Zpracovala: Ing. Radka Knottová

Zasedání správní rady se uskutečnilo dne 20. 9. 2021 v Nadaci ABF v Praze. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Laušman, který přivítal přítomné a oznámil účast hostů na správní radě. Pozvání přijali náměstkyně ministra dopravy Ing. Lenka Hlubučková, ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica a generální ředitel ŘSD ČR Ing. Radek Mátl. Ing. Laušman poděkoval za četnou účast a prohlásil správní radu za usnášeníschopnou.

Ing. Laušman informoval o výsledku připomínkování upravených smluvních podmínek Žluté knihy FIDIC ŘSD ČR. Nejpodstatnější změnou je zavedení valorizace, bylo domluveno kompromisní řešení. Ještě proběhlo jedno kolo připomínkového řízení, kdy byl vyjasňován a na základě připomínek Sdružení upraven inflační vzorec.

Ing. Radovan Hrnčíř poreferoval o vývoji ZOP Bílé knihy FIDIC. Jsou zpracovány ZOP, část pro projektování, přílohy byly ze strany CACE odpřipomínkovány a zaslány zpět na ŘSD ČR. ZOP pro TDI se teprve začínají tvořit.

Ing. Laušman informoval o výsledku dosavadních jednání k navyšování cen stavebních materiálů a zhoršení jejich dostupnosti. Pracovní skupina SPS a Sdružení složená z právníků a ekonomů firem se sešla ve dnech 15. 7. 2021 a 29. 7. 2021. Ministru dopravy byl odeslán společný dopis SPS a Sdružení se žádostí o vytvoření společné pracovní skupiny, která by připravila řešení, v rámci, kterého budou moci být uhrazeny náklady vzniklé z důvodu enormně se zvyšujících cen některých stavebních materiálů. Dne 1. 9. 2021 se uskutečnilo jednání se členy pracovní skupiny MMR Ing. Pavlem Hermanem z MMR a Ing. Petrem Serafínem z MPO. Na tomto jednání byla prezentována odpověď na dopis adresovaný ministru dopravy od náměstkyně ministra Ing. Lenky Hlubučkové, ve kterém je akceptována nabídka na jednání, nicméně odmítnuto vytvoření stálé pracovní skupiny. Z dopisu vyplývá, že se MD domnívá, že dodavatelé mohli a mohou zahrnout zvýšení cen do svých nabídek. MMR a ÚOHS vydalo společné stanovisko, které podporuje diskusi zadavatelů s dodavateli k nárustu cen. Dne 13. 9. 2021 se uskutečnila další schůzka pracovní skupiny SPS a Sdružení, na kterou byli přizváni další odborníci především ze společností, které vytváří cenové soustavy. Je zpracováván návrh valorizační doložky pro smlouvy mimo FIDIC. Další schůzka s náměstkyní Ing. Hlubučkovou byla domluvena na 6. 10. 2021. Ing. Svoboda dále k problematice nedostatku kameniva avizoval nadcházející jednání s Těžební unií.

Ing. Svoboda informoval, že Sdružení připomínkovalo návrh rozpočtu SFDI na rok 2022 a materiál týkající se cirkulární ekonomiky. K Metodice pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení zaslalo Sdružení připomínky SFDI dne 31. 7. 2021. Daný dokument uvádí, že jde výhradně o příklady k existující metodice, nicméně svým obsahem v mnoha případech doplňuje/upravuje a mění samotnou metodiku. Tento přístup byl ze strany Sdružení odmítnut, SFDI zatím na připomínky nereagovalo.  

K problematice ZBV Ing. Svoboda uvedl, že Ing. Petr Kůrka svolal jednání, na kterém byl formou krokovníku popsán současný stav administrace ZBV. Sdružení po jednání odeslalo vlastní zjednodušený návrh krokovníku s tím, že zatím neobdrželo reakci na zaslání zjednodušeného schématu.

Náměstkyně ministra dopravy Ing. Hlubučková informovala o průběhu sestavování státního rozpočtu. Byla snaha udržet obdobnou výši finančních prostředků v resortu, nakonec je rozpočet ve výši cca 130 mld. Kč. Je třeba udržet i výši národních zdrojů pro projekty, které nemohou být financovány z evropských peněz. Rozpočet bude schvalovat nová vláda. Ing. Hlubučková avizovala zájem MD pokračovat v projektech PPP. Ing. Čížek poděkoval Ing. Hlubučkové za spolupráci, především v otázce plošných kompenzací.

Ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica navázal na Ing. Hlubučkovou s informacemi o rozpočtu. Schválený rozpočet na rok 2021 byl celkem 127,5 mld. Kč, upravený rozpočet rekordní ve výši 134,9 mld. Kč. ŘSD ČR má historicky nejvyšší rozpočet ve výši 61,5 mld. Kč a SŽ ve výši 57,0 mld. Kč. Rozpočet na rok 2022 je vyrovnaný ve výši 130,6 mld. Kč, z toho národní zdroje 84,5 mld. Kč
a EU zdroje 46,1 mld. Kč. Větší část finančních prostředků je určena na investice, ve výši 88,5 mld. Kč, na údržbu a opravy je plánováno 42,1 mld. Kč. Příjmy SFDI (sestavené z daní, dálničních kuponů
a mýta) jsou ve výši 31,6 mld. Kč, zbylá část je z dotací ze státního rozpočtu (přes 50 mld. Kč), úvěr EIB (téměř 3 mld. Kč) a příjmy z fondů EU. Výdaje dle příjemců jsou následující: ŘSD ČR
ve výši 60,102 mld. Kč, SŽ 55,210 mld. Kč a ŘVC 1,709 mld. Kč. SFDI poskytuje prostředky na příspěvky i v roce 2022. Z ostatních výdajů lze zmínit opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy ve výši 4 mld. Kč a akce dle UV a memorand – silnice II. a III. třídy ve výši 1,6 mld. Kč.

Ing. Hořelica závěrem referoval o technických předpisech a metodikách BIM a připomněl odborný blok na Silniční konferenci, který se tímto zabýval. Probíhá aktualizace Metodiky BIM protokolu, byly vypořádány připomínky, koncem října bude postoupena do Technického redakčního týmu, dále Rady pro BIM a Centrální komise MD. Aktualizována je v současné době i Metodika společného datového prostředí (CDE). Metodika Požadavky na plán realizace BIM (BEP) by měla být aktualizována do konce tohoto roku. Ing. Hořelica poděkoval za připomínky Sdružení a SPS k aktualizaci Metodiky pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů, stále probíhá jejich vypořádání.

Generální ředitel ŘSD ČR Ing. Radek Mátl se v úvodu věnoval rozpočtu a avizoval, že již nyní je jasné, že nebude vyčerpán o cca 2,5 mld. Kč až 3 mld. Kč z důvodu nezahájených zakázek. K 1. říjnu 2021 je ukončena modernizace dálnice D1. Z blokovaných staveb zmínil Ing. Mátl stavby D0 511 Běchovice – D1 a D1 0136 Říkovice – Přerov. V roce 2022 je plánováno na 114,8 km oprav dálnic.

Ing. Mátl informoval, že byla aktualizovaná směrnice GŘ 18/2017 v 1.3 s účinností
od 20. září 2021 a stručně informoval o zapracovaných změnách. Dále bude se Sdružením projednáván krokovník.

Dalším prezentovaným tématem byly projekty hodnocení na kvalitu a D&B, mezi nejzajímavější stavby patří D35 tunel Homole. Předpokládané zahájení tendru je ještě v letošním roce, stejně tak
u staveb D1 most Šmejkalka a D1 Brno, centrum – Brno, jih. Dle Žluté knihy FIDIC byla vypsána stavba I/27 Žiželice obchvat.

Závěrem Ing. Mátl představil návrhy nových hodnotících kritérií, patří mezi ně kvalifikace
a zkušenosti osob, které se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, optimalizace načasování prací v rámci harmonogramu stavby, přístup k základním hmotám určeným pro realizaci stavby, použití finišeru s lištou s vysokou mírou předhutnění pro pokládku asfaltových směsí, použití vozidel/návěsů
s termokorbami, vytvoření digitálního modelu terénu a jeho následného použití pro technologii 3D navádění frézy a finišeru a množství použitého R-materiálu pro konstrukční vrstvy vozovek.

Ing. Laušman poděkoval hostům i členům správní rady za aktivní účast.