Silnice mosty 2021, 3, 33-39

Ing. Ondřej Dašek, Ph.D., doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební
Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D., Eurovia CS, a.s.

Norma ČSN 65 7222-3 specifikuje požadavky na speciální polymerem modifikované asfalty, mezi které se počítají zejména pojiva s přísadami pro zlepšení zpracovatelnosti asfaltových směsí vyráběných nebo hutněných při snížených pracovních teplotách. Cílem článku je ověřit možnosti aplikace některých zkoušek uvedených v této normě pro hodnocení vlastností nízkoteplotních asfaltových pojiv. Bylo zvoleno pět nízkoteplotních pojiv, u nichž byly zjišťovány empirické i funkční vlastnosti.

Klíčová slova: Asfaltové pojivo, nízkoteplotní asfaltové pojivo, dynamický smykový reometr, Blackův diagram


Abstract: The standard ČSN 65 7222-3 specifies the requirements for special polymer-modified bitumens, which include in particular binders with additives for improving the workability of asphalt mixtures produced or compacted at reduced operating temperatures. The aim of the article is to verify the possibilities of application of some laboratory tests, which are listed in the standard ČSN 65 7222-3 for the evaluation of the properties of low-temperature asphalt binders. Five low-temperature binders were chosen for this work, in which empirical and functional properties were determined.

Keywords: asphalt binder, low-temperature asphalt binder, dynamic shear rheometer, Black space diagram

Možnosti hodnocení vlastností nízkoteplotních asfaltových pojiv