12390-1 (73 1302) Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 2: Nedestruktivní zkoušení – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem; vydání: únor 2013

ČSN EN 1463-2 (73 7018) Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky – Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích; EN 1463-2:2021; platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1463-2 (73 7018) Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky – Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích; vydání: duben 2001


ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ ŘEŠENÍ
BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

72/0024/21 Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky – Část 4: Zkouška presiometrem Ménard (FprEN ISO 22476-4 + ISO/FDIS 22476-4 **)

72/0025/21 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity (EN ISO 17892-12:2018/prA1 + ISO 17892-12:2018/DAmd 1 **)